Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 януари 2017 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Георги Георгиев, Галин Ганчев и Борислав Иванов.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля заемете места в залата. Откривам заседанието на Общинския съвет. Няколко думи в началото, вие получихте нови устройства за гласуване. Знаем, че последните няколко сесии имаше проблеми, устройствата бяха много стари, те трудно се свързваха с мрежата, тъй като и много мрежи имаше налични. Имаме изградена нова безжична мрежа, която работи на нов стандарт, 5 гигахерца, ъпгрейдвана е сървърната част и устройствата могат да работят на системи Android и Windows. Устройствата, които ние имаме нови, подменени те са на оперативна система Android и тъй като това всичко вчера беше направено предстои още тези устройства да бъдат защитени леко екраните им и отзад да бъдат кейсове закупени, за да са по защитени, да бъде подменен дисплея и да се вземе устройство за зареждане на тези таблети. И да ги видим как работят, проверка на кворума. Бързо хващат, дори и без участие има, които не гласуват ги виждаме. Тука има и негласували 6, трябва да ги събирам. Значи, общо са гласували 45 общински съветници, имаме необходимия кворум. Обсъждане на дневния ред. По дневният ред, не виждам предложения, гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 401 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2016 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2017 г.
2. К.Л. 402 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта в гр. Русе
3. К.Л. 403 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Иван Ведър“№5, Източна промишлена зона в гр. Русе
4. К.Л. 404 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на обект „Допълващо застрояване – навес към автодиагностичен пункт“ върху имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, кв. „Здравец“, ул. „Петрохан“№110
5. К.Л. 405 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1572 в кв. 71 по регулационния план на село Николово, Община Русе
6. К.Л. 408 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Клуб отворено общество“
7. К.Л. 410 Допълване на Решение №369 Прието с Протокол №14/20.10.2016 г.
8. К.Л. 411 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2017 година
9. К.Л. 391 Приемане на правилници за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе и Център за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа
10. К.Л. 407 Изменение на Приложение №1 към чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинското предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“ /СПОТ/
11. К.Л. 406 Кандидатстване с проектно предложение по програма „Красива България“
12. К.Л. 412 Участие на Община Русе като асоцииран партньор в проект за изграждане и развитие на „Център за компетентности по информатика и информационни и комуникационни технологии“
13. Кандидатстване с проектно предложение по мярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“ на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР)
14. К.Л. 398 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. захранване ниско напрежение за жилищна сграда в имот с идентификатор 63427.150.512 в местност „Караманлийка“, землище на гр. Русе
15. К.Л. 399 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – електропровод 20kV до ПИ 213001 в местност „Текето“, землище на с. Николово
16. К.Л. 409 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.453, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
17. Свикване на Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД /УМБАЛ-РУСЕ“ АД/
18. Промяна в състава на Наблюдателна комисия
19. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 14/11.01.2017 г.
20. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 21/12.01.2017 г.
21. К.Л. 400 Предложение от местна гражданска инициатива за създаване на постоянно действащ обществен съвет по екология към Община Русе, състоящ се от всички желаещи неправителствени организации, регистрирани на територията на общината
22. Питания
23. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 15/11.01.2017 г.
24. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 16/11.01.2017 г.
 

Файлове