Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 септември 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Венцислав Великов, Борислав Рачев, Дауд Ибрям, Димитър Кънчев и д-р Севдалин Ангелов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата. Да се регистрираме с устройства. Моля, пуснете проверка на кворума. 40 общински съветници са се регистрирали с устройствата, имаме необходимия кворум. Уважаеми колеги, откривам последната сесия на Общинския съвет. Пред вас има поставени плакети за всеки един с мандата, който ние имахме и в почивката в 11 часа ще си направим и обща снимка тук пред входа на общината, на стъпалата. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Председателският съвет беше направен в четвъртък, в петък в срока са постъпили заявления от Мариян Димитров, две заявления и от Бойко Никифоров. Като Мариян Димитров желае да се изкаже …, има питане към кмета и желае да се изкаже по точка 2-ра от дневния ред, която е отчет за изпълнение на програмата, а Бойко Никифоров по точка 50-та от дневния ред, по Наредбата за опазване на околната среда. По този въпрос има и внесена подписка от Местна гражданска инициатива, аз ще кажа няколко думи и за това. Но предлагаме и трите изказвания да бъдат като последни точки от дневния ред. И към дневният ред също питания от общински съветници, имаме две питания от Никола Михайлов и от Мариета Волф. По точките от дневния ред, ако има някакви предложения, преди да пристъпим към гласувания … Пламен Рашев, заповядайте.

Г-н Пл. Рашев: Уважаеми господин Кмете, уважаеми господин Председател на Общинския съвет, уважаеми колеги, уважаеми граждани, във връзка с актуалността на две точки, които са с номер 39 и 40 в дневния ред, предлагам те да бъдат съответно 1-ва и 2-ра точка и след това останалите по реда, както са направени, Отнасят се за Оперативната програма за електрическите автобуси и тролейбуси и за записа на заповед съответно, това ми е предложението. Мерси.

            Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Други по дневния ред? 39-та и 40-та да станат 1-ва и 2-ра. Така, други по дневния ред? Няма. Също така да информирам на 11 септември, в сряда, в края на деня постъпи подписка от Местна гражданска инициатива. Веднага беше изпратена още в четвъртък сутринта за проверка в ГРАО, към този момент нямаме резултат от проверката, а имахме готовност, ако до вчера дойде да свикаме …, до обяда, ако дойде да свикаме извънредни 2 комисии, за да гледаме. Ще преценяваме как ще действаме по-нататък след като получим резултата от проверката. Така, по дневният ред, по постъпилите заявления за изказване, от Мариян Димитров две и от Бойко Никифоров и по предложение на председателския съвет да бъдат последни точки от дневния ред, предлагам да гласуваме първо това предложение. Изказванията двете на Мариян Димитро и на Бойко Никифоров да бъдат като последни точки от дневния ред, гласуваме предложението. Не е стартирано още, ще изчакаме. Да, стартирано е, гласуваме.

КВОРУМ – 42. С 35 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се” се прие предложението.

            Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Предложението на г-н Рашев точки 39-та и 40-та да станат съответно 1-ва и 2-ра. Това е във връзка с транспортната схема да е след това. Така, гласуваме предложението на Пламен Рашев точки 39-та и 40-та да станат 1-ва и 2-ра.

КВОРУМ – 45. С 20 гласа „за”, 8 „против” и 17 „въздържали се” не се прие предложението.

            Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Така, гласуваме като цяло дневния ред.

КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. К.Л. 1157 Приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна схема на Община Русе
 2. К.Л. 1162 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
 3. К.Л. 1168 Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 4. К.Л. 1169 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН през ПИ 63427.145.92 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 5. К.Л. 1170 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 6. К.Л.  1171 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местност „Под Левента“
 7. К.Л. 1172 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местност „Кону бунар“
 8. К.Л. 1173 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура- подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи през ПИ 63427.182.25, горска територия, с НТП – иглолистна гора, частна общинска собственост
 9. К.Л. 1174 Съгласие за обезщетяване наследниците на Цоню Пенев Шаханов и Николина Станчева Шаханова със съответни части от имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.55.2 в местността „Кабаклъка”, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
 10. К.Л. 1175 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 125 кв.м., приобщен къмУПИ III-2178 в кв. 608 по регулационния план на град Русе
 11. К.Л. 1176 Прехвърляне на общински части, представляващи придаваеми терени от 12,39  кв.м. по дворищна регулация и 9,84 кв.м. по улична регулация, срещу части от 8,71 кв.м. от ПИ 63427.3.151 /УПИ II-208/ – частна собственост къмПИ 63427.3.150 и ПИ 63427.3.300 – бул. „Трети март“ в кв. ЗПЗ, град Русе
 12. К.Л. 1177 Съгласие за продажба на общински терен от 30 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ IX-1917 в кв. 160 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 13. К.Л. 1178 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 57  кв.м. по улична регулация, срещу част от 22 кв.м. от УПИ II-995– частна собственост къмПИ №802.1459 – улица „Дунав“ в кв. 92 по плана на село Тетово, Община Русе
 14. К.Л. 1179 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Караманлийка”, землище на гр. Русе
 15. К.Л. 1180 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Люляците 1 и 2”, землище на гр. Русе
 16. К.Л. 1181 Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе  върху поземлен имот с идентификатор 72357.548.81 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, Община Русе, находящ се в землището на с. Тетово, местност „Дюз орман“
 17. К.Л. 1182 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот №802.1028 в кв. 95, съгласно кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, ЕКАТТЕ 72357, с адрес село Тетово, ул. „Струма“ №3
 18. К.Л. 1183 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 19. К.Л. 1184 Учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на чакалня към съществуващ фризьорски салон, с адрес гр. Русе, бул. „България“ №118
 20. К.Л. 1185 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 1,2“, землище на с. Николово, община Русе
 21. К.Л. 1186 Предоставяне безвъзмездно за управление на части  от сгради-частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, на ОП „Комунални дейности“ при Община Русе
 22. К.Л. 1187 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с. Басарбово, Община Русе, на Драматичен театър „Сава Огнянов”
 23. К.Л. 1202 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 24. К.Л. 1203 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе 
 25. К.Л. 1204  Отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост
 26. К.Л. 1156 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 27. К.Л. 1159 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2018 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2018 г.
 28. К.Л. 1158 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2019 г.
 29. К.Л. 1188 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 г.
 30. К.Л. 1189 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2019 година
 31. К.Л. 1160 Отчет за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2019 г.
 32. К.Л. 1201 Функциониране и дофинансиране на маломерни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2019/2020 година
 33. К.Л. 1161 Одобряване на Меморандум за сътрудничество с Българската академия на науките ( БАН )
 34. К.Л. 1163 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.005 “Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
 35. К.Л. 1165 Одобряване на договор за сътрудничество с „Елтехресурс“ АД с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“
 36. К.Л. 1166 Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
 37. К.Л. 1167 Съгласие за издаване на Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 38. К.Л. 1193 Одобряване на договор за сътрудничество с „ХЮМАНИТА“АД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни на територията на град Русе“
 39. К.Л. 1194 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури финансов ресурс по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 40. К.Л. 1195 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 41. К.Л. 1164 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.1 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 42. К.Л. 1190 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2149, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 43. К.Л. 1191 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.106.6 и 63427.106.10, находящи в местността „Харманлъка“, гр. Русе
 44. К.Л. 1196  Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2183, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 45. К.Л. 1197 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.128, находящ се в местността „Нови Халваджи“, гр. Русе 
 46. К.Л. 1198 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.701, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
 47. К.Л. 1199 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.879, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 48. К.Л. 1200 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.750, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 49. К.Л. 1192 Приемане на Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019-2024 г.
 50. К.Л. 1155 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
 51. Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе
 52. Питания
 53. Изказване от Милка Балабанова
 54. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 558/2019 г.
 55. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 557/2019 г.
 56. Изказване на Бойко Никифоров

Файлове