Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 14 ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 20.07.2012 г., начало 15:00 часа.

От общо 51 общински съветника присъстваха 34, отсъстваха: Ив. Стоянов, Ант. Данаилов, Б. Пехливанян, Б. Българинов, Вл. Атанасов, Е. Симеонова, К. Милков, К. Панайотов, М. Милчев, Н. Кръстева, Орл. Танов, Орл. Дяков, Пл. Кожухаров, Хр. Белоев, Ю. Гарелов, Ф. Ахмедова и С. Алексиева.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Моля проверка на кворума. Имаме кворум, откривам четиринадесетото извънредно заседание с една единствена тока, засега предложена като проект за дневен ред. Имате думата да вземете отношение по така предложения дневен ред. Има ли желаещи да добавят друга точка? Няма желаещи, моля да гласуваме единствената тока предложена в днешния дневен ред. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 33. С 33 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:
1. Съгласуване на позиция на Община Русе по въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 23.07.2012 г.
Предложение: кмет

Точка 1
Съгласуване на позиция на Община Русе по въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 23.07.2012 г.

Засл. проф. В. Пенчев: Думата има г-н Кмета, за да ви запознае с предложението.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, иска първо да благодаря, че при тая бих я нарекъл екстремна ситуация ОбС се отзова на нашата молба за извънредна сесия, тъй като този акт, който днес трябва да бъде приет от ОбС, за да можем да спазим процедурата по прехвърляне на собствеността на пречиствателната станция и прилежащи съоръжения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Община Русе, а от там на оператора ВиК. Вероятно ще има въпроси, затова предварително разяснявам, че до последния момент юристите, които подготвяха участието на кмета на заседанието на Асоциацията на ВиК, която се свиква от областният управител в понеделник и която ще вземе решение за прехвърляне на тази собственост не бяха сигурни дали е наложително да има присъствено заседание на ОбС и това, което надделя е правилното, че кмета трябва да бъде упълномощен по съответния дневен ред да вземе правомощията, които ще му бъдат дадени на това заседание на Асоциацията, затова се наложи извънредно да го направим. Моята молба беше днес да го направим тъй като знаете, че влизаме в период на отпуски и благодаря на всички за това че фактически с вашето участие ние ще успеем да завършим тази процедура. Не коментирам, защо в последния момент, знаете не съм привърженик на такива неща явно, че този проект вървеше с много трудности през цялото време и с много трудности ще го завършим. Само ще кажа, че на практика собствеността е отписана от МРРБ и ако там възникне някакъв проблем и трябва да се дават средства за възстановяване на разходите и ако всичко това не го направим бързо, до края на другата седмица ще трябва да бъде за сметка на Община Русе. Позволявам си да ви зачета, тъй като незнам колко от вас са имали възможността да се запознаят с материала, да зачета целият материал:
Предложение относно съгласуване на позиция на Община Русе по въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 23.07.2012 г.
Уважаем и дами и господа общински съветници,
С писмо вх. № 09-01-9 от 19.07.2012г Областният управител на Област Русе, в качеството си на Председател на Асоциацията по ВиК, свиква Общо събрание на асоциацията. Заседанието ще се проведе на 23.07.2012г от 11,00 часа в Зала 1 на Областна администрация, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и спомагателните съоръжения, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
2. Упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи Договор за предоставяне на ПОСВ и спомагателните съоръжения за стопанисване, поддържане и експлоатация, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
3. Разни.
С Решение № 90/01.03.2012г Общински съвет – Русе вече е дал съгласие изградените по Проект ИСПА мярка 2005 BG 16 P PE 004 Интегриран воден проект в град Русе, Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПОСВ/ – Русе, Канализационна помпена станция /КПС/ № 1 и № 2 и прилежащите им съоръжения да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по ВиК – Русе за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията им на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Законът за водите /ЗВ/ Общинският съвет следва да даде мандат и да определи позицията на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК. Според чл. 198е, ал. 3 от ЗВ представителят на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва Общинският съвет определя друг представител. С оглед спазването на посочените нормите, предлагам Общинският съвет да вземе следното.
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от ЗВ Общински съвет – Русе реши:
1. Съгласува следната позиция на Община Русе по въпросите от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе което ще се проведе на 23.07.2012г:
1.1 Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и спомагателните съоръжения в град Русе на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
1.2 Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи Договор за предоставяне на ПОСВ и спомагателните съоръжения за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
2. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване на интересите на Община Русе.
Позволявам си към така изчетеното предложение да предложа две корекции, технически грешки, преди Решението, което е с черен шрифт, нормите, да отпадне „посочените норми” и да стане „С оглед спазването на посочените норми” и на две места са разменени в абревиатурата на пречиствателна станция за отпадъчни води, буквите „о” и „с”. В началото, където е дневния ред по т.2, където е ПОСВ да стане ПСОВ и аналогично в предложението за решение, в 1.2 пак са разменени буквите и да стане ПСОВ.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Уважаеми дами и господа общински съветници, по разбираеми причини заседание на постоянни комисии не е имало, така че всички обсъждания ще бъдат в зала. Имате думата за въпроси, мнения, изказвания и становища. Заповядайте г-н Бучаков.
Г-н Ст. Бучаков: Уважаеми колеги и ние благодарим за възможността, че имаме шанса да се изявим в горещините. Искам да кажа съвсем чисто редакционно или както искате така си го изтълкувайте, в решението на последното изречение: При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери за добре и с оглед запазване на интересите на Община Русе. Предполагам става дума за кмета, да, ами според мен или не трябва да я има тази точка, защото кмета все пак ще защитава интересите на Русе или ако остане в последното изречение „както намери за добре и с оглед запазване на интересите на Община Русе” да стане „както намери за добре с оглед запазване на интересите на Община Русе”, защото преди това е сложено само като информация, а след това може да гласува и т.н. Според мен има разнопосоченост в идеята какво да прави. Така че конкретно предложение не правя, ако смисъла е ясен в който говоря или не трябва да я има точката, или да остане с оглед запазването… Да, добре правя предложение да отпадне точка 2. Благодаря.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря Ви г-н Бучаков, г-н Кмета, веднага ще вземе отношение.
Г-н Пл. Стоилов: Приемаме предложението на г-н Бучаков, точката беше вкарана за да даде по-голяма възможността, ако имаше вариант да не се проведе такова заседание и при положение, че ние го провеждаме и ще вземе решение ОбС, считам, че предмета на това заседание, на тази асоциация е точно в тази точка прехвърляне на собствеността. Няма да има други коментари, така че приемам в нашето решение тази точка да отпадне.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Други желаещи да вземат отношение? Заповядайте г-н Неделчев.
Г-н Ал. Неделчев: Благодаря, г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги общински съветници, няколко неща, ще ми се г-н Кмете, да помолите уважаемият областният управител, при следващи случай, ако може все пак началото на месеца да праща такива неща до общините, защото не се касае само за Русенска община и да може да се организира работата без такива не нужни извънредни заседания. Никакъв проблем и никаква спешност няма и той е можело да го изпрати в началото на юли и в редовната сесия да го обсъдим и да вземем решение. Некоректно ми се вижда към всички общини, които са членове на асоциацията, това е в скоба. До колкото съм запознат със Закона за водите, който според мен е един доста несъвършен закон, там по силата на негови текстове автоматично собствеността на мрежите и съоръженията във ВиК съоръженията преминава на разпореждане на асоциацията и Вие бяхте до скоро председател на асоциацията и сте добре запознат предполагам, а оттам асоциациите провеждат конкурс за избор на оператор на тези съоръжения. Това е моя спомен за законовите текстове. Какви решения да вземаме ние тук в такъв случай? Единственото, което можем да вземем, ако закона е така не съвършен, че хем казва, че задължително преминава за управление на асоциациите и в същото време ние да трябва да даваме мандата да го вземем да не дадем, тогава закона ли ще спазваме или нашето решение? Това е един правен нонсенс да го заложиш като текстове в един закон. В тази връзка молбата ми е да коментирате вие или юристите, коректен ли е текстът на решението което вземаме днес. За мен сесията е честно казано излишна след като по закон е казано, кой ще се разпорежда с тези мрежи и съоръжения, ние да ви упълномощаваме, вие нямате друг ход, освен да гласувате за такова решение. Моля за малко повече разяснения в тази връзка и да не приемем текст, който не е коректен и да не свършим работата.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря Ви г-н Неделчев. Г-н Кмета има думата.
Г-н Пл. Стоилов: Аз благодаря на г-н Неделчев. Категорично се присъединявам към оценката, че Закона за водите в частта си за ВиК асоциациите не е прецизен. Нещо повече знаете, че в момента се говори, че отново ще има промени в асоциациите и няма да са 36, а ще станат 28, колкото са областите. Няма някаква яснота, което е изключителен проблем, нещо повече тези асоциации по закон следва да са юридически лица, но те нито осъществяват някаква дейност в момента, нито имат някаква регистрация, нито имат администрация, нито функционират пълноценно по простата причина, че те все още нямат правилник, който на практика означава, че те не съществуват. Проблема идва от разпоредбите, които са в закона и които налагат имуществото да бъде предадено на асоциациите и ние това го направихме, а те да го предадат на оператора ВиК. Асоциацията Русе има такова решение за предоставяне на имуществото на оператора ВиК, Русенската асоциация не провежда конкурс, тъй като поради факта, че ние изпълняваме проект по ИСПА и имаме изискване този оператор, който изпълнява проекта да е несменяем до 2025 г. Така че ние си имаме избран оператор и при нас този проблем не съществува до 2025 г. Проблема идва от следното, че ние по закон трябва да предадем това имущество на асоциацията, тя няма материална отчетност и няма къде да заведе това имущество и няма как да направи това препредаване. От друга стана трябва да ви кажа, че протокол описа е с изключително много пера, става дума за…и самата процедура от отговорните дирекции в МРРБ стартирали много късно. Знаете, че вчера имахме Председателски съвет и ако този проблем стоеше, аз щях да го поставя да го решим, в каква посока да вървим. Не виждам вина в областният управител, защото заедно с юристите на областна администрация търсихме законова норма на която да стъпи, защото става дума за прехвърляне на имущество на стойност милиони левове. Ние всъщност в момента правим тристранния процес от МРРБ собствеността да се прехвърли и приеме в най-кратки срокове от Община Русе, завежда се по активите и се предава директно на оператора, тъй като директно на асоциацията няма как и това решение, което предлагаме ние е решението, което категорично е по мнение на юристите и на ОбС и на областна администрация и на Община Русе е вярното законово решение. Аз не съм юрист, стъпвам на това, което юристите казват. Действително казуса се дължи на абсолютно несъвършената нормативна база, не случайно този закон за водите продължава да създава промени, но пак казвам това е единственото възможно решение, което да даде тази възможност. Искахме да избегнем тази сесия, но всеки вариант на избягване на тази сесия означава кмета да не се съобрази с ОбС и да не спази закона, което вече е нарушение, което аз не искам да правя.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Г-н Георгиев има думата.
Г-н Пл. Стоилов: Искам само да допълня, че преди това заседание на асоциацията всичко ОбС на членове, на асоциацията провеждат подобни извънредни заседания.
Засл. проф. В. Пенчев: Заповядайте г-н Георгиев.
Г-н Ан. Георгиев: Благодаря г-н Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги, времето изключително кратко беше и от името на нашата група искам да обърна внимание, че наистина материала бързо е подготвен и внесен, но това не означава, че трябва да се внасят логически, граматически и юридически не издържани неща. Започвам по ред, първо, цитирам материала: Съгласува следната позиция на Община Русе. ОбС според нас не е съгласувателен орган, ОбС, кмета, общинската администрация, всички са част от едно, това е Община Русе и ОбС не може да съгласува някаква друга позиция на Община Русе, това е позицията на Община Русе. Предлага т.1 да звучи по следния начин: На Общото събрание на асоциацията на ВиК което ще се проведе еди кога си, представителят на Община Русе да гласува както следва:
1.1 За приемането на решение за възлагане на дейностите и т.н., а не одобрява.
1.2 Дава съгласие за упълномощаване. Дава съгласие за упълномощаване, значи някой друг ще го упълномощава кмета да ги прави тези неща, ако някой друг го упълномощава кмета, ние тогава що се съгласяваме? Ако правилно разсъждавам да звучи: Упълномощава кмета на Община Русе еди какво си, еди що си.
И на края т.2 Израза „както намери за добре и” твърде свободно можем да се изразяваме на други места, но не звучи добре за юридически документ, нека да бъде тогава „по своя преценка”. Добре, аз за всеки случай го предлагам това. Това са ми забележките.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Георгиев. Г-н Кмета има думата.
Г-н Пл. Стоилов: Аз по никакъв начин не мога да си позволя да вляза в спор с г-н Георгиев, защото за разлика от него в областта на правото аз съм лаик, той е преподавател в Юридическият факултет на университета, само искам да кажа, че юристите трябва да се произнесат. Това, което те ви показаха като извадки от закона е, че представителят на Общината в тази асоциация трябва да има съгласувана от ОбС позиция и затова фигурира този текст и разбира се не съм го писал аз и затова Искрен ще обясни така ли е или не. Що се отнася до упълномощаването на кмета искам да насоча вниманието на колегите общински съветници, защото няма как да се запознаят толкова бързо с материала, който си взел преди една минута, а ВиК асоциацията трябва да упълномощи кмета, защото вместо да го подпише Председателя на асоциацията този договор, той няма как, самата ВиК асоциация упълномощава кмета, а за да получи той тези права, той не може да ги получи без да има разрешение на ОбС. Понеже съм лаик в Правото, нека искрен да обясни сега.
Г-н И. Илиев (юрист на ОбС): Уважаеми общински съветници, в Закона за водите се използва този термин затова е използван, макар че и предложението на г-н Георгиев ще свърши същата работа, що се касае за т.1. По т.2 от точка 1.2 от предложението за решене, асоциацията ще упълномощи кмета да сключи договора, а пък в момента вие казвате как вашият представител да гласува като отиде на това заседание на асоциацията. В момента вие давате мандат и определяте позицията на вашия представител, който там да гласува в асоциацията да упълномощи, в случая него пак да подпише договора. За съжаление такива са законовите норми. Не вие ще упълномощите кмета да сключи договора, а асоциацията на туй събрание ще го упълномощи. Защото трябва да се гласува поведението на представителя като отиде на заседанието.
Засл. проф. В. Пенчев: Последно да уточним какво правим с предложението?
(Коментар в зала не се чува)
Г-н Пл. Стоилов: Само си позволявам да отговоря на г-н Неделчев, защото го чух, че поставя въпроса това необходимо ли е? Искам само да ви кажа, че решението на ОбС е, че дава съгласие за предоставяне на това имущество на ВиК асоциацията. Никъде кмета няма правомощията да го предаде от Община Русе на ВиК и затова е необходимо и юристите, аз също като вас твърдях, че по призумция това означава, че Кмета представлява Общината и би следвало да има тези права и юристите ми обясниха, че е трябвало изрично да е написано. Пак казвам неща, които хората са ги учили и практикуват, аз се съобразявам с тях и затова, те ме убедиха, че е необходимо и затова си позволихме да искаме пред Председателя на ОбС тази сесия, защото в един момент може да се получи така, че кмета подписва договор за прехвърляне на едно имущество без да е упълномощен и да има това решение на ОбС. Нашето решение касае само прехвърляне имуществото на асоциацията и от там би следвало Председателя на асоциацията да го прехвърли на ВиК. Няма как да стане на практика, първо няма къде да го заведат, няма как да го прехвърлят и фактически, то както е собственост на Община Русе и влиза в активите няма кой да го опише, няма кой да го заведе и то увисва като имущество нещо, което не може да стане. Това е причината предаването става от МРРБ на Общината и от там се предава на оператора за ползване. Този договор първо го подписва кмета, аз нямам упълномощаване от ОбС да подписвам този договор и затова вкарваме тази точка.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Г-н Неделчев, заповядайте.
Г-н Ал. Неделчев (реплика): Извинявам се, че пак искам думата, но някакъв коментар трябва да има. Г-н Стоилов, разбирам, че сме в затруднение как точно да формулираме нещата, но няма никаква логика тази точка 1.2 да я решаваме ние днес. Вие, ако ще подпишете този договор за прехвърляне на собствеността за управление на ВиК в качеството си на представляващ асоциацията няма как…
Засл. проф. В. Пенчев: Не, не , не…
Г-н Ал. Неделчев (реплика): Но пише тука така: Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи Договор за предоставяне на ПОСВ и спомагателните съоръжения за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД. Значи няма да я предоставяме на асоциацията и от там вие да сте упълномощен от нея да я дадете на ВиК, а това не е ли в случая нарушение на буквата на закона, която казва, че Общините ги дават на асоциацията и тя после ги възлага. Да не стане…
(Коментар в зала не се чува)
Засл. проф. В. Пенчев: Г-жо Братоев, заповядайте от името на кмета.
Г-жа Б. Братоева: Уважаеми общински съветници, съжалявам, че се налага да взема и аз думата, Искрен Илиев смятам, че много добре го обясни. В момент вие гласувате как да гласува представителя на Общината в Общото събрание на ВиК асоциацията, тоест по т.1 от дневния ред на Общото събрание на асоциацията където се казва: Дава съгласие да се предаде, вие казвате нашия представител да гласува „за”. Т.2 от дневния ред на Общото събрание на асоциацията: Дава съгласие да упълномощи кмета и вие казвате „да, да гласува „за”. Това е, просто може би редакцията е смущаващата, но това е. Да, вие за двете точки от дневния ред трябва да кажете да гласува „за”, това е, а той няма да подпише договора по това ваше упълномощаване, а по решението на Общото събрание на асоциацията.
Засл. проф. В. Пенчев: Ясно е да, благодаря на г-жа Братоева. Уважаеми дами и господа общински съветници, стана ясно наистина, че тука има един малко заплетен юридически казус, който беше много внимателно обсъден, както от юридическият екип, г-н Неделчев, беше внимателно обсъден, беше пояснено всичко и повярвайте това е варианта, при който няма как на Община Русе при всички обстоятелства да се намерят някакви кусури и да се каже, да, ама това не е така. Във всички случаи нещата са издържани, ако ние приемем това. Има ли други желаещи да вземат отношение? Не виждам други предложения. Имаше отначало предложение да отпадне т.2 от решението, г-н Кмета прие и съсредоточаваме нашето внимание върху т.1 от решението. В т.1 г-н Георгиев направи предложение да се редактира по друг начин…
(Коментар в зала не се чува).
Г-н М. Славчев: Колеги, искате ли юристите 5 минути почивка да седнете да изгладите една формулировка, момент, момент, да се направи нещо, което юристите да кажат, че е добре и да го гласуваме, ако подкрепяте така, подкрепяте.
Засл. проф. В. Пенчев: И понеже постъпи процедурно предложение за съгласуване, оттегля го г-н Славчев. При това положение остава с г-н Георгиев да изясним какво правим. (Коментар в зала не се чува). Т.1.1 се редактира така, както г-н Георгиев… (Коментар в зала не се чува).
Г-н Пл. Стоилов: Този текст, който ние предлагаме с отпадащата т.2 ни устройва да спазим процедурата, ако г-н Георгиев си оттегли корекциите ние не възразяваме, този текст юристите твърдят, че е коректния, така че…
Засл. проф. В. Пенчев: Оттегляте го. Тогава престъпваме, към гласуване на предложението за решение с т.1 само, която съдържа т.1.1 и т.1.2 така, както са предложени от вносителя, т.2 отпада. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 34. С 33 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 291
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 5 от ЗВ, Общинският съвет реши:
1.Съгласува следната позиция на Община Русе по въпросите от дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе което ще се проведе на 23.07.2012г:
1.1.Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и спомагателните съоръжения в град Русе на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
1.2. Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи Договор за предоставяне на ПСОВ и спомагателните съоръжения за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: С това ние изчерпаме дневния ред, който беше приет. Благодаря колеги, че в петъчен ден , пред отпускарско време се отзовахте и приятни отпуски на всички желая. Закривам заседанието.

ИЗГОТВИЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Н. ТОДОРОВА/ /Д. КЪНЧЕВ/  

Файлове