Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 15-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 12 юни 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 съветника присъстваха 48 . Отсъстваха Т.Константинова, К.Панайотов, О.Танов .
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимият кворум и мога да открия 15-тото заседание на ОбС – Русе.
Дневния ред е публикуван и раздаден предварително, към него има от страна на Кмета на Общината две допълнителни предложения, едното е свързано с програма за оптимизация на мрежата на общинските училища, а другото е свързано с декларация за предназначение на сгради. Тези два материала, г-н Кметът може би с няколко думи ще обясни защо се налага да влязат като извънредни.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, във връзка със слуховете, които ви притесняват относно програмата за оптимизация на училищната мрежа и декларацията за предназначението на сграда, обект за модернизиране, това е за МГ „Баба Тонка”, срокът е 30 юни 2008 г. се налага да бъде внесена като допълнителна точка, аз мисля, че с повечето от колегите разговарях, моля да бъде включена в дневния ред.

Г-н И. Веселинов: Колеги, имате думата по дневния ред, както и по допълнителните предложения направени от Кмета.

Г-н Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, искаме да направим предложение – т. 33 и т. 34 от дневния ред да минат непосредствено след т. 7, всички тези три точки са посветени на въпросите на образованието. Предложението го правим по целесъобразност, тъй като и г-жа Найденова ще трябва да пътува очевидно днес и да могат да бъдат изтеглени напред.

Г-н И. Веселинов: Предлага се т.33 и т.34 да бъдат съответно 8 и 9 в дневния ред, както и от извънредните точки програмата за оптимизация на училищната мрежа да бъде следваща. Ако няма други предложения подлагам на гласуване предложените промени.

КВОРУМ – 38 . С 36 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържали се” – предложението се приема

Гласуване като цяло на дневния ред.

КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на изпълнението на решенията на ОбС
Предложение: Кмет
2. Промяна на Решение № 188, прието с протокол № 13/15.05.2008 г.
Предложение: Кмет
3. Обявяване на общински имот за публична собственост
Предложение: Кмет
4. Обявяване на имоти – частна общинска собственост за имоти – публична общинска собственост – вх. № 588
Предложение: Кмет
5. Обявяване на имот – публична общинска собственост в имот – частна общинска собственост – вх. № 597
Предложение: Кмет
6. Допълнение към Решение № 180/15.05.2008 г. на ОбС – Русе
Предложение: Общински съветници
7. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища
Предложение: Кмет
8. Приемане на Общинска програма за 2008 г. за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби
Предложение: Кмет
9. Промяна в Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе, приет с решение № 1148/24.11.2006 г. на ОбС – Русе
Предложение: Кмет
10. Приемане на програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008-2009 г.
Предложение: Кмет
11. Декларация за предназначението на сградата, обект на проект – МГ „Баба Тонка” – Русе
Предложение: Кмет
12. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: Кмет
13. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот – частна държавна собственост – вх. № 599
Предложение: Кмет
14. Учредяване право на строеж за пристрояване към обществено обслужваща сграда – вх. № 580
Предложение: Кмет
15. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – вх. № 593
Предложение: Кмет
16. Учредяване право на строеж за пристрояване на външни стълби – вх. № 615
Предложение: Кмет
17. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса с рампа за инвалидна количка – вх. № 592
Предложение: Кмет
18. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса ж.б. „Габриела” – вх. № 614
Предложение: Кмет
19. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса ж.б. „Мая” – вх. № 613
Предложение: Кмет
20. Промяна на решение № 184/15.05.2008 г. на ОбС – Русе относно замяна на общински имот срещу жилища
Предложение: Кмет
21. Откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот – УПИ ХІІІ – общ. От кв. 72 по плана на с. Сандрово, Община Русе – вх. № 595
Предложение: Кмет
22. Откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Д. Абланово – вх. № 596
Предложение: Кмет
23. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – вх. № 574
Предложение: Кмет
24. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 на ПРЗ на ЗСПЗЗ
Предложение: Кмет
25. Маркиране в горите от горския фонд, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово от Държавно ловно стопанство „Сеслав” гр. Кубрат по разчета за 2009 г.
Предложение: Кмет
26. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2008 г.
Предложение: Кмет
27. Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 192/15.05.2008 г.
Предложение: Кмет
28. Прехвърляне числеността на хигиенистките от ПМС 66/1996 г. в дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране с общински приходи
Предложение: Кмет
29. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на ОбС № 83/28.02.2008 г.
Предложение: Кмет
30. Допълнение към Предложение вх. № 485/18.04.2008 г. до ОбС – Русе за приемане на окончателния проект за изменение на Общия устройствен план на гр. Русе в разширен обхват
Предложение: Кмет
31. Откриване на социална услуга „Дневен център за възрастни хора” като делегирана държавна дейност
Предложение: Кмет
32. Откриване на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, като делегирана държавна дейност
Предложение: Кмет
33. Намаление активите на „Паркстрой” ЕООД
Предложение: Кмет
34. Актуализиране предмета на дейност и увеличение личния състав на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”
Предложение: Кмет
35. Създаване на ОП „Гробищни паркове”
Предложение: Общински съветници
36. Промени в Наредба № 13
Предложение: Общински съветници
37. Приемане план за заседанията на Общинския съвет през третото тримесечие на 2008 г.
Предложение: Председател ОбС

Файлове