Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 26 април 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Дилян Саманджиев, Елка Симеонова и Иван Григоров. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Добър ден на всички. Моля всички да заемат местата си. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет и двама общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам тридесет и третото извънредно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем нашата работа, искам да приветствам нашите гости, които са днес на заседанието. Ученици от ПЧУ „Леонардо Да Винчи“ гр. Русе. Обещах им да се оправдая с тях за забавянето ни днес, тъй като до преди малко имахме среща долу с изключително интересни въпроси и разговори с интелигентни млади хора. Започваме с нашата работа. Обявявам постъпилите питания. Питане от общинския съветник Светлозар Симеонов относно изразходване на средства за медийно отразяване на работата на кметски екип и Община Русе. То е с писмен и устен отговор. Съответно писмения отговор ще бъде връчен след приключване на процедурата по представянето на питането. Преди да започнем с дневния ред, ще дам възможност на Кмета на Община Русе за поздравление да изкаже от трибуната. Заповядайте, господин Кмете.

Г-н Пенчо Милков: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, скъпи млади хора, добре дошли и от мен. Днешната сесия предполагам ще ви бъде интересна, тъй като предстои да бъде приет бюджета на общината ни, а бюджета е най-важния документ, който отразява политиката и разбиранията на в момента управляващите. Обаче, използвам възможността преди началото на нашата работа да поздравя един наш колега. Това е д-р Константинова, която на 22.04 имаше рожден ден и е човек и колега, който от самото ми битие на общински съветник в нашия общински съвет от 2011г. е била за мен пример на поведение въпреки това, че сме от различни политически групи. Учил съм се от нея, така че, д-р Константинова с огромно уважение, честит празник от мен (Аплодисменти от зала. Доктор Константинова изказва благодарност, но не се чува понеже говори от зала, а не от трибуна).

Г-н Иво Пазарджиев: Започваме по дневния ред. Имате предварително предоставена в облачното пространство Проект за дневен ред. Имате ли предложения за корекции и изменения на дневния ред, колеги? Не виждам. Гласуваме дневния ред.

КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  К.л. № 812 Приемане на бюджетна прогноза 2023 – 2025 г. – местни дейности на Община Русе и приложения
  2. К.л. № 836 Финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2021 г.
  3. К.л.№ 838 Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  4. К.л. № 837 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.
  5. К.л. № 813 Приемане бюджет на Община Русе за 2022 г. и приложенията към него /с преходен остатък/
  6. Питания

Файлове