Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 21.02.2013 г., начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветника присъстваха 48, отсъстваха: Антон Данаилов, Хр. Белоев, Борислав Българинов.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, моля да направим проверка на кворума, използвайте устройствата за да регистрирате своето присъствие. С устройства са гласували 31 общински съветници, виждам със сигурност в залата хората са повече, така че имаме кворум и можем да пристъпим към конкретна наша работа. Преди да пристъпим към обсъждане на предложеният проект за дневен ред, постъпило е предложение от политическа партия „ГЕРБ”, за вземане еднократно думата по чл.76, ал.7 за Декларация. Г-н Пехливанян, заповядайте.
Г-н Б. Пехливанян: Уважаеми колеги, вземам думата по чл.76, ал.7.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
на общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Русе
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
С настоящата декларация изразяваме безпокойството си от случващото се през последните десетина дни в страната. Станахме свидетели на редица протести, провокирани от недоволството на гражданите от високите сметки за ток и от монопола на ЕРП-та. Тревожно е, че спонтанно възникналото брожение беше употребено от опозиционните политически сили в националния и местния парламент и беше политизирано и преиначено. Желанието на хората да потърсят правата си беше потъпкано от политически манипулации и опити за подмяна на целта на протеста. Изкуствено нагнетената социална и политическа обстановка доведе до оставката на правителството – акт, който несъмнено ще предизвика икономическата дестабилизация на страната. Задълбочаването на кризата автоматично ще подкопае доверието на всички европейски институции, с които сме партньори, и за авторитета ни пред които правителството на ПП ГЕРБ работи активно през последните 3 години.
Политическата криза несъмнено ще блокира работата по важни за страната ни проекти, финансирани от еврофондовете, което ще доведе до финансови санкции и неусвояване на средства. Тези и други негативни последици, които ще възникнат като резултат от провокираната от опозиционните сили дестабилизация ще рефлектират не само върху държавата, но и върху всеки един от нас. Набиращата – макар и бавно, но сигурно – скорост българска икономика, отново ще забуксува и това неизбежно ще остави много хора без работа, което отново ще ги извади на улицата.
Така, попадаме в един параграф 22, в един омагьосан кръг, от който можем да излезем само с конструктивен диалог с гражданите и с ясни идеи и предложения за стабилизиране на ситуацията в страната.
Категорично заявяваме, че ще продължим да подкрепяме основните приоритети, заложени в Управленската програма на кмета Пламен Стоилов и неговия екип. А именно – превръщането на Русе в икономически, научен, културен и туристически център, с подходящи условия за конкурентоспособен бизнес и привличането на предприемчиви хора, търсещи висок стандарт и качество на живот. Настоящият екип доказа безспорно, че има капацитета да постигне високите цели, които си е поставил. В подкрепа на казаното ви припомням, че само през първата година на управлението си, настоящото ръководство на Община Русе успя да привлече над 110 млн. лв. от еврофондовете. Сума, която надхвърля бюджета на общината за този период и до края на годината ще набъбне на 180 млн.лв.
Призовавам представителите на всички опозиционни сили в този общински съвет да спрат политическите провокации! Защото в противен случай, дестабилизацията отново ще изпрати Русе на дъното на жизнения стандарт, откъдето работим активно за да се оттласнем.
Дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани само ден, след като отбелязахме 135 години от Освобождението на града ни, ви призовавам да заложите на здравия разум и местния патриотизъм! Нека да докажем, че като колективен орган за местно самоуправление, Общински съвет – Русе застава зад интересите на гражданите и води политика за връщането на достойното място на града ни не само на картата на България, а и на тази на Европа!

Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Пехливанян. Също преди да обсъдим предложения дневен ред, искам да направя едно съобщение. Всъщност колеги, всички вие сте запознати по т.30 от предложеният проект за дневен ред, прилагаме принципите за добро демократично управление знаете, че има една анкета. Тази анкета сега ще ви бъде раздадена в пликове с молба в края на заседанието на ОбС, вече попълнени тези анкетни листи да се върнат на г-н Искрен Илиев. Нека да пристъпим към обсъждане на предложеният дневен ред. Искам да направя предложение за включване на две точки извън това, което вие имате пред себе си. Едната точка, всъщност тя е включена с наше решение от извънредната сесия в понеделник. Това е точката за изслушване на отчет по план-сметката. Такова решение беше взето и в изпълнение на това решение предлагам точката за отчета на изпълнението на план сметката за такса битови отпадъци за 2012 г. да влезе като точка с която да започнем нашата работа. Най напред да изслушаме отчета на план сметката за битови отпадъци. Това е едното предложение, независимо, че ние имаме решение за това, аз бих си позволил да го подложа отново на гласуване за да сме го приели като точка в дневният ред. Веднага ще обявя и другото свое предложение след това по отделно ще ги гласуваме. Също като извънредна точка постъпи от общинска администрация предложение за даване на съгласие от страна на ОбС, за издаване на запис на заповед в полза на МРРБ, който е управляващ орган по ОП „Регионално развитие”, регионална дирекция „Програмиране регионалното развитие” по проект за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Русе. Вие знаете, че ние имаме една точка предложена в дневният ред, това е точка 32, която касае също запис на заповед, аз предлагам тази точка да мине като 33 точка на дневният ред. Тази точка е разгледана и на икономическа комисия, която се проведе вчера. Нека първо да прогласуваме така направените две предложения. Колеги, в дясно моля, залата много е шумно, молбата ми към представителите на медиите да не пречат на работата на ОбС. Колеги, първото предложение е във връзка с изслушване на информация по план сметката за битови отпадъци 2012г. Мля процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 36. С 36 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Другото мое предложение беше свързано както преди малко обявих със запис на заповед. Даване на съгласие от страна на ОбС, за издаване на запис на заповед в полза на МРРБ, който е управляващ орган по ОП „Регионално развитие”, регионална дирекция „Програмиране регионалното развитие” по проект за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Русе. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 38. С 38 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменения и допълнения на дневният ред? Не виждам. Подлагам на гласуване целият дневен ред с така приетите допълнения. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на изпълнението на План-сметката за ТБО 2012.
2. Извършване на втори етап от реконструкцията на група 12 на Централен общински пазар, гр. Русе – к.л.54
Предложение: кмет
3. Освобождаване от длъжност управителя на „Изкуство – Д.В.” ЕООД – к.л.57
Предложение: кмет
4. Приемане на начален баланс при ликвидация на „Център за кожно- венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД и изваждане на дълготраен материален актив от „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД – в ликвидация – к.л.58
Предложение: кмет
5. Oткриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин, ул. „Панайот Хитов” 48, ж.б.”Вл. Заимов” , вх.Б – к.л.55
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за приватизация на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина”, гр.Русе, ул. „Доростол” № 51, АОС №6862/11.01.2013 г. – к.л.56
Предложение: кмет
7. Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост – к.л.59
Предложение: кмет
8. Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост – к.л.51
Предложение: кмет
9. Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост – к.л.52
Предложение: кмет
10. Учредяване на безвъзмездно право на управление за имот – публична държавна собственост по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство – к.л.41
Предложение: кмет
11. Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в град Мартен – к.л.33
Предложение: кмет
12. Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, квартал 107 – к.л.34
Предложение: кмет
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово – к.л.35
Предложение: кмет
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово – к.л.36
Предложение: кмет
15. Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово – к.л.37
Предложение: кмет
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.3.528 по кадастралната карта на гр. Русе – к.л.45
Предложение: кмет
17. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се по ул. „Йосиф Дайнелов” № 113 в град Русе – к.л.46
Предложение: кмет
18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост – к.л.47
Предложение: кмет
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя надземни гаражи, ситуирани североизточно от жил. бл. 48 в ЖК „Дружба – 3”, кв.646 по плана на гр. Русе – к.л.42
Предложение: кмет
20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя полуподземни гаражи, ситуирани южно от жил. бл. 50а в ЖК „Дружба – 3”, кв.592 по плана на гр. Русе – к.л.43
Предложение: кмет
21. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя надземни гаражи, ситуирани източно от жил. бл. 50а в ЖК „Дружба – 3”, кв.592 по плана на гр. Русе – к.л.44
Предложение: кмет
22. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, предмет на АОС №6028/15.07.2009 год. и представляващ ПИ с идентификатор 63427.85.6 в местност «Слатина», землището на гр. Русе
Предложение: кмет
23. Обявяване на част от имот – ПОС в имоти – ЧОС и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имотите на СЛАК „ДУНАВ”
Предложение: кмет
24. Одобряване на Обща схема за разполагане на Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ по чл. 57 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе – к.л.50
Предложение: кмет
25. Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно водопроводно отклонение до ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово – к.л.30
Предложение: кмет
26. Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / План за улична регулация / ПУР /, изменение на план за улична регулация / ИПУР /, план за регулация / ПР / и изменение на план за регулация / ИПР / на селищно образувание ДЗС, община Русе –к.л.31
Предложение: кмет
27. Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план към идеен проект за канализация и довеждащ колектор на кв. „Средна кула” и кв. „Долапите” – гр. Русе – к.л.32
Предложение: кмет
28. Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение № 3 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение № 803/25.02.2010г., изменено с Решение № 1113/17.03.2011г., изменено с Решение № 127/22.03.2012г. и трите на ОбС – Русе – к.л.60
Предложение: кмет
29. Изменение и допълнение на чл. 3 от Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г., допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе, и определяне на максималния размер за финансиране на едно проектно предложение през 2013 г. – к.л.53
Предложение: кмет
30. Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност” – к.л.40
Предложение: кмет
31. Приемане и прилагане на принципите за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа – к.л.49
Предложение: кмет
32. Приемане на План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.) – к.л.48
Предложение: кмет
33. Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Реки на времето” – к.л.39
Предложение: кмет
34. Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“
Предложение: кмет
35. Одобряване на Споразумение за сътрудничество относно оборудване и последващо използване на специализирано помещение за изслушване на деца, жертви и/или свидетели на престъпление
Предложение: кмет
36. Промяна на Решение № 416 прието с Протокол №18/13.12.2012 г. за подкрепа кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предложение: кмет
37. Промяна на процентното разпределение на средствата, постъпили от предоставените за управление на кметството в с. Червена вода имоти – земеделска земя – к.л.38
Предложение: председател ОбС
38. Опрощаване на държавно вземане на Йорданка Ангелова Кълчишкова
Предложение: председател ОбС
39. Питания
 

Файлове