Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 14-ТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ПРОВЕДЕНА НА 26 май 2008 Г.

На основание решение на Председателски съвет при Общински съвет – Русе, на 26 май 2008 г. се проведе 14-то извънредно заседание на Общински съвет – Русе, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Преобразуване на ПУ „Д-р Петър Бернон” от държавно помощно в общинско помощно училище
Докл.: инж. Б. Йотов – Кмет на Община Русе.

Гласуването се извърши чрез саморъчно записване „за”, „против” или „въздържал се” и подпис. Същото е приложено към протокола.

От 51 общински съветника подпис положиха 43.
С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 201

На основание чл.21, ал.2, чл.20, във връзка с чл.17, т.3 от ЗМСМА и чл.36 от Закона за народната просвета, общинският съвет реши:

1. Предлага на министъра на образованието и науката да преобразува Помощно училище „Д-р Петър Берон”, гр.Русе от държавно училище в общинско училище, считано от 01.09.2008 г.
2. Предлага на министъра на образованието и науката да деактува собствеността на ПУ „Д-р Петър Берон” от публична държавна в публична общинска собственост, считано от 01.09.2008 г.
3. Предлага на министъра на образованието и науката да извърши пренасочване на средствата по единен разходен стандарт от бюджета на Министерството на образованието и науката към бюджета на Община Русе, считано от 01.09.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)

Файлове