Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 23 април 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха Веселин Велчев, Гергана Николова-Спасова, Евгени Игнатов и Мирослав Славчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, стартираме проверка на кворума. 43-ма са се регистрирали, господин Иван Петров Иванов от групата на ГЕРБ също е в залата, с неговото устройство има проблем, така че той ще гласува ръчно, 44 общински съветници са в залата. Имаме необходимия кворум да започнем днешното заседание. Откривам заседанието. Преди да започнем искам да съобщя, че на 2 април тази година почина арх. Светлозар Панайотов, дългогодишен общински съветник и председател на Общински съвет – Русе в периода 1999-2002 година, моля общинските съветници да станем и с едноминутно мълчание да почетем паметта му. Благодаря ви. Започваме с нашата работа, на основание чл. 106, ал. 1 от нашия правилник обявявам постъпилите питания, които бяха и за предходната сесия и за настоящата, които са с писмен отговор: питане от общинския съветник Галин Ганчев, писмен отговор, моля господин Ганчев да получи отговора. Питане от общинския съветник Елеонора Николова с писмен отговор, госпожа Николова също моля, всъщност, ако може някой да им подаде отговорите. Благодаря на господин Николаев. Госпожа Екатерина Иванова също с писмен отговор. Групата на Демократична България, инж. Тонева, д-р Константинова и Митко Кунчев също имат писмен отговор на питане. 2 броя питане от г-н Дилян Саманджиев, които са с писмен отговор, ето и за г-н Саманджиев. Започваме с разискванията по дневния ред, след проведения председателски съвет има постъпило заявление от г-н Мариян Димитров, относно питане/изказване отправено към кмета на Община Русе, Общински съвет – Русе във връзка с изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране растителни отпадъци. Аз предлагам да бъде добавено изказването на г-н Димитров като 39-та точка от проекта за дневен ред, подлагам на гласуване това предложение.

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Докладва заявление от страна на общинска администрация, с което се оттегля контролен лист№114, останалите точки следва да се преномерират. Подлагам на гласуване дневния ред като цяло.

Ръчно гласували:

Г-н Иван Петров Иванов – „за“.

КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.125 Предприемане на мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса, посредством приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе във връзка с обявеното извънредно положение относно пандемия от COVID-19
 2. К.л.128 Изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на град Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на Община Русе, и за промяна на предназначението на засегнатите поземлени имоти – общинска собственост
 3. К.Л. 108 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 2 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
 4. К.Л. 109 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада“, землище на гр. Русе
 5. К.Л. 110 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на едноетажна търговска сграда върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“
 6. К.Л. 111 Съгласие за продажба на общински терен от 197 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VIII-110 в кв. „Източна промишлена зона“ по регулационния план на град Русе 
 7. К.Л. 112 Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут  на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 87700.25.94 с НТП – пасище, публична общинска собственост  
 8. К.Л. 115 Откриване на процедура за приватизация на сграда с идентификатор 63427.1.283.2, с адрес: гр. Русе. Кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“№106, предмет на АЧОС №9003/25.02.2019 г.
 9. К.Л. 101 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 10. К.л.124 Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 11. К.Л. 102 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Аспарух“ №27, ет. 1
 12. К.Л. 103 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №38/30.12.2019 г. от Бюджет 2020 г., утвърден с Решение на Общински съвет №66, прието с Протокол №5/10.02.2020 г. Приложение №18
 13. К.л.129 Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти частна общинска собственост, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.1  с площ 205кв.м,. самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.3 с площ 15кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.4 с площ 31кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.5 с площ 31 кв. м, находящи се в сграда с идентификатор 63427.7.771.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Русе,  адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ № 2, на Спортен клуб Захариев файт тийм
 14. К.л.123 Отдаване под наем на част от административна сграда – публична общинска собственост, кметство в с. Червена вода, за поставяне на терминално устройство АТМ – банкомат
 15. К.л.127 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода на извънредното положение, чиято дейност е пряко засегната от обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение
 16. К.Л. 117 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 17. К.л.119 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост
 18. Предложение за намаляване на наемните цени на обектите, стопанисвани от „Общински пазари“ ЕООД, във връзка с извънредното положение в страната
 19. Одобряване на споразумение между Община Русе и община Сливо поле по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, необходимо за подаване на искане за сключване на допълнително споразумение
 20. К.л.121 Разкриване на яслена група към Детска ясла №16, на адрес: гр. Русе, улица „Неофит Рилски“№2-А
 21. К.Л. 89 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
 22. К.Л. 93 Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
 23. К.л.122 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията
 24. К.л.126 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет-Русе, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе“        
 25. К.Л. 92 Одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за УПИ I – “за гробищен парк“ и УПИ II  и план за застрояване за УПИ III – „за гробищен храм“ в квартал 948 по плана на квартал „Средна кула“, гр. Русе
 26. К.Л. 94 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.699, находящ се в местността „ГАРВАН БЮЛЮК“, гр. Русе
 27. К.Л. 95 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.180.27, находящ се в местността „НАД ЛИНИЯТА“, гр. Русе
 28. К.Л. 105 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77342.46.5, находящ се в местността „ГОРНИТЕ НИВИ“, с. Хотанца, община Русе
 29. К.Л. 106 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.569, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе
 30. К.л.120 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно електрозахранване до поземлен имот 503.2137 в м. „Дрибак 1,2“, землище на с. Николово 
 31. К.л.131 Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 32. К.Л. 90 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 33. К.Л. 100 Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе 
 34. К.Л. 99 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. 094-05-24/31.07.2019 г.
 35. Питания на общински съветници
 36. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 312/2020 г.
 37. Изказване на Милка Балабанова – вх.№ 314/2020 г.
 38. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 399/2020 г.

Файлове