Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 17 юли 2009 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 50 общински съветника присъстваха 46. Отсъстваха д-р Т. Оджаков, Т. Тодоров, Н. Станчев и Ив. Григоров.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимият кворум, откривам 30-тото ни редовно заседание.
Към предварително определения дневен ред предлагам да бъдат включени като т. 1 и т. 2 Полагане на клетва на новоизбрани съветници и попълване на овакантените места в постоянните комисии. Г-н Кмете, имате ли някакъв извънреден материал, който желаете да се гледа?
Единственото извънредно предложение от г-н Оджаков и от мен като съвносител за правилника, за реда и начина за отпускане на еднократни социални помощи. Раздадено ви е, става дума за една досадна грешка, която следва да бъде оправена така или иначе, защото иначе не можем да раздадем тези социални помощи. Има ли някакви възражения това да бъде гледано? Ако няма, гласуваме трите извънредни точки заедно, процедура на гласуване за включване на точки в дневния ред.

КВОРУМ – 37. С 36 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Гласуваме дневния ред като цяло. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 36 . С 35 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва на общински съветници – Мария Димитрова, Свилен Иванов и Добромир Димитров
2. Промяна състава на постоянните комисии
3. Обявяване на общински имот за публична собственост – к.л.505
Предложение: кмет
4. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.527
Предложение: кмет
5. Вземане на решение относно даване съгласие за промяна предназначението на земеделска земя и делба на общински имот № 000048 в с.Тетово
Предложение: кмет
6. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС – Русе – таблица № 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общинските имоти в с.Николово, кв.Средна кула, кв.Долапите и с.Басарбово – к.л.515
Предложение: кмет
7. Одобряване на пазарни цени за разпоредителни сделки – к.л.522
Предложение: кмет
8. Учредяване допълнително право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда, ситуирана в имот с идентификатор 63427.6.125 по кадастралната карта на гр.Русе, а по плана на гр.Русе в петно „Чю-9-3”, до бл.213 в ж.к.Чародейка Г – юг, кв.601 – к.л.512
Предложение: кмет
9. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – к.л 517
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.516
Предложение: кмет
11. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.519
Предложение: кмет
12. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обекти – к.л 518
Предложение: кмет
13. Учредяване право на строеж за трафопост в кв.105, гр.Мартен – вх.№512/09
Предложение: кмет
14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот № 080004 в землището на гр.Мартен по реда чл.36, ал.1, т.2 ЗОС – к.л.535
Предложение: кмет
15. Заповед на Министъра на образованието и науката РД №11-36/29.12.2008 г. и заповед РД№11-14/07.05.2009 г. и договори ДО1-86/22.01.2009 г., Д01-400/20.05.2009 г. между Министерство на образованието и науката и Община Русе за разпределяне на моторни превозни средства – к.л.533
Предложение: кмет
16. Поправка на явна фактическа грешка и допълнение на Решение № 468, прието с протокол № 23 от 19.02.2009 г. на ОбС – Русе за имот в гр. Мартен Община Русе, № 0600013 в местност „Ясаците” – к.л. 534
Предложение: общ. съветник
17. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти – УПИ ХV-28 и УПИ І-21 от кв.5 по плана на село Долно Абланово, Община Русе к. л. 511
Предложение: кмет
18. Учредяване право на строеж за надстройка на съществуващ автосервиз, намиращ се по ул „Христо Ботев” № 13, ЖК „Дружба-3”, ПИ 63427.4.606, гр. Русе и двуетажна пристройка към него – к. л. 510
Предложение: кмет
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – к. л. 520
Предложение: кмет
20. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – к. л. 523
Предложение: кмет
21. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л. 524
Предложение: кмет
22. Приемане на ИПУР за нова улична регулация кв. 598, ИПРЗ с режим на застрояване за нови квартали 898, кв. 897, кв. 899 и кв. 900 и ПРЗ за нов УПИ І-896 в кв. 896 на ул. „Рудозем”, ж.к. „Дружба 2” гр. Русе – к. л. 528
Предложение: кмет
23. Предоставяне управлението на горите и земите от горския фонд и поземлен фонд, собственост на Община Русе на Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе, намиращи се в неговия териториален обхват на действие – к. л. 530
Предложение: кмет
24. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г. – к. л. 514
Предложение: кмет
25. Допълване предмета на дейност на ОП „Пътно поддържане и сигнализация” – к. л. 525
Предложение: кмет
26. Предложение за изменение план за регулация и план улична регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 ал. 3 от ЗУТ – к. л. 521
Предложение: кмет
27. Дофинансиране на ОФД Русе от общинския бюджет
Предложение: общински съветник
28. Информация за изпълнение на бюджета на Община Русе за шестмесечието на 2009 г.
Предложение: кмет
29. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2009 г. к. л. 513; вх. № 513
Предложение: кмет
30. Информация относно финансово-икономическото състояние на търговските дружество, в които Община Русе не е едноличен собственик на капитала за периода 2004 – 2008 година – к. л. 509
Предложение: кмет
31. Пререгистрация основния капитал на „Изкуство ДВ” ЕООД – к. л. 507
Предложение: кмет
32. Приемане краен ликвидационен баланс на „Истър” ЕООД в ликвидация – к. л. 506
Предложение: кмет
33. Приемане краен ликвидационен баланс на „Инвеститорски контрол” ЕООД в ликвидация – к. л. 508
Предложение: кмет
34. Допълнение на Решение № 577, прието с Протокол № 29/11.06.2009 г. на Общински съвет – Русе – к. л. 531
Предложение: кмет
35. Допълнение на Решение № 584, прието с Протокол № 29/11.06.2009 г. за приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г. – к. л. 532
Предложение: кмет
36. Приемане на стратегия за превенция на ХИВ/СПИН в Община Русе 2009 – 2014 г. – к. л. 537
Предложение: кмет
37. Избор на представители на Община Русе в „Агропродукт”АД
Предложение: председател ОбС
38. Промяна на Наредба 21 на ОбС – Русе Предложение: общински съветници
39. Кандидатстване с проект „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурсии подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион»
Предложение: кмет
40. Питания
41. Изказвания на граждани

Г-н Искрен Веселинов: Само искам да добавя, че точката, която колегите от ГЕРБ внесоха за ОФД Русе се отлага за м. септември, когато ще се гледа като цяло корекцията в бюджета, т.е. тя отпада от дневния ред.

Файлове