Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 16 май 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Богдан Донев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заемете места в залата. Стартираме проверка на кворума. Моля, регистрирайте се. 43-ма общински съветници са се регистрирали с устройствата. Имаме необходимия кворум. Откривам заседанието на общинския съвет. Обсъждане на дневния ред, постъпило е предложение за оттегляне на 10-та и 11-та точка, моля да си отбележите. Има предложение за извънредна точка като 22-ра – Приемане на дарение и разпореждане с имот публична общинска собственост. От Иво Пазарджиев е постъпило предложението. Само поисках основанието, там точка 2-ра бе посочена, но може би по-точно какво да бъде за неотложността за гледане на точката, ако трябва да се изясни това. ( коментар от зала не се чува ) Няма го. Също така има 3 питания от общински съветници, от Иво Пазарджиев и Никола Михайлов и едно питане от Ивета Георгиева и Траян Тотев, което изисква само писмен отговор, то няма да бъде в зала отправено. По дневния ред? Да, Емил Милушев.
Г-н Ем. Милушев: Уважаеми колеги, вчера в края на работния ден се запознах с предложението на г-н Пазарджиев, моето мнение е, че няма обстоятелства, които да налагат разглеждането му в тази сесия.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина.
Г-н Ем. Милушев: Колегата виждам, че се е постарал хронологично да разкаже събитията, защото отдавна беше като го разисквахме. Направих си справка, има поставено решение на Върховния съд, но има и едно съобщение, изпратено до Общинския съвет, сигурно е разпратено и до всички страни по делото. Едно определение Върховният съд е пропуснал да съобщи на страните, явно техническа грешка е станало и сега се съобщава. То подлежи на обжалване, още не е изтекъл срока. С юристът на общинския съвет съм разговарял вчера, не е изтекъл срока, другата седмица ще изтече, а е възможно да постъпят жалби и от другите страни, така си мисля, не знам сроковете не са изтекли. С други думи, преписката не се е върнала от Върховния административен съд, а от друга страна, мисля че кмета и администрацията си имат задължение по закон. Няма нужда ние да казваме задължава кмета за това или за онова, те задълженията във връзка с този казус произтичат от закона. Дали имотът ще бъде иззет, това си е правомощие, задължение на кмета на общината. Мисля, че няма нужда да го разглеждаме в тази сесия, още повече, че е постъпило едва вчера. Предлагам да не го включваме в дневния ред, защото не са налице обстоятелствата, които налагат спешността. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Иво Пазарджиев.
Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми колега Милушев, причината да бъде внесено въпросното предложение като извънредна точка е постановяването на съдебното решение, което е от 07.05.2019 г. Тоест, не е имало как това предложение да влезе по общия ред, да бъде разгледано в комисиите, тъй като срока …, това е било извън сроковете. По отношение на въпросното решение, за което казвате, че можело да постъпят жалби и т.н., ами всеки от колегите може да си направи труда да погледне решението на съда и да прочете края му. Решението е окончателно, няма какви жалби да постъпят. И не се опитвайте с вече 3 години в мандата ни с псевдо юридически хватки между групата на ГЕРБ и общинска администрация един имот да бъде експлоатиран от едно търговско дружество абсолютно незаконосъобразно. И съдът ни го показа, че това е незаконосъобразно, така че считам, че вече е момента, когато трябва да си признаете дали грешка, дали умишлената ви …, умишлените ви действия, за да облагодетелствате едно търговско дружество в лицето на „Адакс – Рибчеви“.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Други? Да, Велизар Павлов.
Проф. Вел. Павлов: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, от името на „Демократична България“ предлагаме точка 16, която касае генералното решаване на проблема с обществения градски транспорт да стане точка 2. Тоест да мине преди точка 2, която предлага едно временно решение. На практика точка 16 чертае визията на общината за развитието на обществени градски транспорт и е редно да предхожда точка 2-ра. Благодаря ви.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Други? Няма. По предложенията, така отзад-напред, точка 16-та да бъде точка 2-ра, аргументите бяха показани, моля да гласуваме това.
КВОРУМ – 48. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: По предложението на Иво Пазарджиев за извънредната точка, за включване в дневния ред да гласуваме.
КВОРУМ – 49. С 16 гласа „за”, 12 „против” и 21 „въздържали се” не се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: И дневният ред като цяло, с оттеглените точки: 10 и 11. Гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 1099 Одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги на Община Русе от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) чрез Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси (ЕКЦИ)
3. К.Л. 1102 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД и даване на съгласие за отпускане на краткосрочен паричен заем
4. К.Л. 1095 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС№8581/14.05.2018 г.
5. К.Л. 1089 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №99
6. К.Л. 1090 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада”, землище на гр. Русе
7. К.Л. 1091 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк „Дружба- II“, ул. „Мальовица“ № 58
8. К.Л. 1092 Предоставяне безвъзмездно за управление на три броя сгради-публична общинска собственост, изградени в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5778 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, пл. „Възрожденски“, на Регионален исторически музей – Русе
9. К.Л. 1093 Учредяване право на пристрояване с допълващо застрояване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда в имот – общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Иван Вазов“ №7, ЕКАТТЕ: 47336
10. К.Л. 1094 Промяна в списъците с общински жилища
11. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
12. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
13. К.Л. 1105 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №344/21.12.2018г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г.- Приложение № 18
14. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
15. К.Л. 1100 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2018
16. К.Л. 1101 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
17. К.Л. 1106 Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД
18. Питания
19. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 286/2019 г.
 

Файлове