Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 24 февруари 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 44, отсъстваха: Айдоан Джелил, Бедрос Пехливанян, Дилян Саманджиев, Екатерина Иванова, Иван Григоров, Иван Петров Иванов и Илиян Илиев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, моля да стартираме проверка на кворума. Тридесет и осем общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам тридесетото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Уважаеми колеги общински съветници, на основание чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, обявявам оспорване на акт от областния управител. Със Заповед № 4-95-00-61/04.02.2022 г. на господин Анатоли Станев – Областен управител на Област Русе. Същият връща за ново обсъждане Решение № 785 прието с Протокол № 29/24.01.2022 г.. Това е решението във връзка с данъчните облекчения за таксиметровите шофьори, което гласувахме на предходното заседание. Господин Станев и администрацията на областна управа са счели, че това е общ административен акт, че се преуреждат вече уредени в закона отношения за данъчнозадължените лица, както и че вече им предоставяме възможност да разсрочено плащане на данъка. В Проекта на закона за държавния бюджет не е предвидена изрична разпоредба, която да дава възможност за компенсация на този бранш по отношение на данъка. Направена обаче беше справка и беше установено, че 90% от бранша са заплатили данъка, като за тези, които са го платили изцяло са предприети действия по възстановяване на разликата от 200 лева. В по-големите общини като София, Пловдив и Бургас е взето такова решение. Ползвайки практиката на другите общини, където е било законосъобразно, изготвихме Проект за изменение, който е в края на проекта за дневен ред, така че ще имаме възможност да дебатираме по въпросната точка. Имаме едно предложение за извънредна точка. Това е с Вх. № 121/22.02.2022 г.. Аз предлагам да я включим като шеста точка. Става въпрос за даване на съгласие Община Русе да кандидатства по покана „Non for profit Europe and sport events”. Имате на електронните пощи предложението. Предлагам да бъде включена като шеста точка, останалите да се преномерират, а всъщност ще отпадне четиридесет и първа, тъй като няма внесени питания от общински съветници за тази сесия. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Гласуваме моето предложение извънредната точка да бъде включена като шеста и съответно за отпадане на четиридесет и първа точка.

Гласуване извънредната точка да бъде включена като Точка 6 от дневния ред.

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението. 

             Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.л. № 733 Решение за продажба чрез публичен търг на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД
 3. К.л. № 766 Редовно общо събрание на акционерите на „Сплендид“ АД
 4. К.л. № 734 Одобряване решение на кмета на Община Русе за отправяне на предложение към концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
 5.  Опрощаване на задължения на ПФК Дунав ЕАД към ОП „Спортни имоти“ на обща стойност 38 250 лева с включен ДДС

6.      Даване на съгласие Община Русе да кандидатства по покана Not-for-profit European sport events (ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE)

 • К.л. № 735 Провеждане на процедури за избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия
 •  К.л. № 736 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 • К.л. № 737 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот, представляващ УПИ VIII—401, кв. 61, с площ 996 кв.м. по регулационния план на с. Сандрово, Община Русе
 • К.л. № 738 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Басарбово, Община Русе, Област Русе
 •  К.л. № 739 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Хан Тервел“ № 24
 • К.л. № 740 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в кв. „Долапите“, гр. Русе, Община Русе
 •  К.л. № 741 Съгласие за продажба на общински терен от 18,30 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIII-312 в кв. 596 по регулационния план на ж.к. „Чародейка-Г-Север“, град Русе
 •  К.л. № 742 Съгласие за продажба на общински терени от 23 кв.м. и 1 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ VI-49 в кв. 4 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе
 • К.л. № 743 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Цариброд“ №3
 • К.л. № 744 Изкупуване на енергийни обекти, собственост на Община Русе
 • К.л. № 745 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Дружба 3“,ул. „Никола Й. Вапцаров“ по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 
 • К.л. № 746 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7 
 • К.л. № 747 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 163,50/327 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2238 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №36
 • К.л. № 749 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
 • К.л. № 750 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 • К.л. № 752 Откриване на процедура за учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване за изграждане на “Лятна кухня и навес“, чрез отстъпено право на пристрояване, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, ЕКАТТЕ: 07231, Община Русе, Област Русе, по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 • К.л. № 753 Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3251 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, ведно с построените в  него сгради – общинска собственост     
 • К.л. № 754 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот №501.175 намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Троян“ №1, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе     
 •  К.л. № 755 Изразяване на принципно съгласие за изготвяне на инвестиционнни проекти за застрояване на съсобствени поземлени имоти с идентификатори 63427.2.773 и 63427.2.774 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с административни адреси на имотите град Русе, ул. „Батак“ №4 и ул. „Никола Палаузов“ №9
 •  К.л. № 756 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ½ ид. част от масивна жилищна сграда и ½ ид. част от масивна лятна кухня, построени в общински УПИ XVI-1324 в кв. 16 по ЗРП на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, ул. „Любен Каравелов“ №3
 • К.л. № 757 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с Червена вода, Община Русе, м. „Среден баир“
 • К.л. № 758 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху урегулиран поземлен имот  /УПИ/ IV – 1106, кв. 102, ЕКАТТЕ: 80460, находящ се в с. Червена вода, Община Русе, Област Русе
 • К.л. № 759 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, ул. „Хан Омуртаг“ №3
 • К.л. № 767 Информация за изменение на бюджета на Община Русе към 31.12.2021 г.
 • К.л. № 765 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2022 г.
 • К.л. № 748 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 г.
 • К.л. № 751 Годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2021 г. и предложение за промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ -Русе
 • К.л. № 769 Даване на съгласие за одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Паметен знак на Стоян Михайловски“ находящ се в кв. 103, ул. „Константин Димчев“ № 6, гр. Русе
 • К.л. № 760 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.154.24, местност „Хайдук дере“, землището на гр. Русе, община Русе
 • К.л. № 761 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.166.17, местност „Астарджийка“, землището на гр. Русе, община Русе
 • К.л. № 762 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ с идентификатор 07231.38.262, местност „Къмпинга“, в землището на с. Бъзън, община Русе
 • К.л. № 763 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ №503.2120, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 • К.л. № 764 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ №503.2139, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 • К.л. № 768 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.39.251, местност „Лозенски път“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Мартен, Община Русе
 • Изменение на Решение № 785, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г. на ОбС – Русе

Файлове