Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 09 ноември 2015 година, начало 10:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Йорданка Даневска.
Г-н Ст. Бурджиев: Уважаеми г-н председателю на ОИК, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми г-н кмете на Община Русе, уважаеми дами и господа кметове на кметства, уважаеми гости и съграждани. С чувство на удовлетворение и чест поздравявам всички Вас, спечелили общественото доверие и признание: общински съветници, кмет на Община Русе и кметове на кметства за предстоящия мандат 2015-2019 г. Съгласно делегираната ми от закона отговорност и моя заповед № 4-95-00-1066 от 02.11.2015 г. с радост Ви приветствам с „Добре дошли“ на първото тържествено заседание на Общински съвет-Русе. Уважаеми дами и господа, позволете ми първо да се обърна към новоизбраните общински съветници като орган на местното самоуправление. Категоричният избор направен от местното гражданство съм уверен, че ще бъде стимул за бъдещата Ви работа. Добре известна е Вашата огромна отговорност за развитието и просперитета на Община Русе. Вярвам, че влизайки в заседателната зала ще загърбите политическите си и чисто човешки пристрастия и ще останете верни на избирателите за благото, на които сте призвани да работите през следващите 4 години, период през който на изпитание ще бъде подложена волята и желанието Ви за успех. Убеден съм, обаче че проявявайки упорство, разум и професионализъм в действията си ще бележите положителни резултати, решавайки общото благосъстояние, както на жителите на Община Русе, така и на областта като цяло. Пожелавам Ви да използвате предоставената Ви трибуна открито и честно, влизайки в дебати, но излизайки от тях с единодушни и надградени решения. Изковете правилният път за утвърждаване на Русе като предпочитан с неизчерпаеми възможности град в България, част от европейската общност, разположен на уникалния кръстопът, трансевропейските коридори 7 и 9. Уважаеми, господин кмете на Община Русе, уважаеми госпожи и господа кметове на кметства, Вашата роля за развитието на града и общината не е по-малко значима и необходима. Щастлив съм, че жителите на общината са избрали за управници тъкмо Вас, лица с доказани професионални и лични качества. Не подлагам на съмнение, че ще оправдаете доверието им чрез инициативност в действията си и иновативност в прилагането на решенията на органа на местното самоуправление, какъвто е Общинския съвет. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин кмете, уважаеми госпожи и господа кметове на кметства, град Русе е притегателен, жив и динамичен център с аристократичен европейски дух и богати културни традиции, град с потенциал за модернизиране. Споделям своята надежда, че Русе ще продължи да бъде град на първите неща в България, очертаващ стъпките и посоката за развитие и внедряване на европейската идея. В този дух, работете за растеж, работете за заетост, за по-добра бизнес среда, за привличане на международния инвеститорски интерес, отдайте приоритет на образованието и компетентното младо поколение, на здравеопазването. Бъдете инициатори на модерна инфраструктура, в това число на повече паркинги и парко места, за популяризиране на културните и туристически богатства на Русе и на Община Русе. Пожелавам здраве, разбиране от страна на семействата и всеотдайна работа за оправдаване доверието на жителите на Община Русе не чрез показност, а чрез резултатност в действията ви. И не на последно място с огромна благодарност бих искал да се обърна към председателя на общинската комисия г-н Асен Станчев и неговия екип за професионално, законосъобразно и точно проведени местни избори на първи и втори тур. Работата Ви се отличава с прозрачност, коректност и законност. Като Ви благодаря още веднъж за прецизното изпълнение на възложените Ви задължения, Ви давам думата за представяне на резултатите от избора на общински съветници.
 

Файлове