Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 23 януари 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Росица Георгиева и Веселин Велчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, часа е 9 часа и 6 минути, моля да започнем нашата работа. Моля, администрацията да заеме местата си. Проверка на кворума, моля да бъде стартирана. 40 общински съветници са се регистрирали, видимо в залата има повече, имаме необходимия кворум да започнем. Откривам днешното заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с разискванията по дневния ред, на основание чл. 106 от нашия правилник обявявам постъпилите питания за настоящата сесия. Питане от д-р Теодора Константинова, от Луиза Попова, Траян Тотев, питане от тримата общински съветници от Демократична България – Митко Кунчев, Теодора Константинова, Деана Тонева, от Алисе Муртезова, още едно питане от Демократична България – д-р Константинова, Митко Кунчев и Деана Тонева, както и от г-н Иван Кюркчиев от групата на ГЕРБ. На основание чл. 109 от нашия правилник обявявам писмените отговори и връчвам екземпляри на общинските съветници от тях, моля тези, които чуят имената си да дойдат да си получат писмените отговори. Доктор Теодора Константинова, г-жа Луиза Попова, г-н Траян Тотев, Митко Кунчев, Теодора Константинова, Деана Тонева, г-жа Алисе Муртезова и още едно питане за г-н Кунчев, Деана Тонева и д-р Константинова и господин Иван Кюркчиев. Общо 7 питания в настоящата сесия, две от тях са само с писмен отговор, другите 5 ще бъдат докладвани устно в края на заседанието. Преди да започнем с разискванията по дневния ред искам да приветствам с „Добре дошли!“ представителите на Младежкият дом, които се включиха активно в заседанието на комисията по младежта и спорта във връзка с един от материалите по дневния ред. Смятам, че така доста добре бяха приети и от общинските съветници и се надявам работата с тях да продължи и занапред. Мисля, че преди заседанието имахте подготвени едни книжки от г-н Митко Кунчев, който искаше да ни направи подарък на всички общински съветници. Бяха ли получени от съветниците, книжките? Моля, да бъдат приготвени в края на заседанието всеки да си получи подаръка от г-н Кунчев, който той е приготвил. Започваме с разискванията по дневния ред. Има предложение за една допълнителна точка, която е внесена от мен във връзка с промени в графика на заседанията, утвърден с Решение №10 … ,колеги, моля за тишина в залата, прието с Протокол №2. Аз предлагам тази точка да бъде включена като 25-та, след последната точка, преди питанията на общинските съветници. Също така като вносител оттеглям 5-та точка, контролен лист №34, а именно Приемана на правилник за изменение Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, останалите точки се преномерират в дневния ред. Подлагам на гласуване първо внасянето на допълнителната точка. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен да бъде внесена допълнителната точка, моля да гласува. Моля, стартирайте системата за гласуване. Моля, да изключите мобилните си телефони. Благодаря.

КВОРУМ – 45. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Моля, да стартираме системата за гласуване.

КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.Л. 32 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 37 Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори за 2018 г.
 3. К.Л. 38 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2020 г. 
 4. К.Л. 49 Определяне размера на възнаграждението на Кмета на Община Русе
 5. К.Л. 44 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли напитки
 6. К.Л. 45 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – автоспирка – публична общинска собственост, разположена в УПИ III-530, за кметство от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе 
 7. К.Л. 47 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – електрически кабел през ПИ 65348.68.69 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 8. Вх.№ 37 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе за безвъзмездно финансиране по BGCULTURE-2.001 – Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“
 9. К.Л. 35 Образуване на временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяване на атмосферния въздух в Община Русе, да предостави цялата информация на гражданите и да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса
 10. К.Л. 46 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии – общинска собственост за 2020 год.
 11. К.Л. 41 Програмен и финансов план за 60.МФ „Мартенски музикални дни“ през 2020 г.
 12. К.Л. 48 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2020 година
 13. К.Л. 36 Одобряване на протокол за съвместно сътрудничество между Община Русе и лечебни заведения УМБАЛ „Канев“ АД, УМБАЛ „МЕДИКА – РУСЕ“ ООД и СБАЛФРМ „Медика“ ООД в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, по сключен Договор №BG05M9OP001-2.040-0117-C01 на ОП РЧР
 14. К.Л. 42 Приемане на промяна вида на социална услуга „Приют“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, с капацитет 60 лица на „Център за временно настаняване“ на бездомни лица и лица в риск , с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица, считано от 01.05.2020 г. 
 15. К.Л. 33 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод до имот с идентификатор 63427.107.38 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе
 16. К.Л. 39 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и ел. захранване до имот с идентификатор 63427.106.41 в м. „Харманлъка“, землище на гр. Русе
 17. К.Л. 40 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.566, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 18. К.Л. 43 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.324, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе  
 19. К.Л. 50 Избор на представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Русе 
 20. Вх.№ 47/2020 г. Упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружеството да гласува за предоговаряне на банков кредит
 21. К.Л. 51 Предложение от местна гражданска инициатива с вх. №573/24.09.2019 г., касаещо сградата на закритото училище в кв. „Средна кула“
 22. Изказване на Бойко Никифоров
 23. К.Л. 52 Предложение от местна гражданска инициатива за забрана изгаряне на отпадъци, мониторинг върху замърсяването на въздуха от производствени източници и мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе
 24. Промени в графика на заседанията на ОбС – Русе, утвърден с Решение №10, прието с Протокол №2 от 05.12.2019 г.
 25. Питания на общински съветници
 26. Питане от Милка Балабанова
 27. Изказване на Мариян Димитров

Файлове