Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ДВАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ПРОВЕДЕНО НА 24 НОЕМВРИ 2008 Г. НАЧАЛО 16.00 Ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 46. Отсъстваха – В.Епщайн, К.Панайотов, Л.Владимиров, Н.Падалски, Цв.Русинов. Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимия кворум и можем да открием това извънредно заседание. Както ви е известно събираме се по две точки, които не събраха мнозинства за да бъдат реализирани в предишното заседание. Едното е „Корекция на бюджета” като уточнявам, че става дума конкретно за корекцията в частта й за асфалтовите работи на „Пътно поддържане и сигнализация”, това е вх. № 1077. Другото е за едно опрощаване на Пламенка Цонкова. Има ли други предложения по дневния ред? Ако няма подлагам го на гласуване. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 30. С 30 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2008 г.
Предложение: кмет
2. Опрощаване на задължения към Община Русе на Пламенка Цонкова Дудева
Предложение: председател ОбС

Файлове