Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 22 февруари 2018 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Валери Иванов, Иван Станев, Йорданка Даневска и Нина Крушева. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заемете места в залата, 5 минути сме след 9 часа. Моля за тишина. Откривам сесията на общинския съвет, проверка на кворума стартирайте. 36 общински съветници са се регистрирали с устройствата, видимо има повече в залата, имаме необходимия кворум, може да започнем своята работа. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Председателският съвет миналата седмица в петък беше проведен в 11 часа, вместо в 13, до 12 часа е постъпило заявление от Мариян Димитров, питане, има подготвен отговор, предлагам да гласуваме дали да бъде включено към дневния ред. Първо, ако има някакви други въпроси и предложения по дневния ред? Не виждам. Първо ще гласуваме заявлението на Мариян Димитров, питане, дали да бъде включено и след това дневния ред като цяло. Гласуваме за включване в дневния ред питането на Мариян Димитров.
КВОРУМ – 43. С 25 гласа „за”, 5 „против” и 13 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Гласуваме дневния ред като цяло. Да, Пламен Стоилов.
Г-н Пл. Стоилов: Точка 32-ра, контролен лист 739 я изтегляме за тази сесия.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Точка 32-ра се изтегля. По дневният ред, друго? Гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 733 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, гр. Русе
2. К.Л. 731 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.71.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр.Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
3. К.Л. 732 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.659.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, с адрес ул. „Бабуна планина“ №17, ж.к. „Здравец- север 1“, гр. Русе, предмет на АОС №8371/30.08.2017 г.
4. К.Л 757 Определяне на подходящ срок съобразно чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за изпълнение задълженията на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя (суперфиция)
5. К.Л. 741 Съгласие за продажба на общински терен от 19 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XV-476 в кв. 24 по регулационния план на село Просена, Община Русе
6. К.Л. 742 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на рампа към полуподземен гараж в съществуваща жилищна сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Тулча“ №6
7. К.Л. 743 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Ново село
8. К.Л. 744 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Александровска“ №29 по реда на чл. 54 от ЗДС.
9. К.Л. 745 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, местност „Барбуков трап“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
10. К.Л. 746 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г.
11. К.Л. 747 Приемане на решение за изваждане от експлоатация на актив собственост на Община Русе, представляващ външен „водопровод СТ Ф125 мм.“, находящ се на територията на с. Тетово, община Русе
12. К.Л. 748 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, заедно с изградените в него: сграда с идентификатор 63427.7.771.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и сграда с идентификатор 63427.7.771.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
13. К.Л. 749 Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – частна общинска собственост в полза на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик
14. К.Л. 750 Предоставяне безвъзмездно, за управление на част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд” № 3а, на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество
15. К.Л. 751 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
16. К.Л. 752 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
17. К.Л. 753 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен имот – публична общинска собственост, заедно с построената в него сграда в гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Рига“ №36
18. К.Л. 728 Одобряване на Актуализация на план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе
19. К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 г.
20. К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
21. К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.36, ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на ОбС №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
22. К.Л. 729 Приемане на План на Община Русе за противодействие на тероризма
23. К.Л. 730 Одобряване на споразумение за сътрудничество с Глобален предприемачески мониторинг България (GEM България)
24. К.Л. 735 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.
25. К.Л. 736 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
26. К.Л. 740 Промяна наименованието на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“, гр. Русе и промяна наименованието на Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
27. К.Л. 759 Промяна в състава на Обществен съвет за социално подпомагане, сформиран с Решение № 91 прието с Протокол № 4/21.01.2016 г. на Общински съвет – Русе
28. К.Л. 760 Даване на съгласие за учредяване право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ за деца и младежи използващи инвалидни колички – 9 места с платформа за инвалидна количка, втора употреба – Опел „МОВАНО“ с рег. № Р 6414 ВХ и идентификационен номер на рама VN1J9TMH636705518, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“ – изпълнител по договор № 3642/20.10.2017 г. за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“
29. К.Л. 758 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе
30. К.Л. 737 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот №009004, находящ се в местност „До село“ в землището на гр. Мартен, с код по ЕКАТТЕ 47336, община Русе
31. К.Л. 738 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2164 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
32. Подадена жалба срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба 6 на ОбС – Русе, касаещо включването на нуждаещи се граждани в Списъка на семействата, които подлежат на настаняване през 2018 година от Паулина Ценова Нисторова
33. Питания на общински съветници
34. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 62/2018 г.
35. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 134/2018 г.
 

Файлове