Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 април 2016 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Валери Иванов и Веселин Велчев.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. Проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места. Проверка на кворума, моля за регистрация с устройствата. Гласували 44 общински съветници, имаме необходимия кворум. Откривам сесията … (коментар от зала не се чува) Един ръчно гласувал, Янев, 45. Преди дневният ред само искам да ви съобщя, че по инициатива на Червения кръст в Русе, Националната кампания под патронажа на омбудсмана на Република България – „Дари празник на баба и дядо“, възрастните хора заслужават да посрещнат Великден достойно. Вие знаете за тая инициатива, беше електронно разпратено едно съобщение. Там, където вземаме материалите има поставена урна, който желае може да дари средства. По дневният ред, предложените са 38 точки. Една извънредна точка – Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Русе, насрочено за 11.05.2016 г. Предлагам да влезе след 2-ра точка, която касае също ВиК-Разград. По дневният ред предложения други има ли? Не виждам. Моля, гласуваме дневният ред с направеното допълнение за ВиК-Русе.
КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 170 Решение за приватизация чрез търг на застроен терен, разположен в местност „Слатина“ /Индустриален парк-Русе/ гр. Русе, АОС №7318/29.07.2014 г.
2. К.Л. 196 Принципно съгласие във връзка с предоставения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), окончателен списък за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения, между държавата и община Русе, съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите, в обособена територия на ВиК оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр. Разград
3. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Русе, насрочено за 11.05.2016 г.
4. К.Л. 188 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Преспа“№3
5. К.Л. 189 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.258.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“
6. К.Л. 190 Учредяване право на пристрояване за изграждане на гараж върху общински поземлен имот с адрес: ул. „Хемус“, гр. Мартен
7. К.Л. 191 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
8. К.Л. 192 Откриване процедура за продажба на общински имоти в с. Николово, Община Русе
9. К.Л. 183 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наемна имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир „Тетово“, с обща площ 26,239 дка, разположен в землището на с. Тетово, Община Русе, предмет на Акт за публична общинска собственост №3850/08.04.2002 г.
10. К.Л. 185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
11. К.Л. 186 Отдаване под наем на обособени части от имоти публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения
12. К.Л. 184 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в т. 5 от Решение №20, прието с Протокол №2 от 30.11.2015 г. на Общински съвет-Русе
13. К.Л. 193 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2016 година
14. К.Л. 187 Участие на Община Русе във Фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност НСОРБ
15. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
16. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
17. К.Л. 180 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
18. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе
19. К.Л. 171 Издаване на Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ по проект „Техническа помощ за Община Русе – бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“
20. К.Л. 172 Обновяване на училищната база на СУ „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе и запазване предназначението на сградата
21. Решение за даване на съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба №2 от 08.05.2014 г. на Министерство на младежта и спорта за обект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала „Иван Ханджиев“
22. К.Л. 181 Промяна на Решение №137 на ОбС-Русе, прието с Протокол №6/25.02.2016 г.
23. К.Л. 173 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2016 г. и прогноза за 2017 г. в изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.)
24. К.Л. 163 Реконструкция на триклонното кръстовище по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ в Източна промишлена зона и отпадане на зона за платено паркиране – южната част на ул. „Потсдам“
25. К.Л. 167 Приемане изменение на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б“ /пл. „Свобода“/ и специфични правила
26. К.Л. 164 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №503.669, находящ се в местността „Дрибак 6“, с. Николово, Община Русе
27. К.Л. 165 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №503.2431, находящ се в местността „Дрибак 1,2“, с. Николово, Община Русе
28. К.Л. 166 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 000285, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе
29. К.Л. 168 Одобряване на здание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – разпределителен газопровод и газопроводно отклонение до ПИ 009040 в местност „До село“ землище на гр. Мартен
30. К.Л. 169 Одобряване на здание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ЕПО 20 kV и кабел СН към МТП-300 kVA „Тракторен стан“ в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе
31. К.Л. 175 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД и упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружеството да гласува за преговаряне на банков кредит
32. К.Л. 174 Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да бракува Компютърен томограф Somatom Emotion Duo с Virtual Duo и да закупи нов Компютърен томограф като проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Доставка на 1 бр. фабрично реновиран 16-срезов Компютърен томограф за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД“.
33. К.Л. 176 Създаване на работна група, която да подготви промени, свързани с актуализирането на Наредба №17 за символиката на Община Русе в частта Глава четвърта „Награди на Община Русе“, раздел I „Почетен гражданин на град Русе“
34. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
35. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
36. К.Л. 195 Изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение № 1255 по протокол № 44/11.12.2014 г., допълнена с Решение № 1274 по протокол № 45/22.01.2015 г. и Решение № 138 по протокол № 6/25.02.2016 г. на Общински съвет-Русе
37. Опрощаване на държавно вземане на Иван Иванов Минчев
38. Питания на общински съветници
39. Изказване Мариян Димитров – вх.№ 329/15.04.2016 г.
 

Файлове