Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 20 април 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48. Отсъстваха Веселин Велчев, Галин Ганчев и Мирослав Славчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, моля заемете местата си в залата. Моля общинските съветници да заемат местата си. Часът е 09:05, стартираме проверка на кворума. Тридесет и девет общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и седмото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата делова част, имам едно приятно задължение да поздравя нашата рожденичка Петя Христова, сътрудничката в общински съвет, която днес празнува. Да й пожелая много здраве, успехи и да продължи все така всеотдайно да работи за общинския съвет още дълги години (аплодисменти от зала). Продължавам с поздравленията, използвам случая. В утрешния ден е големия празник на мюсюлманите Рамазан байрам. Искам да поздравя цялата мюсюлманска общност в нашия град и в общината с предстоящите дни на споделената прошка, щедрост и добрина и да пожелая на всички мюсюлмани те и домовете им да бъдат благословени с мир, здраве и щастие. Честит празник! На основание чл.106, ал.1, обявявам постъпилите питания. Имаме недовършено питане от предходната сесия на господин Станимир Станчев относно ремонт на хангарите на гребната база в с. Николово, с писмен и устен отговор. Питане от групата на „Демократична България“ относно Летище Русе и статута му като „национална културна ценност. Мисля, че е само с писмен отговор. Нали така? Да, връчвам… Добре, писмено и устно тогава, добре. Питане от общинският съветник Деян Недков относно паричните постъпления от приватизация 2020, 2021 и 2022 година, с писмен и устен отговор. Питане от общинският съветник Йорданка Даневска относно състоянието на настилката на улица „Витоша“ в град Русе, с писмен и устен отговор. Апелирам към всички колеги да запазим търпение и да останем до края на сесията, за да не се получава ситуацията някой от колегите да не може да си прочете питането и да получи отговор на него. Отговорите ще бъдат връчени след завършване на процедурата по чл.108. Преди да започнем с разискванията по дневния ред имам едно предложение. В залата е инж. Илиан Милев управителя на ВиК – Русе. Предлагам преди първа точка от дневния ред да направим изслушване на господин Милев във връзка с дейностите по водния цикъл и ако има въпроси към него да се зададат и той да отговори впоследствие на въпросите. Това процедурно предложение правя. Има ли други предложения по дневния ред? Заповядайте, господин Станчев.

Г-н Станимир Станчев: Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги. Правя следното процедурно предложение с оглед на интереса, който има към въпросите, питанията отправени от колегите съветници, питанията да минат като първа точка в дневния ред. Да не изпадаме в ситуации като последните години, по време на питанията да няма почти никой не само от съветниците в зала, но и от администрацията. Така че, процедурата ми е, питанията да минат в първа точка или във втора. Мисля, че няма никакъв проблем да са в първа, с оглед тази сесия е по-лека, няма други така по-сериозни теми. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Станчев. Други предложения по дневния ред? Не виждам. Гласуваме първо за изслушването на управителят на ВиК – Русе инж. Илиан Милев.

КВОРУМ – 37. С 28 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“ се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме предложението на господин Станчев за питанията да влязат като първа точка в дневния ред.

КВОРУМ – 42. С 26 „за“, 4 „против“ и 12 „въздържали се“ се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 42. С 42 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“ се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. К.л.№ 1221 Инвестиция за втори етап от преустройството на съществуваща група магазини №7 в Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител“ №113А, гр. Русе
 3. К.л.№ 1213 Решение за приватизация чрез търг на сграда с идентификатор 63427.7.71.3, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г.
 4. К.л.№ 1217 Промяна на предназначението на част от недвижим имот – публична общинска собственост в сграда с идентификатор 63427.5.508.2 по КККР на град Русе
 5. К.л.№ 1222 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.
 6. К.л.№ 1223 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 7. К.л.№ 1224 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 8. К.л.№ 1225 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Червена Вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, местност „Гьола“
 9. К.л.№ 1226 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Цар Шишман“
 10. К.л.№ 1227 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, община Русе, кв. „Средна кула“
 11. К.л.№ 1228 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. “Йосиф Дайнелов“ № 117, 119
 12. К.л.№ 1229 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 85,00 кв.м., които да се придадат към УПИ III – 170, в кв. 20 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, община Русе
 13. К.л.№ 1230 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 121 кв.м., които да се придадат към УПИ II – 171, в кв. 20 по застроителния и регулационния план на с. Сандрово, община Русе
 14. К.л.№ 1231 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда, представляващ гараж, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Стрешер планина“ №37, блок №18, вход 3, етаж 0
 15. К.л.№ 1232 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Просена, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 16. К.л.№ 1233 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Долно Абланово, Община Русе
 17. К.л.№ 1234 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, кв. „Здравец“,ул. „Костенец“ по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 18. К.л.№ 1235 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 19. К.л.№ 1236 Прехвърляне на общински части, представляваща придаваеми терени от 21,5 кв.м. и 3,6 кв.м. по улична регулация, срещу терени от 1,4 кв.м. от новообразуван УПИ XV-1906 – частна собственост и 2,2 кв.м от новообразуван УПИ XVI-1907 – частна собственост, към /ПИ/ № 0.7137 – улица „Черни връх“, с. Николово, община Русе.
 20. К.л.№ 1237 Прехвърляне на общинска част, представляваща 34 кв.м. по улична регулация, срещу 8 кв. м. от УПИ XIII – 188, в кв. 22 – частна собственост към ПИ с № 0.933 – ул. „Рила“, село Басарбово, Община Русе
 21. К.л.№ 1238 Учредяване право на пристрояване на съществуваща сграда – частна собственост, построена в имот – общинска собственост, попадащ в УПИ I – За жилищно строителство, в кв. 599 по застроителния и регулационния план на град Русе
 22. К.л.№ 1239 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 63427.7.782.1.1, 63427.7.782.1.2 и 63427.7.782.1.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращи се в гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ №6
 23. К.л.№ 1240 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ кабел 20 kV през ПИ 63427.258.41, с НТП – пасище, публична общинска собственост
 24. К.л.№ 1241 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на метални отпадъци
 25. К.л.№ 1242 Учредяване безвъзмездно право на ползване, върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр.Русе по ул.”Пирот” №5 на Народно читалище „Г.Делчев 2009”
 26. К.л.№ 1243 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на СДРУЖЕНИЕ „МОТО КЛУБ ЛФФЛ МС-РУСЕ“
 27. К.л.№ 1244 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 28. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №1264, прието с Протокол №46 от 16.03.2023 г. на Общински съвет – Русе
 29. К.л.№ 1246 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.
 30. К.л.№ 1247 Приемане на бюджет, насоки за работа и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2023 г.
 31. К.л.№ 1245 Допълване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията
 32. К.л.№ 1249 Приемане на бюджетна прогноза 2024-2026г. – местни дейности на Община Русе
 33. К.л.№ 1248 Създаване на нови социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“, считано от 01.07.2023 г.
 34. К.л.№ 1252 Кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ по Националния план за възстановяване и устойчивост и решение за осигуряване на финансиране от Община Русе
 35. К.л.№ 1218 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.300.39 находящ се в местност „Саръ баир“, землището на гр. Русе, община Русе
 36. К.л.№ 1219 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.503.2353 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Дрибак 1, 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 37. К.л.№ 1220 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.152.409, находящ се в местност „Нови Халваджи“, община Русе, област Русе
 38. К.л.№ 1250 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.878, находящ се в местност „Гълъбец“, община Русе, област Русе
 39. К.л.№ 1251 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.152.17, находящ се в местност „Нови Халваджи“, община Русе, област Русе
 40. К.л.№ 1214 Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Русе“ барабанистът на джаз оркестър „Русе“ Илко Петров
 41. К.л.№ 1215 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 42. К.л.№ 1216 Опрощаване на държавно вземане по молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. № 94-05-3/16.01.2023г.
 43. Изказване от Николай Петров – вх.№ОбС-280/20.03.2023 г.
 44. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ОбС-341/11.04.2023 г.

Файлове