Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 24 януари 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Веселин Велчев, и Мирослав Славчев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Регистрирайте с устройствата. 32 са се регистрирали, видимо повече има в залата. Откривам редовната сесия на общинския съвет. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Моля, за тишина, да минем към делова работа. Моля, за тишина. Така, вече се успокоихме, обсъждане на дневния ред. Предложения? Няма, гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.л.1011 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.л. 1017 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2019 г.
3. К.л. 1016 Решение за приватизация чрез търг на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“№51, вх.1, предмет на АОС №6622/23.01.2012 г.
4. К.л. 1020 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД – Русе, насрочено за 25.01.2019 г.
5. К.л. 1021 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Разработване/Актуализация на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 201-2020 г.“
6. К.л. 1022 Допълнение на Решение №919, прието с Протокол №36 от 19.07.2018 г.
7. К.л. 1023 Споразумение за партньорство между Община Русе и Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ (БРТИМ), с предложение за партньорство по процедура BG05M9OP001 – 2.032 „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
8. К.л. 1024 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2019 година
9. К.л. 1014 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот за новообразуван имот №503.31 по Плана на новообразуваните имоти в местността „Дрибак 6“, с. Николово
10. К.л. 1018 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
11. К.л. 1019 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и външно ел. захранване до имоти с идентификатор 63427.310.126 и 63427.310.127 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
12. К.л. 1015 Именуване на улици на територията на Община Русе
13. Опрощаване на държавно вземане
14. Питания на общински съветници
15. Изказване на Мариян Димитров – вх.№20/2019 г.
 

Файлове