Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 24 ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 25.04.2013 г., начало 09:00 часа.

От общо 51 общински съветника присъстваха 48, отсъстваха: Борил Панайотов, Борислав Българинов и Пламен Цветков.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, моля да направим проверка на кворума, използвайте устройствата, за да регистрирате своето присъствие. С устройства са гласували 39 общински съветници, имаме кворум и можем да започнем нашата работа. Уважаеми дами и господа, имате пред себе си проекта за дневен ред така, както той е обсъден и съгласуван на Председателски съвет. Имате думата за предложения, за промени и допълнения към дневният ред. Г-н Веселинов, заповядайте.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми дами и господа, съгласно нашия правилник съм внесъл предложение за извънредна точка в дневния ред. Става дума за създаването на Обществен съвет към ОбС – Русе. Това е желание на част от протестиращите, които го споделиха с мен и ме помолиха да внеса материала за разглеждане. Говорим само за едно принципно произнасяне по въпроса и за създаване на работна група, която да изготвя правилник на такъв орган, така че в името на публичността и прозрачността на работата ни и в името на това да отделим повече обществен потенциал за нея, аз предлагам да включим тази точка и да дадем старт на процедурата за създаване на такъв Обществен съвет.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. Нека всяко предложение да гласуваме отделно. Подлагам на гласуване предложението за включване на току що докладваната от г-н Веселинов тема като точка от дневният ред. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 37. С 27 гласа „за”, 3 „против” и 7 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Г-н Веселинов, както обикновено в началото на следобедното заседание след като изслушаме изказване на граждани. Има ли други предложения за корекции, допълнения и изменения на дневният ред? Не виждам. Подлагам на гласуване дневният ред като цяло с допълнението, което току що приехме. Моля процедура.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

1. к.л. 106 Обявяване на общински имоти за имоти-публична общинска собственост
Предложение: кмет
2. к.л. 140 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин, ул. „Панайот Хитов” 48, ж.б.”Вл. Заимов” , вх.Б
Предложение: кмет
3. к.л. 141 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина”, гр.Русе, ул. „Доростол” № 51, АОС №6862/11.01.2013 г.
Предложение: кмет
4. к.л. 120 Придобиване право на собственост върху имот, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап
Предложение: кмет
5. к.л. 105 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, землище град Мартен, община Русе, местност „Ясаците”
Предложение: кмет
6. к.л. 108 Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Предложение: кмет
7. к.л. 118 Продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
Предложение: кмет
8. к.л. 119 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
Предложение: кмет
9. к.л. 122 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Предложение: кмет
10. к.л. 123 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Предложение: кмет
11. к.л. 131 Откриване процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №6926 от 01.03.2013 год., представляващ земеделски имот с номер 000080, землището на град Мартен, община Русе, местност «Калето»
Предложение: кмет
12. к.л. 109 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
13. к.л. 110 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
14. к.л. 111 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
15. к.л. 112 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
16. к.л. 113 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

17. к.л. 114 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ

18. к.л. 115 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни напитки и закуски

19. к.л. 116 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
Предложение: кмет
20. к.л. 121 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: кмет
21. к.л. 139 Освобождаване от длъжност ликвидатора на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – в ликвидация
Предложение: кмет
22. к.л. 138 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация
Предложение: кмет
23. к.л. 129 Даване съгласие на “ДКЦ -2- Русе” ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
Предложение: председател ОбС
24. к.л. 127 Ползване на дървесина по План – извлечение за 2013 год. от поземлени имоти в горските територии, собственост на Община Русе в землището на село Тетово от „СЦДП” ДП ТП „Държавно горско стопанство”Сеслав” гр.Кубрат
Предложение: кмет
25. к.л. 161 Допьлнение на годишния план за паша в частта за землището на с. Николово и добавяне с пасища, мери за индивидуално ползване в землището на с.Ястребово.
Предложение: кмет
26. к.л. 126 Допьлнение на годишния план за паша в частта за землището на с. Червена вода, относно определяне вида на ползване на пасища, мери – публична общинска собственост
Предложение: кмет
27. к.л. 130 Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2013/2014 година.
Предложение: кмет
28. к.л. 153 Процедура за промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на имот 000477 находящ се в с.Николово ЕКАТТЕ 51679 местност „Дрибака”
Предложение: кмет
29. к.л. 148 Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
30. Изказвания на граждани
31. Създаване на Обществен съвет на територията на община Русе
Предложение: общински съветници
32. к.л. 149 Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
Предложение: кмет
33. к.л. 150 Предоставяне на имот публична общинска собственост за управление на ОП „Спортни имоти“ и допълнение на Приложение № 1 и Приложение № 2 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“
Предложение: кмет
34. к.л. 137 Приемане доклади на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
35. к.л. 151 Изменение Решение №437 прието с Протокол №20/24.01.2013г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
Предложение: кмет
36. к.л. 152 Изменение Решение №371 прието с Протокол №17/15.11.2012г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
Предложение: кмет
37. к.л. 156 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
38. к.л. 154 Приемане на бюджет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
Предложение: кмет
39. к.л. 147 Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“
Предложение: кмет
40. к.л. 155 Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от Национален Доверителен ЕкоФонд
Предложение: кмет
41. к.л. 104 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд
Предложение: кмет
42. к.л. 107 Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ към Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013
Предложение: кмет
43. к.л. 124 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на вида и капацитета на социалната услуга Център за временно настаняване.
Предложение: кмет
44. к.л. 133 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за намаляване капацитета на дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда“ гр. Русе и разкриване на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа гр. Русе
Предложение: кмет
45. к.л. 162 Разкриването на нова социална услуга: Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като държавно делегирана дейност, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г.
Предложение: кмет
46. к.л. 134 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
Предложение: кмет
47. к.л. 159 Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Предложение: кмет
48. к.л. 132 Промяна състава на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража
Предложение: кмет
49. к.л. 125 Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №1148/24.11.2006 г. на Общински съвет Русе и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 година.
Предложение: кмет
50. к.л. 160 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост
Предложение: кмет
51. к.л. 128 Изготвяне на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Русе по чл.22 от Закона за управление на отпадъците
Предложение: кмет
52. к.л. 135 Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – план за улична регулация / ПУР / в съответствие с ОУП и ГКТП / ПУМ – ІІІ Б клас / за линеен проект за пътна връзка по „Канлъ дере” – Източна промишлена зона на гр. Русе
Предложение: кмет
53. к.л. 136 Разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / – реконструкция на ул. „Шипка” – от бул. „Цар Освободител” до бул. „България”, включително транспортните им възли и подобряване параметрите на пешеходния подлез на възела с бул. „България”, шумозащита, инженерни мрежи и улично осветление, озеленяване
Предложение: кмет
54. к.л. 117 Разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – външно водопроводно отклонение до ПИ 63427.186.13 в местност „Гъстите круши”, землище на гр. Русе
Предложение: кмет
55. к.л. 142 Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изграждането на пешеходна връзка (надлез) над булевард „България“ между ж.к. „Родина 3“ и ж.к.„Чародейка“ в района между улици „Кадин мост“ и „Опълченска“
Предложение: кмет
56. к.л. 143 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427. 181.3 и 63427.181.4 по кадастралната карта на гр, Русе, находящи се в местността „Над линията“
Предложение: кмет
57. к.л. 144 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.129 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „Мерата“
Предложение: кмет
58. к.л. 145 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.608 по кадастралната карта на гр, Русе, находящ се в местността „ПОД ЛЕВЕНТА“
Предложение: кмет
59. к.л. 146 Одобряване на Задание за проектиране и Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за улична регулация (ИПУР) – благоустрояване на ул. „Чипровци” – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на плана за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) на УПИ-за общественообслужваща сграда в кв.752 и ИПР на УПИ II-за детско заведение и ПРЗ за ново УПИ-за обществено обслужване в кв.753 по плана на гр. Русе
Предложение: кмет
60. к.л. 157 Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за устройство и изграждане на крайбрежна парково-рекреационна зона на гр. Русе – изток
Предложение: кмет
61. к.л. 158 Одобряване на Задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за устройство и изграждане на крайречна паркова традиционна зона на гр. Русе – запад
Предложение: кмет
62. Допълнение на Решение № 522 на ОбС – Русе, прието по протокол № 23/21.03.2013 г.

Файлове