Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 24 януари 2023 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50. Отсъстваше Веселин Велчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля заемете местата си. Часът е 09:04 минути. Стартираме проверка на кворума. Четиридесет и четири общински съветници са регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата работа по дневния ред, на основание чл.106, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, обявявам постъпилите питания. Питане с входящ номер 35 от общинския съветник Траян Тотев, във връзка с реставрация на Паметника на свободата. С писмен и устен отговор. Питане от общинския съветник Асен Даскалов с входящ номер 49 от 16.01.2023 година, относно еднократна финансова помощ на основание член 2, т.2 от Наредба 21 на Общински съвет – Русе. С писмен и устен отговор. Питане от общинския съветник Орлин Дяков относно уточнение, приходи и разходи на Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ с входящ номер 51 от 16.01.2023 само с писмен отговор. Питане с входящ номер 55 от 17.01.2023 година от общинския съветник Светлозар Симеонов, относно плащането на такси и данъци за домашни любимци и липсата на гробищни услуги за тях. С писмен и устен отговор. Питане с входящ номер 57 от 18.01.2023 година, относно изграждане на детска площадка в квартал „Чародейка“ от общинския съветник Асен Даскалов. Изграждане детска площадка в квартал „Чародейка“, град Русе, улица „Ради Иванов“, Блок 202 и Блок 210. С писмен и устен отговор. Питане с входящ номер 61 от 18.01.2023 година от общинския съветник Станимир Станчев, относно състояние на тротоарните настилки до и под моста на Товарна гара и обезопасяване на участъка на улица „Плиска“ в района на ресторант „Париж“. Само с писмен отговор. И питане от общинския съветник Димитър Димитров с входящ номер 62 от 18.01.2023 година, относно санирането на Основно училище „Отец Паисий“, град Мартен с писмен и устен отговор. На общинските съветници, които са поискали само писмен отговор, става въпрос за господин Дяков и господин Станчев. Връчвам отговорите сега, а за останалите ще бъдат завършени след процедурата по тяхното изчитане, съгласно член 108 от нашия Правилник. Всъщност за господин Дяков отговора се оказа по-обемен. Продължаваме. Съгласно нашия правилник, обявявам Уведомление от общинския съветник Асен Даскалов, съгласно което същият ни уведомява за проведено заседание на групата „Патриотите ВМРО“, на което е взето решение за промяна в ръководството на групата, която ще бъде ръководена от трима съпредседатели в лицето на Асен Даскалов, Пламен Цветков и Траян Тотев. Започваме по дневния ред. Аз лично съм вносител формално. съгласно решението на комисия ЗОРС на една извънредна точка с входящ номер 73 от 19…, господин Станчев, моля за тишина. Извънредна точка с входящ номер 73 от 19.01.2023 година, относно отмяна на Решение № 1163, прието с Протокол № 43 от 13.12.2022 година. Предлагам то да влезе като 52-ра точка. Други предложения по дневния ред? Господин Недев, заповядайте.

Г-н Димитър Недев: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници. Искам от името на общинска администрация да внеса следните предложения относно дневния ред. Предлагам Точка №1 да бъде извънредна точка 71 от 19.01, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, находящ се в село Щръклево, Община Иваново, с посочен идентификатор. Като точка номер 2, предлагам извънредна точка с входящ номер 75 от 23.01.2023 година, относно приемане Решение за допълнение на Решение 1131, прието с Протокол 43 от 13.12.2022 година на Общински съвет – Русе, относно подпомагане сдруженията на собствениците на многофамилни жилища на територията на Община Русе за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд Етап 1“, която ще се финансира със средства от механизма за възстановяване и устойчивост. И също така предлагаме да се оттегли Контролен лист 1133, сегашна Точка №15 от дневния ред, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в град Мартен, площ 793 квадрата по реда на член 35, алинея 3 от ЗОС.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Недев. Благодаря. Друго по дневния ред? Господин Станчев, заповядайте.

Г-н Станимир Станчев: Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости, скъпи русенци. Правя обратно предложение на точката първа извънредна, която се предлага от общинска администрация, а именно учредяване безвъзмездно право на ползване на летището, да не бъде вкарана в дневния ред с аргументите, че не е минала през необходимите комисии. Не са запознати, не е запозната цялата общественост и освен това не са уведомени и бъдещи инвеститори, които биха имали намерение да инвестират по този начин, че Община Русе има да има намерение да предостави по тази процедура това летище. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Станчев. Друго по дневния ред? Няма. Гласуваме първо предложението за извънредната точка с входящ номер 73, относно промяна на Решение №1163, на която аз съм вносител. Гласуваме нейното влизане в дневния ред като 52-ра точка. Всъщност след оттеглянето на точката тя ще бъде 51-ва. Системата е стартирана. Моля да гласувате.

КВОРУМ – 47. С 45 гласа „за”, 2 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме предложение с входящ номер 71, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, находящ се в село Щръклево, Община Иваново, с посочен идентификатор, за което господин Станчев направи обратно предложение. Гласуваме влизането в дневния ред на тази точка. Не, гласуваме влизането в дневния ред на точката. На летището, да. Уточнявам за коя точка става въпрос.

КВОРУМ – 48. С 31 гласа „за”, 12 „против” и 5 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме влизането в дневния ред на извънредна точка с входящ номер 75, относно приемане на Решение за допълнение на Решение 1131, прието с Протокол №43 на Общински съвет – Русе, относно подпомагане на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Русе за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд Етап 1“, която ще се финансира със средства на механизма за възстановяване и устойчивост. Гласуваме влизането в дневния ред като точка 2.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 48. С 34 гласа „за”, 6 „против” и 8 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, община Иваново, с идентификатор 84049.87.164 по КККР
 2. Приемане на Решение за допълнение на Решение №1131, прието с Протокол №43/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, относно подпомагане на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, на територията на Община Русе, за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
 3. К.л.№ 1118 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 4. К.л.№ 1144 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2022 г. – декември 2022 г.
 5. К.л.№ 1099 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2022 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2023 г.
 6. К.л.№ 1100 Решение за приватизация чрез търг на застроен поземлен имот в град Русе, ул. „Независимост“ №2, предмет на АЧОС №6867/25.01.2013 г.
 7. К.л.№ 1137 Одобряване на бизнес програма на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Русе за периода 2022-2026 г. във връзка с изискванията на чл. 25, т.1 и чл. 57, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
 8. Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе, насрочено за 16.02.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа и резервна дата за заседанието на 28.02.2023 г. (вторник)
 9. К.л.№ 1125 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 година
 10. К.л.№ 1126 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 11. К.л.№ 1127 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVIII-1059, в кв. 54 по регулационния план на с. Червена вода, Община Русе
 12. К.л.№ 1128 Съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ придаваем терен по улична регулация, с площ от 17 кв.м., които да се придадат към УПИ V – 1404А, в кв. 87 по регулационния и кадастралния план на с. Червена вода, община Русе
 13. К.л.№ 1129 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-1721 в кв. 106 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 14. К.л.№ 1130 Продажба на сграда №100.226.1 – частна общинска собственост, с адрес: с. Ястребово, ЕКАТТЕ: 87700, кв. 15, Община Русе, построена в поземлен имот – частна собственост, по реда на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС
 15. К.л.№ 1131 Съгласие за продажба на общински терен от 67 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-92 в кв.69 по регулационния и кадастрален план на с. Сандрово, Община Русе
 16. К.л.№ 1132 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II-149 в кв. 7 по регулационния план на село Просена, Община Русе
 17. К.л.№ 1134 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Васил Левски“ №8, по реда на чл.35, ал. 1 от ЗОС
 18. К.л.№ 1135 Съгласие за продажба на общински недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по улична регулация, с площ от 75.43 кв.м. и 132.44 кв.м, които да се придадат към УПИ IV-70, в кв. 5 по застроителния и регулационния план на село Ястребово, община Русе
 19. К.л.№ 1136 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на шест броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ж.к. „Дружба 2“
 20. К.л.№ 1140 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в землището на гр. Русе, м. „Гърков дол“
 21. К.л.№ 1120 Отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 22. К.л.№ 1121 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, Община Русе
 23. К.л.№ 1122 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Дружество за лица с тежки физически увреждания – Смелост-Русе“
 24. К.л.№ 1142 Поемане на дългосрочен дълг от Община Русе, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе, кв. Средна кула и кв. Долапите.
 25. К.л.№ 1143 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проектно предложение по процедура по „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост
 26. К.л.№ 1123 Приемане на годишен план за ползване на дървесина в горски територии-общинска собственост за 2023 год.
 27. К.л.№ 1101 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 28. К.л.№ 1117 Поемане на краткосрочен дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Интегриран проект “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR
 29. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ОбС-56/2023 г.
 30. К.л.№ 1119 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Русе
 31. К.л.№ 1102 Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”
 32. К.л.№ 1103 Кандидатстване на Община Русе по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“
 33. К.л.№ 1104 Промяна в състава на Съветa по въпросите на социалните услуги по чл.27, ал.1 от Закона за социалните услуги
 34. К.л.№ 1105 Приемане на годишен отчет за дейността на ОбСНВ Русе за 2022 г.
 35. К.л.№ 1138 Приемане на отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на Община Русе за 2022 г.
 36. К.л.№ 1139 Приемане на Общински годишен план за младежите на Община Русе за 2023 г.
 37. К.л.№ 1141 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2022 г.
 38. К.л.№ 1106 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.177.94, местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе
 39. К.л.№ 1107 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.169.586 находящ се в местност „Гълъбец“, землището на гр. Русе, община Русе
 40. К.л.№ 1108 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на ел. кабел НН до ПИ 63427.169.683 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 41. К.л.№ 1109 Одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план към обект „Складово-търговски комплекс“ в ПИ 63427.299.5 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 42. К.л.№ 1110 Одобряване на ПУП – План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, изменение на кв. 1003, план за регулация на ПИ 63427.8.313 и изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. техн. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе
 43. К.л.№ 1111 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на 2 бр. ел. кабел за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 63427.10.1806 в м. „Арнаут дере“, землище на гр. Русе към електропреносната мрежа на „ЕРП Север“ АД
 44. К.л.№ 1112 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.15 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 45. К.л.№ 1113 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.13 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе
 46. К.л.№ 1114 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.180 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе
 47. К.л.№ 1124 Одобряване на ПУП – изменение на план за улична регулация от О.Т. 8865 до О.Т. 7177 и изменение на план за регулация на УПИ I-за озеленяване, спорт и жил. строителство в кв. 640 по плана на гр. Русе
 48. К.л.№ 1115 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
 49. К.л.№ 1116 Стартиране на конкурсна процедура за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе
 50. Отмяна на Решение № 1163, прието с Протокол № 43/13.12.2022 г. на ОбС – Русе
 51. Питания

Файлове