Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 24.01.2013 г., начало 9:00 часа.

От общо 51 общински съветника присъстваха всички.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Предлагам да пристъпим към изпълнение на нашите задължения, за да можем да открием сесията, въпреки че е ясно, че имаме достатъчно общински съветници в залата. Предлагам да направим проверка на кворума. Моля процедура за проверка на кворума.
КВОРУМ: 36 „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се”.
Засл. проф. В. Пенчев: Имаме кворум и можем да започнем нашата работа. Откривам двадесетото заседание на ОбС. Използвам случая, че това е първото заседание през 2013 г., за да се обърна към всички общински съветници, представителите на общинска администрация, представителите на медиите, към всички русенци с най-добри пожелания във връзка с настъпилата 2013 г. Нека да си пожелаем преди всичко добро здраве, успешни и нека да бъдем удовлетворени от новата година. Мое задължение е да обява, че в ОбС е постъпило решение от 03 Януари на ОИК (общинска избирателна комисия), което предвижда частични промени в състава на групата общински съветници от листата на политическа партия „ГЕРБ”. Във връзка с това давам думата на г-н Иван Иванов, за да оповести решението и да изпълни ритуала. Заповядайте г-н Иванов.
Г-н Ив. Иванов (ОИК): Благодаря г-н Пенчев. Уважаеми общински съветници, позволете ми и аз да отправя моите пожелания към вас на първата сесия тази година и да Ви пожелая ползотворна работа. Като точка ОИК – Русе, констатира на основание уведомително писмо, че е получил Председателя на ОбС – Русе, в което са прекратени пълномощията на общинския съветник Михаил Павлов Павлов, на основание чл. 276 от Изборният кодекс, във връзка чл. 30, ал.4, т.9 от ЗМСМА Пламен Георгиев Станев. Поради това същата избирателна комисия прие решение и издаде удостоверение. Поради тази причина моля всички съветници да станете и да прочетем заклеване на общински съветник. Моля повтаряйте след мен.
Положена е клетва от общински съветник Пламен Георгиев Станев.
Аплодисменти в зала.
Пожелавам на всички съветници ползотворна работа.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Иванов за изпълнението на ритуалните задължения. Разрешете ми, уважаеми колеги, от името на всички вас да пожелая на д-р Станев успешно изпълнение на неговите задължения като общински съветник, а също така използвам случая да отправя публична благодарност към г- н Михаил Павлов затова, че повече от една година той добросъвестно изпълняваше своите задължения като общински съветник от листата на политическа партия „ГЕРБ”. С това можем да пристъпим към изпълнение на конкретните наши задължения, тоест нека да уточним най-напред дневния ред, съгласно предложения проект, който всички вие имате пред себе си. В този дневен ред, позволете ми да обявя някои неща свързани с този дневен ред. На първо място искам да съобщя, че с единодушното становище на Председателския съвет предлагаме да бъде включена т.28, която предвижда корекции в състава на постоянните комисии. Ясно е, че тази точка произтича от току-що положената клетва на д-р Станев, за да могат постоянните комисии да функционират вече с новия общински съветник. Второто предложение е т.2, която е Отчет за дейността на общинският съвет през периода юни- декември 2012 г., която точка е минала през всички комисии, но малко по късно е внесена затова няма контролен лист. По късно беше внесена, защото Председателят беше в отпуск. Последното, което искам аз да обявя, във връзка с предложеният дневен ред е, че вчера постъпи уведомление от гражданката, която всъщност беше подала свое искане на базата на което беше включена т.14 в дневният ред. В своето уведомление гражданката посочва, че би желала този проблем да не се разглежда на тази и други сесии, докато тя не пожелае повторно включването на точката в дневният ред. На това основание оттеглям т.14, тъй като тя е включена от зам.-председателя по време на отсъствието на Председателя, така че т.14 отпада. Имате ли други предложения за изменение и допълнение на дневният ред? Включваме т.28, т.2 вече е включена и отпада т.14. Не виждам други предложения, моля процедура на гласуване на така предложения дневен ред.
Кворум – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. №24 – Годишен отчет за 2012г. за изпълнението на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
Предложение: кмет
2. Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода юни-декември 2012 г.
Предложение: председател ОбС
3. К.Л. №16 – Определяне на размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.02.2013г.
Предложение: кмет
4. К.Л. №21 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013г.
Предложение: кмет
5. К.Л. №22 – Промяна на Решение №299/20.09.2012г. на Общински съвет Русе за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с.Тетово.
Предложение: кмет
6. К.Л. №1 – Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
Предложение: кмет
7. К.Л. №2 – Приемане на решение за безвъзмездно придобиване правото на собственост върху сградния фонд на Националния музей на транспорта и съобщенията-гр.Русе в полза на Община Русе по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.68 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, след реализиране на обуславящи процедурата други правни действия.
Предложение: кмет
8. К.Л. №12 – Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот с идентификатор 63427.84.32 в землището на град Русе, местност „Слатина”.
Предложение: кмет
9. К.Л. №5 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
Предложение: кмет
10. К.Л. №6 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
Предложение: кмет
11. К.Л. №7 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
Предложение: кмет
12. К.Л. №8 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.
Предложение: кмет
13. К.Л. №9 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.
Предложение: кмет
14. К.Л. №19 – Обявяване на общински имот в гр.Русе, по ул.”Адмирал Рождественски” №42, за публична общинска собственост.
Предложение: кмет
15. К.Л. №3 – Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014г., на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Фердинанд”, №3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект BG051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
Предложение: кмет
16. К.Л. №10 – Предоставяне на имот – частна общинска собственост, за управление на ОП”Спортни имоти” и допълнение на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП”Спортни имоти”.
Предложение: кмет
17. К.Л. №17 – Провеждане на публични конкурси за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ОП”Спортни имоти”.
Предложение: кмет
18. К.Л. №18 – Списък на спортните имоти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2013г.
Предложение: кмет
19. К.Л. №13 – Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлен имот с идентификатор 63427.150.227 по кадастралната карта на гр.Русе, находяща се в местността „Караманлийка”.
Предложение: кмет
20. К.Л. №14 – Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на ел.кабел, захранващ ПИ 87700.24.11 /024011/ в местност „Пунарлъка”, землище на с.Ястребово.
Предложение: кмет
21. Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България”.
Предложение: кмет
22. К.Л. №23 – Допълнение на Решение №415/13.12.2012г. относно: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012.
Предложение: кмет
23. К.Л. №15 – Приемане на решение за увеличаване капацитета на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип – 1” с доставчик на услугата Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум”, с местонахождение гр.Русе, ул.”Неофит Рилски” №66.
Предложение: кмет
24. К.Л. №25 – Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013 – 01.2014 г.
Предложение: кмет
25. К.Л. №4 – Отпускане на персонална пенсия.
Предложение: кмет
26. К.Л. №20 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
Предложение: общински съветник
27. Промяна състава на постоянните комисии
Предложение: председател ОбС
 

Файлове