Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 11 юни 2009 година Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 47. Отсъстваха Д. Миткова, Т. Тодоров, Н. Станчев, Т. Константинова.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимия кворум, откривам 29-то ни редовно заседание. Дневният ред ви е раздаден предварително. Има едно предложение за извънредна точка.

Г-н Ал. Неделчев: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, предлагаме като извънредна точка в дневния ред да влезе предложение от Кмета на Община Русе за решение за пререгистрация на основния капитал на „Изкуство ДВ” ЕООД, 100 % е общинско търговско дружество. Това е свързано с изискване на Окръжен съд Русе, който указва на ответника по делото „Изкуство ДВ” в 7-дневен срок от получаване на съобщението да извърши пререгистрация на дружеството по Закона за търговския регистър, за което е издадено удостоверение от фирмено отделение. Материалът ви е раздаден. Формалност е, трябва да определим дяловете, да разпределим капитала в дялове, мисля, че може да се гласува днес за да спазим срока и да сме коректни. Благодаря.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имате думата по предложението. Тъй като сега го виждам, може би докато стигнем до тази точка да погледнете дали не трябва да се пипне устава в тази му част и да го добавим като т. 2. Има ли някой обратно становище по включването на този материал?

Г-н П. Даскалов: Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, според мен е редно когато се променя капитала да се гласува и промяна на самия устав. Не знам дали ще е възможно в рамките на тази сесия да се предложи тази промяна и ние да се запознаем с предложението, за да го гласуваме. Въпросът ми е към общинска администрация, биха ли могли да подготвят такава промяна.

Г-н Искрен Веселинов: Нека да го включим, ако не са готови няма да го гласуваме.

Г-н Ал. Неделчев: Господин Даскалов, практически не става дума за промяна в капитала, става дума за разпределението му в дялове. 100 % ние сме собственик, просто да кажем, че се разпределя в дялове по 10 лв. Това е.

Г-н Искрен Веселинов: Процедура на гласуване по включването на тази точка.
КВОРУМ – 37. С 37 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.
Г-н Искрен Веселинов: По другите точки има ли нещо?

Арх. Цв. Русинов: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, във връзка с т. 2 от дневния ред аз предлагам тази точка, тъй като нейното оспорване е във връзка с обжалване по повод конфликт на интереси на Решение № 469, т.е. ние чакаме едно съдебно решение и на допуснати грешки, касаещи момента на прехвърляне на собствеността, индивидуалиране на собственика, които също засягат законосъобразността на посочената заповед. Лично на мен не са ми ясни какви са допуснатите грешки, но имайки предвид първата част от изложението, т.е. изчакването на съдебното решение аз не виждам причината вносителя да я оттегли до излизане на това съдебно решение. В противен случай, без подобно съдебно решение тази заповед, новата, която сега бихме гласували ще падне много лесно в съда и за мен ще се получи един аналог с КУБУС, когато съда взе това решение, правилното или неправилното, което ние трябваше да вземем. Т.е. съдът поема отговорността за цялото действие по поставения въпрос. Без да имаме съдебно решение, че е незаконосъобразно решението от гледна точка на конфликт на интереси ние какво правим? Ако излезе решение, че е законосъобразно?

Г-н Искрен Веселинов: Колега, почваме дебат.

Арх. Цв. Русинов: Предлагам вносителят да оттегли тази точка до излизане на съдебното решение.

Г-н Искрен Веселинов: Други изказвания има ли? Не виждам. Процедура на гласуване за дневния ред.
КВОРУМ – 33. С 28 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обявяване на недвижими имоти за имоти – публична общинска собственост – к.л.495
Предложение: кмет
2. Оспорване на заповед № РД 01/2318 от 26.05.2009 г. на Кмета на Община Русе
Предложение: общински съветник
3. Изменение на ПУП – ПУР и ПРЗ на кв.894 за УПИ – за озеленяване и подземен паркинг и УПИ ІІ – 569, пл.”Ал.Батенберг” по плана на гр.Русе – к.л.502
Предложение: общински съветници
4. Учредяване прано на строеж за пристрояване и надстрояване на обществено-обслужваща сграда – к.л.493
Предложение: кмет
5. Учредяване право на строеж за пристрояване на външен вход (стълбище) към жилищна сграда с магазини – к.л.492
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л.491
Предложение: кмет
7. Разпореждане с терен по ул.”Независимост” № 1А – УПИ VІ-3759 в кв.300 на гр.Русе
Предложение: кмет
8. Допълване към решение № 272 на ОбС – Русе, прието с протокол № 17/16.07.2004 г. относно предоставяне на помещение от сградата на ОУ „Ол.Панов” на Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания – к.л.496
Предложение: кмет
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – к.л.498
Предложение: кмет
10. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.487
Предложение: кмет
11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.484, вх.№ 412 и 416
Предложение: кмет
12. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с решение № 488/05.03.2009 г. на ОбС – Русе – к.л.483
Предложение: кмет
13. Корекция на план-сметките на Общински инвестиционен фонд и извънбюджетната сметка на СОУ „В.Левски”
Предложение: кмет
14. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на превоза по линията Русе-Семерджиево-Ястребово от утвърдената Общинска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – к.л.488
Предложение: кмет
15. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС – Русе – к.л.490
Предложение: кмет
16. Решение за придобиване на дълготраен материален актив – к.л.499
Предложение: кмет
17. Освобождаване от длъжност управителя на „Градски транспорт” ЕООД – к.л.500
Предложение: кмет
18. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО – к.л.501
Предложение: председател ОбС
19. Изменение на Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с решение № 210/12.06.2008 г. на ОбС – Русе – к.л.503
Предложение: кмет
20. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г.
Предложение: кмет
21. Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.497
Предложение: кмет
22. Приемане на решение за допълнение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.494
Предложение: кмет
23. Допълнение на Наредба № 4 на ОбС – Русе за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе – к.л.489
Предложение: кмет
24. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост – к.л.488
Предложение: кмет
25. Връщане за ново обсъждане на решение № 564/14.05.2009 г. на ОбС – Русе
26. Приемане план за заседанията на общинския съвет за третото тримесечие на 2009 г.
Предложение: председател ОбС
27. Опрощаване на публично вземане на Коста Пиперев
Предложение: председател ОбС
28. Отпускане на еднократна финансова помощ на основание Наредба № 21 на ОбС – Русе за социално подпомагане на граждани от Община Русе
Предложение: председател ОбС
29. Оттегляне на Решение № 510, прието с Протокол № 25/19.03.2009 г. на Общински съвет – Русе, поправена явна фактическа грешка с Протокол № 26/31.03.2009г.
Предложение: председател ОбС
30. Изказвания на граждани
31. Решение за пререгистрация на основния капитал на „Изкуство ДВ” ЕООД
Предложение: кмет

Г-н Искрен Веселинов: Имаме обявена декларация от политическата група на БСП.

Г-н В. Калчев: Уважаеми колеги, дами и господа, на 10 юни парламента гласува поправка в Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища. С този акт крайбрежната ивица става публична общинска собственост. Решаваща роля за внасянето на точката в дневния ред на заседанието на Народното събрание има вицепримиера М. Плугчиева. Искам да изкажа нашата и надявам се на всички русенци благодарност към правителството и най-вече към г-жа Плугчиева за разрешаването на този дълго отлаган в историята въпрос и същевременно изключително важен за нашия град. Промяната в статута на крайбрежната ивица ще даде възможност да се инвестира, да се благоустроява тази наистина прекрасна зона за отдих, ще свърже още повече нашия град с река Дунав. Благодаря ви.

Г-н Искрен Веселинов: И аз благодаря. Второ изказване за г-н Игнатов.

Г-н Е. Игнатов: Колеги, имам удоволствието да ви поканя на един масов крос в събота, 13 юни, това е най-голямото спортно мероприятие за любители, мисля, че общинска администрация също ще приеме поканата. Ще има много награди, целта на това мероприятие е един спортен ден, едно пробягване на символично разстояние от 900 м., ще има много забавления, Симона от „Мюзик айдъл” ще участва, мисля, че общинските съветници и общинска администрация ще дадат пример на всички любители на спорта активно да участват в това спортно мероприятие. Благодаря.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, минаваме към обичайния си дневен ред.

Файлове