Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юли 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 43, отсъстваха: Галин Ганчев, Деана Тонева, Дилян Саманджиев, Елка Симеонова, Иван Григоров, Иван Кюркчиев, Мирослав Славчев и Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Стартираме проверка на кворума. По електронна система са се регистрирали 36 общински съветници. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 37-то извънредно заседание на Общински съвет – Русе. Имаме проблем с пулта на колегата Илиян Илиев. Господин Кутинчев, ще помоля да проверите какво се случва преди да започнем. Имате предварително представен проект за дневен ред на извънредното заседание от три точки. Има ли предложения по дневния ред? Господин Иван Иванов, заповядайте.

            Г-н Иван Костадинов Иванов: Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги общински съветници. Правя редакционно предложение за промяна на текста на Точка 3. Става въпрос за тировете. По нея е предвидено да имаме само дискусия. Според нас трябва да имаме и някакво решение. Затова предлагаме редакция на точката, както завършва изречението: „Приемане обръщение на Общинския съвет“. На облака тази сутрин, уважаеми колеги, Вие качено обръщението. Смятам, че ще има много по-голям ефект от нашата дискусия, ако изразим пред държавните органи нашата позиция. Благодаря ви.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на колегата Иван Иванов. Асен Даскалов за процедурно предложение. А, по дневния ред всъщност, не процедурно.

            Г-н Асен Даскалов: Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Кмет на Община Русе. Група „Патриотите – ВМРО“ също сме подготвили проект на декларация във връзка с организация на движението на тежкотоварни пътни транспортни средства в посока към и от ГКПП „Дунав мост“. Така че, ще подкрепим предложението. Когато разглеждаме точката, ще ви запознаем подробно с нашето предложение. Благодаря.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на колегата Асен Даскалов. Други предложения по дневния ред? Не виждам. Първо гласуваме предложението на председателя на групата „БСП за България“ господин Иван Иванов. Гласуваме предложението на Иван Иванов.

КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Системата е стартирана. Моля да гласувате. По електронна система 4о гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се”. Господин Илиян Илиев ръчно „за“.

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД
  2. Откриване на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ върху имот – ЧОС, намиращ се в гр. Русе, по реда на чл.37, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.65 от ЗОС
  3. Обсъждане на възможностите  за организация на движението на тежкотоварни пътни превозни средства в посока към и от ГКПП „Дунав мост“ – Русе и приемане на обръщение на Общински съвет – Русе

Файлове