Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 18 октомври 2018 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50 отсъства Кристиян Галев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина, заемете места в залата. Стартираме проверка на кворума, моля с устройствата регистрирайте се. 43 са се регистрирали, вероятно има и други, да. Имаме необходимия кворум. Уважаеми колеги, Русе, България и много европейски, и световни страни бяха потресени от това, което се случи в Русе убийството на Виктория Маринова, много неща се изговориха, няма нужда от нищо допълнително. Предлагам с едноминутни мълчание да почетем паметта и. Благодаря ви. Преминаваме към обсъждане на дневният ред. По дневният ред има ли някакви предложения, допълнения? Няма, гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 938 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот – самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх. 1, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.
2. К.Л. 939 Инвестиции за модернизация на пазар „Рибката“ в кв. Здравец-Изток и изграждане на нови павилиони на Централен общински пазар
3. Вливане на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в Общински транспорт Русе АД
4. К.Л. 956 Упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружеството да гласува за предоговаряне на банков кредит
5. К.Л. 941 Съгласие за обезщетяване наследниците на Дана и Пеню Николови Беневи с имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.112.123 в местността „Гарван бюлюк“, землище на кв. „Долапите“, град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД СЗПЗЗ
6. К.Л. 942 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 943 Учредяване възмездно право на надстрояване на сграда – частна собственост, изградена в общински имот по ул. „Видин“№21, гр. Русе
8. К.Л. 944 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Касева чешма“, землище на гр. Русе
9. К.Л 945 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XX-487 в кв. 25 по регулационния план на село Николово, Община Русе
10. К.Л. 946 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.216.364 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, находящ се в местността „Бъзов дол“, землище на кв. „Долапите“, град Русе
11. К.Л. 947 Промяна в списъците с общински жилища
12. К.Л. 948 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в съсобствен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“№7
13. К.Л. 949 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба“-II, ул. „Генерал Кутузов“№36А по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
14. К.Л. 953 Отдаване под наем на част от първи етаж на сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. Братя Миладинови“37
15. К.Л. 954 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на сдружение „Спортен модел – клуб „Приста“
16. К.Л. 955 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
17. К.Л. 958 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
18. К.Л. 936 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе
19. К.Л. 937 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Русе
20. К.Л. 959 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
21. К.Л. 960 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г. – Приложение № 18
22. К.Л. 957 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
23. К.Л. 961 Проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри за язовир „Образцов чифлик“
24. К.Л. 940 Промяна на официалния адрес на ДГ „Радост“, гр. Русе
25. К.Л. 950 Предложение за одобряване на Актуализация на програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2018-2020 г.
26. К.Л. 951 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.492.6, находящ се в квартал „Образцов чифлик“, гр. Русе
27. К.Л. 952 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.527, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе
28. Питания на общински съветници
29. Изказване на Мариян Димитров – вх.№734/2018 г.
 

Файлове