Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 13 ОТ ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 12.07.2012 г., начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветника присъстваха 47, отсъстваха: Иван Стоянов, Станимир Станчев, Ферихан Ахмедова и Силвия Алексиева.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Имаме кворум, обявявам заседанието на ОбС за открито. Преди да престъпим към нашата работа, позволете ми от името на всички нас да честитим на г-н Стефан Бучаков рождения ден и да му пожелаем преди всичко здравe, да има много успехи, все така борбено да защитава своите убеждения в името на правдата и успехи в личния живот.
Ръкопляскане в залата.
Засл. проф. В. Пенчев: Нека да пристъпим към нашата работа, всички имате предложението за дневен ред, този проект е съгласуван с председателския съвет. Тук е мястото да спомена, че на Председателски съвет се взе решение трите точки 52, 53 и 54 да бъдат включени в дневния ред на основание на чл.63, ал.2 от нашия правилник. Имате думата за други предложения и изменение на дневния ред. Г-н кмета, заповядайте.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, от името на общинска администрация изтеглям т.32 – Провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения, поради това, че има некоректно подадени данни от училищата. Г-н Председател, правя едно предложение за извънредна точка, тъй като се забавихме с уточняването собствеността на земята под Корпус „К” на Доходно здание. Правя предложение за извънредна точка, а тя е свързана с допълване на Решение №213, прието с Протокол №12 от 21.06.2012 г. на Общински съвет – Русе, в което решение ОбС даде съгласие за прехвърляне на Корпус „К” от държавата към общината. В момента искаме допълване на това решение, като включваме и земята, която се оказа, че е държавна, а ние не сме я включили в предишното решение. Благодаря.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н кмета. Думата иска г-н Илиев.
Г-н В. Илиев: Правя предложение в дневния ред да бъдат разместени т.30 и т.31, засягащи отдаване на наем по чл.57, съответно чл.56 от ЗУТ, да минат след точките, в които се подобрява актуализираната схема. Би следвало да одобрим актуализираната схема и след това да гласуваме за отдаване под наем на тези части, които влизат в схемите.
Засл. проф. В. Пенчев: 30 и 31 точка да отидат къде?
Г-н В. Илиев: Точка 30 и 31 да минат след 41. Като се приема актуализираната схема за рекламни съоръжения, може да бъде гласувана и подложена на обсъждане т.31 и съответно т.41 и след това т.31.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря. Има ли други желаещи да направят предложение за изменение и допълнение на дневния ред? Заповядайте г-н Цветков.
Г-н Пл. Цветков: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, колеги, правя следното предложение в така предложения дневен ред, може би е удобен на общинска администрация, но аз смятам и затова правя предложение т.3 да стане т.1, т.52 да стане т.2, от 35 до 39 да станат съответно 3, 4, 5, 6 и 7 и 48, 49 и 50 да станат 8, 9 и 10, ще се опитам да се обоснова съвсем на кратко. Където определяме в „Проект Русе” нашите представители в „Сплендид АД” смятам, че е редно да минат една след друга тези точки. Наредбите са следващият пакет от 35 до 39, смятам че са също много важни, а в така предложения дневен ред ще минат най-вероятно следобед, а съмнявам се, че условията за работа ще бъдат същите в тази зала както сега и отделно тези точки, които касаят промяната на правилника на ОбС и общественият посредник смятам, че също трябва да бъдат изтеглени напред. Точно за това правя тези предложения и ги давам на председателя. Благодаря.
Засл. проф. В. Пенчев: Има ли други желаещи да предлагат промени в дневния ред? Не виждам други желаещи. Нека да подложим на гласуване така предложените изменения до сега. На първо място г-н кмета предложи извънредна точка свързана с Доходното здание, терена под Корпус „К”. Който подкрепя тази точка да бъде включена в дневния ред, моля да гласуваме. Процедура на гласуване.
Ръчно гласувал: Г-н В. Калчев – „за”.
КВОРУМ – 45. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Тази точка става част от дневния ред. Второто предложение направи арх. Илиев, който предложи т.30 и т.31 да отидат след т.41. Процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 45. С 36 гласа „за”, 0 „против” и 9 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Приема се предложението. Предложението на г-н Цветков е за промяна на няколко точки, разместване на дневния ред, ще се опитам да възстановя на кратко, т.3 да бъде т.1, т.52 да стане т.2, точките от 35 до 39 да отидат от 3 до 7 място, от там на татък 48, 49 и 50 да станат 8, 9 и 10 и всички останали да се преместят надолу. Аналогично предложение беше направено и на Председателски съвет, но то не беше прието. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 46. С 14 гласа „за”, 8 „против” и 24 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Не се прие това предложение. Подлагам на гласуване дневния ред като цяло с така приетите промени. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 46. С 41 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.228 Допълнителни споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2
Предложение: кмет
2. К.Л.229 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба II, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г
Предложение: кмет
3. К.Л.234 Определяне на представители на Общината в Съвета на директорите на „Проект Русе” АД
Предложение: кмет
4. К.Л.203 Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл.35 /3/ ЗОС
Предложение: кмет
5. К.Л.251 Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 81, с. Николово, Община Русе
Предложение: кмет
6. К.Л.240 Продажба на земя (общинска собственост) от улична регулация в кв. 153, кв. Средна кула на град Русе
Предложение: кмет
7. К.Л.204 Покана по чл.33 от Закона за собствеността
Предложение: кмет
8. К.Л.205 Придобиване право на собственост от община Русе, чрез покупка, на недвижим имот собственост на „Напоителни системи” ЕАД-София.
Предложение: кмет
9. К.Л.208 Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. Черно море” № 2, на Дирекция „Социално подпомагане”-Русе към Агенцията за социално подпомагане.
Предложение: кмет
10. К.Л.209 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-публична общинска собственост.
Предложение: кмет
11. К.Л.207 Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост.
Предложение: кмет
12. К.Л.206 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.
Предложение: кмет
13. К.Л.226 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2397 по ул. Ракитово №6, ЖК “Дружба – ІІ”, гр. Русе.
Предложение: кмет
14. К.Л.227 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на девет броя гаражи в УПИ VІ – 1618 в кв. 851, ЖК “Дружба – І” по плана на гр.Русе.
Предложение: кмет
15. К.Л.225 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Караач”
Предложение: кмет
16. К.Л.238 Обявяване на недвижими имоти частна общинска собственост за имоти-публична общински собственост
Предложение: кмет
17. К.Л.239 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
18. К.Л.241 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
19. К.Л.242 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово
Предложение: кмет
20. К.Л.243 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
21. К.Л.244 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
22. К.Л.245 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
23. К.Л.246 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
24. К.Л.247 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тетово
Предложение: кмет
25. К.Л.248 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
26. К.Л.249 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
Предложение: кмет
27. К.Л.250 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
Предложение: кмет
28. К.Л.222 Отдаване под наем на имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
29. К.Л.230 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
30. К.Л.254 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем през 2012 г.
Предложение: кмет
31. К.Л.253 Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект прилежащ към спортна площ – ПОС, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти” – стана т.31

32. К.Л.219 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС – Русе за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Предложение: кмет
33. К.Л.216 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
Предложение: общински съветник
34. К.Л.233 Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
Предложение: кмет
35. . К.Л.236 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
36. К.Л.168 Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
Предложение: общински съветници
37. К.Л.217 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Предложение: кмет
38. К.Л.218 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2012 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
Предложение: кмет
39. К.Л.231 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
40. К.Л.232 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
41. К.Л.255 Предложение за промяна в статута на Общински детски център за култура и изкуство – Русе
Предложение: кмет
42. К.Л.235 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2012/2013 година.
Предложение: кмет
43. К.Л.221 Закриване филиала на Домашен социален патронаж с.Тетово
Предложение: кмет
44. К.Л.223 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Предложение: кмет
45. К.Л.224 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 29 ал.1 от ПМС №367/29.12.2011 г. от бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. Приложение № 17.
Предложение: кмет
46. К.Л.256 Промяна в списъка на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, приет с Решение №69, прието с Протокол №6/16.02.2012 година, ХVІІ „Второстепенни разпоредители с кредити, т.3-ІІІ и т.3-VІ и във връзка с преобразуваното ОП „Русе арт” с Решение №204, прието с Протокол №12/21.06.2012година
Предложение: кмет
47. К.Л.237 Проект за ”Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 1:”Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000е.ж.”
Предложение: кмет
48. К.Л.214 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Предложение: председател ОбС
49. К.Л.215 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе
Предложение: общински съветници
50. Питания
51. Допълване на Решение №213, прието с Протокол №12 от 21.06.2012 г. на Общински съвет – Русе.
Предложение: кмет
52. К.Л.252 Промяна в наименованието на местността “Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе
Предложение: общински съветници
53. Извънредно Общо събрание на акционерите на „Сплендид” АД
Предложение: общински съветник
54. Изграждане на електрозарядни станции за електрически превозни средства /ЕПС/, в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”
Предложение: общински съветник
55. Приемане на график на заседанията на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
56. К.Л.210 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
57. К.Л.211 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
58. К.Л.212 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
59. К.Л.213 Отпускане на персонална пенсия
Предложение: кмет
60. Опрощаване на държавно вземане на Ивайло Илиев
Предложение: председател ОбС
 

Файлове