Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

От общо 51 общински съветници присъстваха 40. Отсъстваха Айдоан Джелил, Асен Даскалов, Владо Владов, Галин Ганчев, Гергана Николова-Спасова, Евгени Игнатов, Екатерина Иванова, Иван Кюркчиев, Наталия Кръстева, Орлин Дяков и Пламен Цветков. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

                Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля да заемете местата си в залата. Стартираме проверка на кворума. Тридесет и пет общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам петдесет и третото извънредно заседание на Общински съвет – Русе. Заседанието е свикано по реда на чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА по искане на общински съветници, които са представили необходимата подписка на 09.10.2023 г. с предложение за дневен ред и проект за решение. Дневния ред е от една точка, съгласно свиканото от мен на 10.10.2023 г., така че има ли предложения по дневния ред? Господин Траян Тотев. Той вчера, в петък всъщност внесе едно извънредно предложение, днес ще го представи. Заповядайте.

            Г-н Траян Тотев: Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател. В петък внесохме предложение за включване на извънредна точка в дневния ред на днешното заседание, защото преди една година всички единодушно дадохме зелена светлина за изграждане на буферния паркинг с надеждата за разрешаване на наболял за русенци проблем. Ситуацията беше нетърпима за гражданите. Загинаха хора при пътно-транспортни произшествия. Бяхме убедени, че никакво отлагане не може да има. Днес се питаме дали от тази наша загриженост и бързане, не са се възползвали частни интереси. Публични вече са данните, които сочат за незаконно строителство и експлоатация на така наречения „малък паркинг“. Стотици тирове от месеци вече паркират там, взимат им се такси по 25 евро на тир и простата сметка показва, че губим между 150 и 300 000 лева на месец. Т.е. концесионерът, този който държи паркинга си избива таксата само от нашия общински терен за 2-3 месеца. Възможно ли е общинската администрация да не е знаела за това? Какви мерки е предприела срещу незаконното строителство? Кога и как се е случило то, заедно със строителството на основния ли и прави ли се нещо, за да се получи обезщетение за незаконно овладения терен? Това са само част от въпросите, на които смятаме, че от общинска администрация дължат отговор на нас и на нашите съграждани? Затова настояваме да гласувате и такава точка да се приеме в дневния ред на днешното заседание.

            Г-н Иво Пазарджиев: Като втора точка ли?

            Г-н Траян Тотев: Като втора точка, да.

            Г-н Иво Пазарджиев: Като втора точка предлагате, добре. Обратно становище Биляна Иванова. Заповядайте.

            Г-жа Биляна Иванова: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Недев, уважаеми колеги. Аз правя обратното предложение, първо, че тази извънредна точка е внесена в последния момент и това предполага малко по-обстоен анализ. Второто, което е и в момента от становището на общината, което беше публикувано е видно, че се работи в момента по този сигнал и че държавните институции компетентни да се произнесат по случая в момента работят, аз ви предлагам това нещо да го гледаме след като вече има становище на тези държавни институции. Отделно, че това по-скоро според мен не трябва да е проект за решение, а по-скоро да бъде формулирано като питане от съветник или група съветници, защото няма какво да гласуваме. Така че, за мен по-скоро това е питане. Благодаря, правя обратно предложение.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. По дневния ред други изказвания? Не виждам. Гласуваме предложението за включване в дневния ред на извънредната точка, внесена от господин Траян Тотев.

КВОРУМ – 39. С 10 „за“, 20 „против“ и 9 „въздържали се“ не се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Започваме по дневния ред. Да, извинявайте. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 38. С 35 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на решение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Отец Паисий“ – с. Тетово, ОУ „Георги Стойков Раковски“ – с. Ново село и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Семерджиево

Г-н Иво Пазарджиев: Дневния ред е приет, от една точка всъщност, която е предварително подготвената.

Файлове