Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 20 октомври 2016 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Дауд Ибрям и Георги Георгиев.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: … Гласували 30 общински съветници, видимо в залата има повече. Имаме необходимия кворум, откривам редовната сесия на общинския съвет. Моля за тишина. Преди обсъждане на дневният ред, постъпило е искане от Емил Милушев за поправяне на очевидна фактическа грешка, относно поправяне на допусната грешка при изготвяне на протокол №13 от 19 септември тази година, решение №344 на Общинския съвет. На основание чл. 29 от ЗМСМА и чл. 97 и 98, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поправяме очевидна фактическа грешка, допусната в Протокол № 13 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19 септември, като в текста на протокола и самото решение придобива следния вид, отговарящ на действителната воля на съвета. Има разменени наименования в имотите. „На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, искане вх.№УТ-27-31/23.06.16 от Александър Бисеров Комогоров, решенията стават по следния начин: 1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе за свободно застрояване в зона за вилно застрояване; 2. Разрешава изработване на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор посочено същото число, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе в съответствие с одобреното задание.“ Има грешки в наименованията на местностите и на имотите. И още една информация, тъй като има срокове, в които общинския съвет трябва да вземе решения след като постъпят подписки. С вх. № 733 от 20 септември е постъпила местна гражданска инициатива – подписка с предложение към Общинския съвет за промяна на Наредба 14, като се въведе безвъзмездно пътуване на учащите се до 12 клас през учебната година на територията на община Русе, без имащите това право по друг нормативен акт. Моля за тишина. Документите по подписката са допълнени, тъй като са липсвали някои изискуеми данни с писмо вх. № 736 от 26 септември. С приемо-предавателна разписка подписката е предадена на ГРАО за извършване на служебна проверка на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление С писмо от 10 октомври тази година ГРАО връща подписката, тъй като последната не е в изискуемия структуриран електронен вид. Отправено е запитване към вносителите и искане да се поправи. Инициативния комитет е уведомен и на 12.10 инициативния комитет е представен на електронен носител подписката, съобразена с изискванията на ГРАО. С приемо-предавателна разписка от 13 октомври подписката е предадена за проверка. Към настоящия момент в не е постъпил протокол за резултата от проверката. Според чл. 52, ал. 2 Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения в едномесечен срок от връчването на подписката, да обявят своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник. Преди разглеждането на инициативата, обаче следва да е извършена проверка на подписката. Тъй като към настоящият момент тя не е завършила и резултатът от нея не известен, предложението на местната гражданска инициатива не може да бъде разгледано на настоящата сесия на съвета. Тук да информирам, че има подготвен отговор и становище от общинска администрация. И ние имаме готовност да вземем такова решение и да предоставим за обсъждане, но подписката не е проверена и не ни е върната. И предложението по инициативата ще бъде внесено на първата редовна сесия на общинския съвет след получаване на протокола от проверката. Тоест тия обяснения, които ги направихме сега, считаме, че сме обърнали внимание по тая подписка, няма да свикваме извънредна сесия, за да спазим тоя срок, тъй като достатъчно дълго време мина от проверката, тя трябваше да завърши. Уведомяваме, че ще разгледаме предложенията на първата редовна сесия след като получим протокол от проверката. Така, по дневния ред, така както е обявен само искам да обявя, че по точка 2-ра – Откриване на процедура за провеждане на публичен оповестен конкурс, учредяване право на строеж върху общинска земя … (коментар от зала не се чува) Тоест точка 10-та, точка 10-та, второто предложение, което касае лекоатлетическата писта се оттегля. От точка 10-та само точка 2. По дневният ред други предложения? Подлагам на гласуване дневния ред.
КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 350 Съгласие за продажба на общински терен от 23,52 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IX-1045 в кв. 55 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
2. К.Л. 351 Откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общинска земя срещу построяване на обособени обекти (жилища и търговски обекти)
3. К.Л. 352 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“
4. К.Л. 353 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна двуетажна сграда на сутерен – публична общинска собственост, разположена в УПИ III-530, от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе
5. К.Л. 354 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар
6. К.Л. 357 Анекс към договор за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост
7. К.Л. 345 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
8. К.Л. 348 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост
9. К.Л. 355 Поправка на Решение № 243, прието с Протокол №10/16.06.2016 г. на Общински съвет – Русе
10. К.Л. 356 Промяна на Решение №83, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.
11. К.Л. 347 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
12. К.Л. 346 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
13. К.Л. 343 Избор на Управителен съвет на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
14. К.Л. 349 Изменение на Решение №336 на ОбС-Русе, прието с Протокол № 13/19.09.2016 г. относно Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МОН, Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж „ ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“
15. К.Л. 339 Промяна вида на социална услуга „Наблюдавано жилище“ за лица с психични разстройства в „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с психични разстройства в гр. Русе, ул. „Доростол“№34, считано от 01.01.2017 г.
16. К.Л. 340 Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с проектно предложение по процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“
17. К.Л. 344 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „З“ / пл. „Европа“ – в зоната около Дунав мост ‚ – гр. Русе, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет-Русе
18. К.Л. 341 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 300.20 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, Община Русе
19. К.Л. 342 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2003, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
20. К.Л. 338 Приемане на декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип в град Русе
21. Питания на общински съветници – Ал. Неделчев

1 Точка
Съгласие за продажба на общински терен от 23,52 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ IX-1045 в кв. 55 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: Уважаеми общински съветници, предлагаме продажба на …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, за тишина в залата …
Г-жа Д. Шилкова: … по улична регулация. Стандартна процедура, става въпрос за имот в с. Червена вода, поддържам предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Въпроси и становища? Няма, режим на гласуване. (коментар от зала не се чува) На таблото … Колеги? (коментар от зала не се чува)
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие

РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №37/22.06.2015 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-2213/04.09.2015 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ IX-1045 в кв. 55 по плана на село Червена вода, Община Русея Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 23,52 кв.м. по улична регулация, приобщен североизточно към УПИ IX-1045 в кв. 55 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе на Йордан Трифонов Данев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 300,00 лв. (триста лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
2 Точка
Откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общинска земя срещу построяване на обособени обекти (жилища и търговски обекти)

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: Предлагаме провеждане на конкурс за отстъпено право на строеж, за изграждане на 7-етажна сграда, срещу жилища, които да останат общинска собственост, с които да увеличим жилищния фонд на Община Русе. Теренът, който предлагаме е на ул. „6-ти септември“ на ъгъла с ул. „Неофит Бозвели“, критериите за оценка бяха подкрепени на комисиите, на които се разглеждаше предложението. Допълвам само с корекцията на комисия ЗОРС, проекта на решение да се добави текста „ Решението подлежи на …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля за тишина.
Г-жа Д. Шилкова: … оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания? Няма. С направеното допълнение, режим на гласуване по точка 2.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и протокол №9/18.08.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на седеметажно жилищно застрояване с партерен обществено-обслужващ етаж, с височина 21.00 м., с разгъната застроена площ 2 610 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5349 по КККР, с площ 479 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Шести септември“ (на ъгъла с ул. „Неофит Бозвели“), предмет на АОС №8103/30.08.2016 г., на стойност 544 641,80 лева, без дължими данъци и такси.
2. Определя критерии за оценка на офертите, както следва:
2.1.Размер на обезщетението от бруто разгъната застроена площ на сградата във вид на жилища със съответните идеални части и от отстъпеното право на строеж – не по-малко от 20 %. Максимален брой точки – 70;
2.2.Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради и др. – не повече от 24 месеца от издаване на разрешението за строеж. Броят, вида и размера на обектите се определят допълнително при проектиране на жилищната сграда. Максимален брой точки – 30.
3. Определя оценка на критериите, както следва:
3.1 Брой точки за размера на предложено обезщетение
Х1 = Офериран размер на обезщетението______ х 70
Максимално офериран размер на обезщетението
3.2 Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата
Х2 = Минимален предложен срок за реализация х 30
Офериран срок за реализация
Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на някоя от горепосочените формули се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
4.Определя оценка и класиране на офертите, както следва:
Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий, по следната формула:
Х = Х1 + Х2,
където
Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;
Х1 – Брой точки за размера на предложено обезщетение;
Х2 – Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата.
Класирането на офертите се извършва на базата на полученият общ бал.
Класирането се осъществява по възходящ ред на получената оценка, като на първо място се класира офертата с най-висок общ бал.
При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по-висок размер на обезщетението. При невъзможност да бъде определен спечелил конкурсната процедура кандидат, съобразно посочения в предходното изречение критерий, се открива публичен търг с явно наддаване между участниците с конкуриращи се за първото място оферти. Стъпката на наддаване се определя в размер на 10 на сто от максимално оферирания размер на обезщетението. Последната служи за начална тръжна цена, от която да започне наддаването.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

3 Точка
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: Стандартна процедура. Това е един имот в Мартен, нямаше забележки по комисиите, поддържам предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Имаме положително становище на кмета на Мартен Димо Тонев. Въпроси и изказвания? Не виждам, режим на гласуване по точка 3-та.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Протокол №30/29.10.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на нова обществено-обслужваща сграда с размери 6,00/9,00 м. и застроена площ от 54 кв.м,, свободно разположена в югоизточната част на общински имот, представляващ УПИ II-1720, кв.120 по плана на град Мартен, ул. „Христо Смирненски“, при начална тръжна цена от 1558,90 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

4 Точка
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от масивна двуетажна сграда на сутерен – публична общинска собственост, разположена в УПИ III-530, от кв. 61, по плана на с. Тетово, Община Русе

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: „Български пощи“ АД са ползвали част от тази сграда, изтекъл е договора за наем, предлагаме нов търг за срок от 5 години.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Имаме положително становище на кмета Невяна Атанасова. Въпроси и изказвания? Не виждам. Режим на гласуване по точка 4. (коментар от зала не се чува) Моля? (коментар от зала не се чува) 48, тука всички трябва да са гласували. Може ли да …, колега да се вижда как гласуват. Тук системата отчете 48 гласували. (коментар от зала не се чува) Дотук нямаме против и въздържали се.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 358
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, като офис, на част от масивна двуетажна сграда на сутерен – публична общинска собственост, която част представлява помещение с площ от 39,70 кв. м, разположено на етаж -1 в сградата, ситуирана в УПИ III-530-за обществено обслужващи сгради, от кв. 61, по плана на с.Тетово, Община Русе, (представляващ съобразно документ за собственост УПИ III-530-за кметство, от кв. 61 по плана на с. Тетово, Община Русе), описани в АПОС № 4252/09.09.2004 г., с начална месечна тръжна наемна цена 96,23 лв. (Деветдесет и шест лева и двадесет и три стотинки) без включен ДДС.
5 Точка
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Мартенски базар

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: Точката касае мартенския базар, стандартна процедура търг за периода от 13.02-04.03.2017 г. Приемаме корекцията на комисия ЗОРС вместо „Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 29.02. до 02.03.“ да се чете „Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 28.02.2017 г. до 02.03.2017 година включително.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания? С направената корекция в решението, режим на гласуване.
КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 359
На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.14, ал.2 и 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 39 и ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от двадесет календарни дни, в периода от 13.02.2017 г. до 04.03.2017 г. включително, на преместваеми обекти – 34 броя павилиони – общинска собственост, с номера от 1 до 34 включително, всеки с размери 2,00 м/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтирани върху част от терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, за осъществяване на търговска дейност в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 07.09.2016 г., с начална тръжна наемна цена за всеки отделен преместваем обект – павилион – 240,00 лв. (Двеста и четиридесет лева) без включен ДДС за посочения по-горе период.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 28.02.2017 г. до 02.03.2017 г. включително, за срок от три календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство”, БУЛСТАТ 131333228, спрямо преместваем обект – павилион № 35 – общинска собственост, с размери 2,00 м/2,00 м и с площ от 4,00 кв.м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 07.09.2016 г.
6 Точка
Анекс към договор за отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заповядайте, госпожа Кръстева.
Г-жа Н. Кръстева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, с решение на ОбС-Русе през 2014 г. е възложено на кмета на Община Русе да сключи договор за наем с Екопак. Поради изтегляне от употреба на жълтите контейнери и заменянето им с нов тип, вече собственост на Екопак се налага отново със санкция на общински съвет да се подпише анекс към съществуващия договор. В анексът следва да се промени дължимата сума за наем предвид намаляване броя на контейнерите. Към настоящия момент се отдават под наем следните движими вещи: специализиран автомобил Мерцедес и 122 броя контейнери тип „Иглу“ за стъкло. Към проектът за решение сме ви представили експертна оценка съобразно, която е дадена месечна наемна цена в размер на 600 лева за специализирания автомобил и цена за брой контейнер – 2,20, като сумите са без ДДС. Предвид това предлагаме на вашето внимание да вземете настоящото решение.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания? Режим на гласуване по точка 6.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие

РЕШЕНИЕ № 360
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 19 от ЗОС, Общинският съвет реши:
Възлага на Кмета на Община Русе да сключи Анекс към Договор за наем №ФС 1820 от 23.05.2014г. с „Екопак България“ АД за ползване на движими вещи частна общинска собственост – специализиран автомобил „Мерцедес“ 2540 Л Актрос, с рег. № Р 80 59 РА с месечна наемна цена 600 лв. и 122 бр. контейнери тип „Иглу“ за стъкло с месечна наемна цена 2,20 лв. на брой. Сумите са без ДДС.
7 Точка
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Кръстева.
Г-жа Н. Кръстева: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, въз основа на предложенията направени по време на постоянните комисии внасяме настоящия материал със следното изменение: в точка 73.2.2. вместо „ За въздухоплавателни средства с писмено удостоверение за базиране на над 24 часа, 2 лева за 24 часа“ да се чете „За въздухоплавателни средства с писмени удостоверения за базиране на над 24 часа, 2 лева за 24 часа“. Създава се точка 73.3.3. със следния текст „Пропуските по точка 73.3.1 и точка 73.3.2. са със срок на валидност 1 година, считано от датата на издаването им“. Тоест приемаме всичко, което е направено като предложения по постоянните комисии.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси и изказвания? С направените предложения за промени, режим на гласуване.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 361
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
8 Точка
Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: Във връзка с писмо на областния управител беше сформирана работна група, която да разгледа предложение за промяна в Наредба 1. Работната група предлага чл. 19 от тази наредба да бъде отменен по целесъобразност, предлагам на вашето внимание предложението за промяна в Наредба 1.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Въпроси? Емил Милушев, изказване.
Г-н Ем. Милушев: Уважаеми колеги, аз бях част от работната група, която беше определена за разработване на предложението. По време на работата на групата сме консултирали мнение и на други съветници. Правили сме справки в други общини да видим как е регламентиран такъв казус при тях. И както сами сте видели в предложението работната група е на мнение, че текстът е законосъобразен, но по целесъобразност работната група предлага да бъде премахнат този текст от наредбата. Въпреки това, мисля че има необходимост работната група още веднъж да се събере и да разработим още един вариант, освен този, който предлагаме. Този, който предлагаме е за премахване на текста, аз предлагам да се разработи още един вариант, при който този текст да остане, но да е по-прецизиран и с някакви допълнителни условия, а не така, както е формулиран в момента. И по тези съображения предлагам вносителя да оттегли предложението, за да може работната група отново да се събере и да предложи още един вариант на общинския съвет и всеки от вас да си прецени според него кое е целесъобразно. Благодаря ви.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, по предложението за оттегляне, госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: Приемам предложението за оттегляне.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Приема се предложението за оттегляне. Господин Пазарджиев, в този случай …,? (коментар от зала не се чува) Не. Благодаря.

9 Точка
Поправка на Решение № 243, прието с Протокол №10/16.06.2016 г. на Общински съвет – Русе
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Заповядайте, господин Богданов.
Г-н В. Богданов: Уважаеми общински съветници, предложението ни за корекция в решение 243, където е допусната явна фактическа грешка, като вместо „ Приема списъка на спортните обекти …“ да се чете „Допълва списъка на спортните обекти …“
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Някакви въпроси по предложението, изказвания? Режим на гласуване по точка 9. Така, грешка при гласуването, не е „против“, а „за“, до мен гласува Славчев.
КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие
 

Файлове