Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 22 октомври 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Иво Пазарджиев и Пламен Цветков. Заседанието беше открито и ръководено от Пламен Рашев – зам.-председател на Общински съвет – Русе . 

Г-н Пламен Рашев: Вземете си устройствата, заемете местата. Уважаеми общински съветници, искам да започнем с нещо, което е съвсем общочовешко. Много бързо ни напуснаха наши известни и уважавани съграждани: д-р Чакърян,  отец Иван Стойчев и д-р Хубчев. Нека с едноминутно мълчание да почетем паметта им. Благодаря. По предварителни данни от списъка присъстват 49 общински съветници, имаме кворум да започнем дейност. Преди това давам думата на д-р Константинова за изказване извън точки извън дневния ред. 

Д-р Теодора Константинова: Благодаря господин Председател, уважаеми господин Кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, с риск да отегча и да привлека недоволни погледи във връзка с главоломното покачване на заразените боледуващи или с леки симптоми искам да отправя един призив към вас. Независимо кой вярва в световната конспирация или в една световна измама, както един колега каза преди малко ние виждаме, че наши далечни или познати, близки не само боледуват и сред нас има такива, които бяха и в момента са болни, но за съжаление ни напускат. Затова призовавам всички общински съветници, граждани, в качеството си на лекар и на председател на комисията по здравеопазване и на разумен човек, носете маски над носовете, а не под носовете и под брадичките. Независимо колко вярвате или не вярвате, защото имаме отговорност към обществото. Ако ние не се страхуваме трябва да уважим тези, които искат да се пазят. Дистанция, маски, хигиена, това е толкова малко на фона на загубите на човешки животи, независимо от възрастта на тези, които са ни напуснали. Всеки има близки и не е необходимо да бъдем засегнати лично, за да започнем да вярваме. Напусна ни и едно друго голямо име в Русе сред акушер-гинеколозите, да на 80 и няколко, но той беше шеф на АГ-комплекса, беше шеф на Родилно, на Гинекология донесъл много здраве и много животи в ръцете си, д-р Петър Николов. И нека с поведението си да бъдем пример за хората, защото сме избрани не само с обещанията, които сме дали в предизборните си кампании, а сме избрани за това да даваме пример ние на другите. Много моля, никак не ми се иска днес вече видях, но се надявам по-нататък да не продължава по този начин, с маски над носовете и съответна дисциплина. Благодаря. 

Г-н Пламен Рашев: Благодаря, д-р Константинова. С обява за промяна състава на група общински съветници, от местна коалиция „БСП за България“, АБВ, Политическо движение „Социалдемократи“ и Движение за радикална промяна „Българската пролет“, уведомявам ви, че на свое заседание от 19 октомври, групата общински съветници от Местна коалиция „БСП за България“ прие за свой член общинския съветник Дилян Пламенов Саманджиев по негово желание, групата е в състав от 16 общински съветници. Продължаваме с предоставения проект за дневен ред. Имам следното предложение, от постъпилите допълнителни материали в точка 36-та да добавим предоставянето на контролен лист, който е относно предоставяне на Топъл обяд по процедура за директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Русе по Процедурата. Следващо предложение от предложения дневен ред във връзка с дебата по една от основните точки по дневния ред Одобряване на общ устройствен план на Община Русе заедно с предложената първа точка питане от Владислав Маринов, тези 2 точки да бъдат отложени в часовете веднага след почивката около 2 часа. Това е във връзка с поканата на разширения експертен съвет, който да присъства и да даде възможност на този експертен съвет и неговите членове да вземат отношение по материала, който ние трябва да одобрим. Други предложения? Заповядайте, ако може имаме подвижни микрофони горе … 

Г-н Стоян Христов: Във връзка с това, че искате да отмените точката по-надолу във времето, аз предлага, точката въобще да бъде отменена, защото според мене има необходимост да се преразгледа отново по комисиите. Просто се оказа накрая, че всъщност комисиите и да разглеждаме, и да не разглеждаме, господин Кмет, каква полза като накрая се оказва, че някак в последния момент нещо се прави? Няма как да се случи. За какво сме ние в комисии, за какво именно обсъждане всъщност става въпрос? Имало е обсъждане с гражданите, в последния момент, когато общината вече трябваше да е приключила с това става друго. Затова смятам, че тая точка трябва да бъде отложена. Това е предложението ми. 

Г-н Пламен Рашев: Други мнения? Да, от администрацията, заповядайте, г-жа Илиева. 

Г-жа Магдалина Илиева: Моето предложение съвпада с предложението на г-н Рашев и аз предлагам да се отхвърли предложението за … изобщо изваждане на тази точка от дневния ред. Искам да попитам, ако сега не сте се запознали с всички материали, които са предоставени и са абсолютно достатъчни за вземане на решение, дали на следваща сесия ще бъдете вече запознати с материалите? 

Г-н Пламен Рашев: Така, други предложения? Така процедурно предложихме, предложих да отменим тия две точки. Нека да гласуваме, след като вече имаме мнението на администрацията. Гласуваме с устройствата, който е „за“ предложението да бъдат отложен 1-ва и 2-ра точка от така предложения в началото дневен ред, моля … (коментар от зала не се чува) „За“ … (коментар от зала не се чува) Говорим за отлагане изобщо, нали така казахте Вие? (коментар от зала не се чува) Кворума е двама човека по-малко, 49. (коментар от зала не се чува) Добре, ако обичате проверка на кворума, дайте, има подписи на 49 човека. Проверка на кворума. Устройствата се включват като малкото копче се задържи 3 секунди. Има още едно, две, три, не две устройства, , така че двамата са отсъстващи, всички останали имат устройства. Да, да разбирам. 43-ма са в залата с устройства. Ръчно? Бедрос Пехливанян, Алис Муртезова, г-жа Николова, Траян Тотев, Теодора Константинова, Кънчо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 човека. 49 са … (коментар от зала не се чува) 49 са заедно с вдигналите преди малко ръце, така че 49 е кворума. По предложението да се отложат изобщо точките това, което направихте … (коментар от зала не се чува) 1-ва и 2-ра точка са свързани затова казвам двете. Гласуваме. (коментар от зала не се чува) Отлагане на точката. Прекратете гласуването. Резултат от електронните устройства. (коментар от зала не се чува) Да, прегласуваме отново тогава. Отново казвам какво гласуваме, гласуваме предложеното отлагане изобщо на точката от дневния ред – 1-ва и 2-ра, а не за по-късно. По-късното го предложих аз, то ще бъде част от следващото гласуване, ако има такова, а то трябва да има. Така, процедура на гласуване, прегласуване. 

КВОРУМ – 49. С 19 гласа „за”, 23 „против” и 7 „въздържали се” не се прие предложението. 

Г-н Пламен Рашев: По същество, предложеното в началото като дневен ред с преговаряме това да се добави точка 36-та, която прочетох и точките 1-ва и 2-ра да станат непосредствено след почивката, имайте предвид с разширения експертен съвет да имаме възможност да се срещнем и с тяхното мнение да се запознаем. Това гласуваме, моля. 

Ръчно гласували: 

Г-н Иван П. Иванов – „против“.

КВОРУМ – 48. С 30 гласа „за”, 16 „против” и 2 „въздържали се” се прие 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 1132/2020 г.
 2. К.л.285 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 г.  
 3. К.л.283 Инвестиция за изграждане на нови търговски обекти към пазара в кв. „Здравец изток“, бул. „Липник“ №88, гр. Русе
 4. К.л.284 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02.2019 г.  
 5. К.л.266 Премахване на едноетажна жилищна сграда, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.47 по кадастралната карта на гр. Русе, алея „Възраждане“№15 (на ъгъл с ул. „Патриарх Евтимий“№2 
 6. К.л.275 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по дворищна и улична регулации, с площи от 25,70 кв.м. и 0,90 кв.м., приобщени към УПИ III-1021 в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 7. К.л.276 Съгласие за обезщетяване наследниците на Върба Иванова Шаханова с недвижими имоти, представляващи земеделски земи с идентификатори 63427.63.33 и 63427.66.21 по Кадастралната карта и кадастралните /КККР/ на град Русе, местност „Под Ормана”, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
 8. К.л.277 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 5 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ VII-1105 в кв. 774 по регулационния план на град Русе 
 9. К.л.278 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Николово, Община Русе, местност „Дрибак 1,2”
 10. К.л.279 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) II-795 в кв. 57 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Тетово, ЕКАТТЕ: 72357, Община Русе, ул. „Осогово“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 11. К.л.280 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Бъзън, ЕКАТТЕ: 07231, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 12. К.л.281 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XII образуван от имот 556 в кв. 52 по регулационен и застроителен план на село Басарбово, Община Русе
 13. К.л.282 Откриване на  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Николово, Община Русе
 14. К.л.286 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ № 65
 15. К.л.287 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 16. К.л.289 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 17. К.л.290 Отдаване под наем на част от сграда – публична   общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37
 18. К.л.291 Допълнение на „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията и Наредба №7 на Общински съвет-Русе, обслужващи търговията, на територията на гр. Русе“                                                                                                       
 19. К.л.269 Избор на Управителен съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ 
 20. Приемане на решение по Сигнал с вх. № 1034/11.09.2020г. до Комисията по етика 
 21. К.л.293 Корекция на бюджета на Община Русе за 2020 г.
 22. К.л.271 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта
 23. К.л.272 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Сoциално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014- 2020, за конкретни бенефициенти /КБ/
 24. Одобряване на допълнително споразумение към Споразумение между Община Русе и община Сливо поле по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
 25. К.л.268 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на Община Русе 
 26. К.л.270 Вземане на Решение за разходване на средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
 27. Питане на Владислав Маринов – вх.№ 1122/2020 г.
 28. К.л.273 Одобряване на „Общ устройствен план на Община Русе“ /ОУПО Русе/
 29. К.л.267 Учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“ 
 30. К.л.274 Поправка на очевидна фактическа грешка
 31. К.л.292 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 217, прието с Протокол № 11 от 31.07.2020 г. на Общински съвет – Русе
 32. К.л.294 Даване на съгласие за разсрочване на задължения на ПФК Дунав ЕАД към ОП «Спортни имоти» на обща стойност 38 250 лв. с включен ДДС
 33. К.л.288 Одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270, 65348.14.271, 65348.14.272, 65348.14.273, 65348.14.274 и част от 65348.16.110 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-881/30.03.2018 г. на ИД на АГКК, местност „Лозята“, с. Сандрово, община Русе
 34. К.л.264 Даване на Разрешение за изработване на проект устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.688, находящ се в местността „КАСЕВА ЧЕШМА“, гр. Русе
 35. К.л.265 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имот с идентификатор 47336.61.13 в м. „Ясаците“, землище на гр. Мартен  
 36. Предоставяне на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Русе по Процедурата
 37. Питания на общински съветници
 38. Питане на Иван Станев – вх.№ 1070/2020 г.

Файлове