Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 13 декември 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49. Отсъстваха Илиян Илиев и Евгени Игнатов. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля заемете местата си в залата. Стартираме проверка на кворума. Системата е стартирана, моля да се регистрирате. Четиридесет и четири общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и третото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Моля за тишина в залата. Моля за тишина. На основание чл.106, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, обявявам постъпилите питания. Тези, за които има искане за писмен и устен отговор, ще бъдат връчени отговорите в края на заседанието след приключване на процедурата по чл.108 от Правилника. Първото питане, което обявявам е с Вх. № 952 от общинският съветник Косьо Станев във връзка с реализирана помощ и подкрепа в домашна среда, с писмен и устен отговор. Следващото питане е от общинският съветник Станимир Станчев, относно сключени договори за отстъпено право на строеж и строително-монтажни работи, както и закупен парцел в района на м. Левента, с писмен отговор. Господин Станчев, заповядайте отговора. Да, имате и други. Да, да. Отново питане от господин Станчев с Вх. № 1016, относно изтичане на срок за финансиране на Доходното здание и финансиране с Министерството на културата с писмен отговор само. Питане с Вх. № 1017 от общинският съветник Станимир Станчев, относно скулптури в Парка на младежта до заведението „Кенор“, с писмен отговор само. Питане с Вх. № 1026 от общинският съветник Деян Недков, във връзка с междублоковото пространство на бл. „Калоян“ и бл. „Мрамор“, които се намират на ул. „Цар Калоян“, с писмен отговор само. Питане от Иво Пазарджиев, само с писмен отговор, във връзка с достъп до улица в кв. „Чародейка“. Питане с Вх. № 1032 от общинският съветник Наталия Кръстева, относно сметоизвозване в град Русе и организацията, с писмен и устен отговор. Питане от общинският съветник Деян Недков с Вх. № 1039, относно състояние на пешеходния надлез на бул. „България“ свързващ ж.к. „Чародейка“ и ж.к. „Родина“, с писмен и устен отговор. Това са постъпилите питания. Тук има само за връчване, тези които са на групата на СДС, които са само с писмен отговор. Някой да заповяда да ги вземе. Другите са след прочитането им. Започваме с разискванията по дневния ред. Имаме две постъпили предложения за извънредни точки. Първото постъпило предложение е с Вх. № 1047/09.12.2022 г., относно подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни…Всъщност, тя е втора постъпила, но… многофамилни сгради, на територията на Община Русе, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Предлагам това да стане Точка 1. Следващата извънредна точка е с Вх. № 1043/09.12.2022 г., относно задължително условие за получаване на авансово плащане след подписване на договор за финансово подпомагане по смисъла на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост с ММС. Предлагам това да стане Точка № 2. Има ли други предложения по дневния ред? Господин Станчев, господин Недев. Първо господин Станчев. Господин Дяков после.

Г-н Станимир Станчев: Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги. В унисон с това, което сме поели като ангажимент и сме дали обещание, че ще предлагаме една точка, която за нас съвсем незаконосъобразно се отхвърля, да се включи в дневния ред. Повтарям, съвсем незаконосъобразно, съвсем без законни мотиви, а се отхвърля с едно-единствено или може би основния мотив, а именно страха. Страха да не се случи нещо по-различно. Страха от това да си признаеш, че си сгрешил. Страха е водещ явно и когато страха е водещ, не се случва нищо добро, както е видно от оценките на редица…

Г-н Иво Пазарджиев: Една минута имате.

Г-н Станимир Станчев: Една минута ли имам? Добре. Видно от оценките на нашите гласоподаватели, с които ние имаме срещи. Затова на вашето внимание, предлагам допълнителни мотиви към предложението за предсрочно освобождаване на председателя. Мисля, че бяха качени в облака. Няма да ги зачитам всички, тъй като няма да стигне времето. За да се побера в тази минута…Този таймер тук…

Г-н Иво Пазарджиев: Не работи отдавна. Изтече минутата Ви.

Г-н Станимир Станчев: Предлагам за включване на допълнителна точка в дневния ред, освобождаване на председателя, на предното 1065 ли беше, ако не ме лъже предложението, с допълнителните мотиви. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Обратно мнение, Иван Костадинов Иванов.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници. Предлагам да не подкрепим внесеното току-що предложение от колегата. Мотивите за това са, становището на нашата комисия по обществен ред и сигурност, която каза категорично, че това противоречи на ЗМСМА. Прочетох внимателно допълнителните мотиви. Там освен копи-пейст на закона на ситуации, които дори нямат нищо общо със случая, има и куп, как по-меко да се изразя – лъжи. Като например: „Председателят не позволи дневния ред на заседанието на Общинския съвет да бъде проведена, включена и гласувана по надлежния ред докладна-записка от нас“. Лъжа. Аз бях на Председателски съвет, председателя предложи да се включи точката, а аз предложих да отпадне. Подкрепи ме Председателския съвет, а по-късно и Общинския съвет на предишната сесия. Впрочем, колеги, всичките ви предложения до сега са все контра, все анти. Много гордо обявихте, че сте поискали оставката на кмета, още през февруари, не кога да е. Точно така. Поискахте и оставката на председателят на Общинския съвет. По-късно поискахте и упорито продължавате да искате, въпреки че общинския съвет се произнесе по този въпрос. Поискахте и оставката на областният управител, че е казал, че е незаконно. Жалвахте се и на министър-председателя. Какво следва?

Г-н Иво Пазарджиев: Времето.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Оставката на министър-председателя да се готви?

Г-н Иво Пазарджиев: Моля, без реплики от място.

Г-н Иван Костадинов Иванов: Да, може да поискате и на президента. С нетърпение очаквам, уважаеми колеги, след три години участие в общинския съвет, най-после да внесете едно предложение, което да бъде полезно за нашите съграждани. Благодаря ви за вниманието, за реакциите също.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Господин Недев, след него господин Дяков. Нямате право на реплика тук. Научете Правилника.

Г-н Димитър Недев: Уважаеми господин Председател, от името на общинска администрация, предлагам Точка №1 по сегашния дневен ред, К.л. №1061 да бъде оттеглена, т.е. оттеглям точката. И предлагам точки 29 и 30, Точка 29 е приемане на обща схема на зона по чл.7, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – зона Крайбрежна, да стане точка 1 след извънредните точки. И контролен лист 1081 да стане точка 2 след извънредните точки от дневния ред.

Г-н Иво Пазарджиев: Т.е., господин Недев, контролен лист кой, искате да стане…?

Г-н Димитър Недев: 1081 да стане точка 2 след извънредните точки.

Г-н Иво Пазарджиев: Три. Да.

Г-н Димитър Недев: И общата схема по чл.7 да стане предходната точка.

Г-н Иво Пазарджиев: Тя кой номер контролен лист е?

Г-н Димитър Недев: Точка 29. Точки 29 и 30 от така предложения дневен ред, да станат де факто точки 1 и 2 след извънредните точки.

Г-н Иво Пазарджиев: Да, разбрах.

Г-н Димитър Недев: И да отпадне точка 1 от сегашния дневен ред.

Г-н Иво Пазарджиев: Добре. Обратно мнение, госпожа Наталия Кръстева.

Г-жа Наталия Кръстева: Уважаеми колеги, имаме Правилник за дейността на Общински съвет – Русе. Има Председателски съвет, който одобрява дневния ред. На Председателския съвет присъства представител на общинска администрация. Когато не е господин Милков, е негов заместник. Така че, нека да си спазваме Правилника. Това че общинска администрация оттегля една точка, е резонно следващите да се преномерират, но пи положение, че има обявен дневен ред, който е оповестен в законосъобразните срокове, аз смятам, че точките трябва да следват така, както са гласувани на Председателски съвет и всеки представител на общинска администрация да си изчака времето, за да си докладва точката.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Господин Дяков, заповядайте.

Г-н Орлин Дяков: Уважаеми колеги, господин Председател, господин Кмет. Много лошо впечатление ми прави, че в почти всички сесии, непрекъснато се внасят точки, които не минават през обсъждане на комисии. Ако приемем, че точката за гребната база, за тези средства до 31.12, които трябва да се усвоят е наистина така спешна, то според мен точката за санирането въобще не е спешна. Тази точка би трябвало да мине през обсъждане на комисии, трябва според мен добре да я обсъдим и затова моето мнение е точката за санирането да отпадне от днешния дневен ред. Да си мине както е по Правилник, през комисии и чак тогава да влезе за гласуване. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Кмета на Община Русе. Процедура ли? Изказване. Изказване на кмета.

Г-н Пенчо Милков: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Дяков. Ставам след Вас, да дам разяснение. Надявам се да помогна за формулиране на Вашата позиция, лично и на групата и се надявам да подкрепите разглеждането на точката, т.е. единодушно да я разгледаме. В много малко общини се пристъпи към подпомагане на гражданите. Аз ще стана и ще разясня точката, ако приемете да я разгледаме. В някои от общините имаше дори извънредна сесия. Има извънредност в момента, защото държавата по Плана за възстановяване, дава тази възможност на гражданите да участват, слага крайни срокове. Община Русе е една от малкото, която намира възможност да подкрепи гражданите, за да може да се спази този срок и те реално да могат да кандидатстват, сдруженията на собствениците. Това налага извънредността на момента. Аз в представянето на точката ще обърна внимание на нашите съграждани. Тук, вие като общински съвет можете да им помогнете и общината, но и те трябва да бъдат активни. Извънредността е защото има краен срок с правила за кандидатстване и както казах, други общини направиха извънредни сесии. Просто общината анализирайки средствата необходими за разходи по всички други направления, които вие следите вярвам добре, откри възможност сега да ги подкрепим с тази сума, която предлагаме. Това налага извънредността и ви моля единодушно да подкрепим, да могат хората да се възползват и по този въпрос да сме единни. По дневния ред това. Като дойде точката, ще стана и да разясня подробно. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Друго по дневния ред? Да, заповядайте по дневния ред. Да, да, аз затова гледам в залата.

Г-жа Елеонора Николова: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Подкрепям господин Станчев с настояването предложението на групата на СДС да влезе в дневния ред.

Г-н Иво Пазарджиев: Госпожо Николова, нямате право на изказване по това.

Г-жа Елеонора Николова: Аз правя предложение да влезе, като отговарям на господин Иванов, че…

Г-н Иво Пазарджиев: Нямате право. Госпожо Николова, нямате право. Съгласно…

Г-жа Елеонора Николова: Ама ние нямаме право, член на Конституцията…

Г-н Иво Пазарджиев: Съгласно чл.83, когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него, за изказване в рамките на неповече от минута.

Г-жа Елеонора Николова: Не спазваме собствения си Правилник…

Г-н Иво Пазарджиев: Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда. Благодаря Ви, нямате право на изказване по тази точка. Очаквам процедурно предложение. Заповядайте.

Г-н Станимир Станчев: Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници. В дух на това, че има доста извънредни точки, с гриф „Спешност“, това което казаха колегите, аз ще припомня само нещо друго. Преди само една седмица или десетина дни по-точно, правихме…

Г-н Иво Пазарджиев: Процедурно предложение направете.

Г-н Станимир Станчев: Да, точно така. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Да, заповядайте.

Г-н Станимир Станчев: Преди десетина дни имахме една извънредна сесия. Аз няма да си позволя да кажа, как я наричам в свободния си изказ тази сесия. На тази сесия се приеха, спешния в кавички елемент упълномощаване кмета да разпише не знам си какво, защото моста започва да се строи и т.н. – нищо подобно. Но взехме едно друго решение, да изслушаме кмета да дава отчет какво се е случило. И сега, правя процедурно предложение. С оглед на тези решения, които ние взехме, кмета се е ангажирал да дава отчет. Процедурата ми е следната – господин Кмета да запознае общинския съвет с този спешен елемент, какво той е постигнал, когато ние му дадохме тези правомощия. Какво е постигнал за прословутия проект, започване на строеж или там както иска да го нарече. Защото тогава казахме, че няма никакъв спешен елемент, както сега твърдят колегите и за други точки. Благодаря ви. Процедурно предложение за изслушване на кмета за подписаното споразумение. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Кмета със сигурност ще вземе думата, но това не е процедурно предложение, така че…Не е процедурно. Господин Станчев, хубаво е да научите правилника. Продължаваме, колеги. Първо подлагам на гласуване предложението за извънредната точка с Вх. № 1047, относно подпомагане на Сдруженията на собствениците да стане Точка 1 (шум от зала). Господин Дяков, на микрофона, заповядайте. Процедура.

Г-н Орлин Дяков: Значи, уважаеми колеги, разсъждавахме върху това. Колегите ми казаха, че доста е тромава процедурата, 31-ви май е срока. Така че оттеглям предложението точката да не влиза в дневния ред.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря Ви, господин Дяков. Така, сега нека първо да гласуваме точката за санирането. Дали да влезе в дневния ред като Точка 1 е предложението. Да влезе, да влезе. Гласуваме предложението. Гласуваме да влезе в дневния ред като Точка 1.

КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Вх. № 1043, относно гребната база, да стане Точка 2 в дневния ред. Системата е стартирана. Моля гласувайте.

КВОРУМ – 46. С 44 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Следващото. Предложението на господин Станчев за предсрочно освобождаване на председателя на общинския съвет. Аз мисля, че не е внесено надлежно, но ще го подложим на гласуване. Системата е стартирана. Моля гласувайте.

КВОРУМ – 48. С 17 гласа „за”, 31 „против” и 0 „въздържали се” не се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Предложението на господин Недев предлагам да го гласуваме анблок. Ако има обратно предложение, за да не правим две гласувания. Неговото предложение беше точката „Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой“, нали така точка, господин Недев? Да. Тя да стане Точка 3 при преномерирания дневен ред, а „Приемане на общата схема“ да стане Точка 4 при преномерирания дневен ред. Отпадането на точка не се гласува. То се заявява само. Предлагам да ги гласуваме анблок двете точки преместването им, за да не правим две гласувания. Ако има обратно предложение. Добре, гласуваме предложението на господин Недев.

КВОРУМ – 48. С 32 гласа „за”, 5 „против” и 11 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 47. С 33 гласа „за”, 2 „против” и 12 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Русе, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
 2. Задължително условие за получаване на авансово плащане след подписване на договор за финансово подпомагане по смисъла на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост с ММС
 3. К.л.№ 1081 Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 4. Приемане на Обща схема на зона по чл.7, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет – Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ – зона „К“ /Крайбрежна/ – град Русе и Специфични правила за приложението й
 5. К.л.№ 1062 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 6. К.л.№ 1063 Провеждане на конкурс за управител на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД
 7. К.л.№ 1064 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 8. К.л.№ 1065 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 9. К.л.№ 1066 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Център Динамика“
 10. К.л.№ 1067 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за ателие за културни и художествени дейности на Сдружение „Дунавска задруга на народните художествени занаяти“
 11. К.л.№ 1068 Изменение на Решение №1117, прието с Протокол №41/ 17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе
 12. К.л.№ 1069 Изменение на „Списък на жилищата за продажба“ и извършване на продажба на допълнително определени общински жилища
 13. К.л.№ 1070 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, община Русе
 14. К.л.№ 1071 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 63427.4.1913.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ гараж, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76
 15. К.л.№ 1072 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 16. К.л.№ 1073 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе
 17. К.л.№ 1074 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с.Бъзън, Община Русе
 18. К.л.№ 1075 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 19. К.л.№ 1076 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Сандрово, Община Русе
 20. К.л.№ 1077 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, община Русе, кв. „Здравец“, ул. ‚,Петрохан“ № 59-Б
 21. К.л.№ 1078 Учредяване право на пристрояване за изграждане на обект: „Магазин за пакетирани промишлени стоки“ към съществуваща жилищна сграда, построена в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Чавдар войвода“ №53, ЕКАТТЕ: 47336
 22. К.л.№ 1079 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост в град Мартен, ул. „Христо Смирненски“ №7 на Кметство – Мартен
 23. К.л.№ 1080 Предоставяне безвъзмездно в полза на Политическа партия „Продължаваме Промяната“ за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 24. К.л.№ 1084 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране с проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост
 25. К.л.№ 1085 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение RECORIVER – Reconstructing urban/periurban riversides /реконструиране на градски/околоградски крайбрежия по Програма регион „Дунав“ 2021-2027
 26. К.л.№ 1086 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение Empowering Public Institutions for a LEVel-up SmArTer Danube Region GovErnance, Danube Elevate/ Овластяване на публичните институции за повишаване на по-интелигентно управление по Програма регион „Дунав“ 2021-2027
 27. К.л.№ 1087 Решение за даване на съгласие Община Русе да участва в проектно предложение „Действие за изграждане на капацитет за лидери на интелигентни общности“ по процедура Еразъм КА2 – Малко мащабни партньорства
 28. К.л.№ 1092 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ДГ „Слънце“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 29. К.л.№ 1093 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект СУ „Възраждане“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 30. К.л.№ 1094 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с обект ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе по процедура № BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
 31. К.л.№ 1088 Кандидатстване на Община Русе по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“
 32. К.л.№ 1082 Одобряване на договор за сътрудничество с „Елтехресурс“ АД с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“
 33. К.л.№ 1083 Решение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе
 34. К.л.№ 1089 Приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в община Русе (2022-2026)
 35. К.л.№ 1095 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2023 г.
 36. К.л.№ 1096 Програма и бюджет за 62. МФ „Мартенски музикални дни” през 2023 г.
 37. К.л.№ 1090 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе
 38. К.л.№ 1091 Поемане на краткосрочен дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект по ОП „Околна среда“ – „Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, административен договор №Д-34-89 от 07.10.2019 г., регистрационен номер в ИСУН №BG16M1OP002-5.004-0012-С01
 39. К.л.№ 1097 Корекция на бюджета на Община Русе за 2022 г.
 40. К.л.№ 1098 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 35 ал.1, т.2 от ПМС №31/17.03.2022г. от Бюджет 2022 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г. – Приложение № 18
 41. Приемане на график за заседанията на Общински съвет – Русе за първото тримесечие на 2023 г.
 42. Питания
 43. Изказване от Иво Иванов
 44. Изказване от Мариян Димитров

Файлове