Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 12-ТА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ПРОВЕДЕНА НА 07.05.2008 г. Начало: 14.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 44. Отсъстваха Веско Маринов, Виктор Епщайн, Дениз Зия, Евгени Игнатов, Евгени Велковски, Росица Вачева, Цветан Стефанов.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Повече от 40 са присъстващите общински съветници, имаме необходимия кворум и мога да обявя за открито днешното тържествено заседание на ОбС – Русе.
При мен има постъпило предложение за извънредна точка в дневния ред извън обявените вече, за удостояване с наградата „Почетен гражданин на гр. Русе” посмъртно г-н Гено Генов. Предложението е подписано от кмета на града Б. Йотов, от съветниците Иван Иванов, В. Танов, Т. Бонев, Р. Златарски и О. Танов. Има ли други предложения за включване на материали в дневния ред? Ако няма моля с гласуване да подкрепите това предложение за извънредна точка.

КВОРУМ – 40 . С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Моля с гласуване да утвърдим целия дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува.

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приветствия от официалните лица
2. Удостояване с наградата „Почетен гражданин на гр. Русе” г-н Гено Генов
Предложение – общински съветници
3. Връчване на наградите „Почетен гражданин на град Русе”

ХИМН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Файлове