Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 10 септември 2009 г.

От общо 50 общински съветника присъстваха 47. Отсъстваха О. Танов, Т. Тодоров и Н. Станчев.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.
Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимият кворум и можем да открием днешното редовно заседание на ОбС – Русе. Дневния ред ви е раздаден, запознати сте с него, има постъпило едно искане за допълнително предложение, което да бъде разгледано. Кой от колегите, които са го разписали ще докладва по него?

Г-н Б. Пехливанян: Уважаеми господин Председател, господин Кмет, колеги, предложението идва от група ГЕРБ. Ние предлагаме да има трети зам.-председател в работата на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Т.е. предлагате нова точка: „Промяна на решение № 11” да бъде включена в дневния ред като смисъла е както казахте. Процедурно има ли някой против включването на това предложение? Ако няма обратно становище подлагам го на гласуване.
КВОРУМ – 29. С 27 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” предложението се прие.
Г-н Искрен Веселинов: Г-н Лазаров ще иска промяна наименованието на точка.

Г-н О. Лазаров: Уважаеми дами и господа общински съветници, както казах и на заседанията на комисиите, т. 24 от дневния ред, която гласи „Промяна наименованието на ОП „ППС” е непълно като цялостно съдържание на точката, затова ви предлагам да се допълни: „…и попълване предмета на дейност”.

Г-н Искрен Веселинов: Мисля, че това няма нужда да го подлагаме на гласуване. Предлагам извънредната точка да бъде като т. 2 в дневния ред, за да бъде преди „Промяна състава на ПК и избор на ръководства”. Ако няма други предложения да гласуваме дневния ред като цяло. Арх. Костадинова?

Арх. М. Костадинова: Уважаеми общински съветници, вносител съм на т. 4 в дневния ред – предложението за изменение на Наредба № 1. Предвид становищата, които се получиха при разглеждане на моето предложение в комисиите и болшинството от тях бяха към въздържане или отхвърляне на направените предложения, оттеглям направеното предложение като към последващите точки, които имат отношение към предложената тема ще взема отношение конкретно по всеки от въпросите ще направя предложение.

Г-н Искрен Веселинов: Благодаря. Ако няма други предложения за промени в дневния ред нека го подложим на гласуване.
КВОРУМ – 36. С 36 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от общински съветници
2. Промяна на решение № 11/2007 г. на ОбС – Русе
Предложение: общински съветници
3. Промяна състава на постоянните комисии, избор на ръководства на постоянните комисии и избор на зам.-председател на общинския съвет
Предложение: председател ОбС
4. Отчет за работата на общинския съвет за периода януари-юли 2009 г. – к.л.563
Предложение: председател ОбС
5. Промяна на Правилника за организация и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската собственост – к.л.554
Предложение: председател ОбС
6. Намаляване на определената съгласно решение № 1304/2007 г. на ОбС – Русе начална тръжна цена за продажба на недвижим имот – ЧОС и откриване на нова процедура за продажба – к.л.555
Предложение: кмет
7. Намаляване на утвърдените с решение № 150/2008 г. на ОбС начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на имот ЧОС в гр.Ветово за откриване на процедура за продажба на имот 444, кв.178 по плана на града – к.л.556
Предложение: кмет
8. Намаляване на определената съгласно решение 315/2008 г. на ОбС начална тръжна цена за продажба на недвижим имот ЧОС и откриване на нова процедура за продажба – к.л.557
Предложение: кмет
9. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – магазин за хранителни стоки, гр.Русе, ж.к.Здравец – изток, бул.Липник 70а – к.л.550
Предложение: кмет
10. Определяне на годишна наемна цена на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската 2009/2010 г. и разрешаване сключването на договори за наем за земеделските земи от Резервния фонд – к.л.547
Предложение: кмет
11. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клубове на политически партии – к.л.542 и допълнение
Предложение: кмет
12. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клубове на неправителствени организации . к.л.543
Предложение: кмет
13. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3 кв.м. по чл.57 от ЗУТ – к.л.548
Предложение: кмет
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.549 и к.л.562
Предложение: кмет
15. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение – к.л.558
Предложение: кмет
16. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 209/2010 г. – к.л.561
Предложение: кмет
17. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2009/2010 г. – вх.№ 652/09
Предложение: кмет
18. Отпускане на финансова помощ за довършване на стенописите в църквата „Св.Парасскева” с.Тетово – к.л.552
Предложение: общински съветник
19. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.559
Предложение: кмет
20. Корекция на план-сметките за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци – к.л.565
Предложение: кмет
21. Корекции в план-сметките на Общински инвестиционен фонд – к.л.560
Предложение: кмет
22. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/2009 г., утвърден с решение на ОбС № 488/2009 г. – к.л.539
Предложение: кмет
23. Преместване на такси-стоянката на Централна ж.п. гара пред митницата – к.л.540
Предложение: кмет
24. Промяна на наименованието на ОП „Пътно поддържане и сигнализация – к.л.564
Предложение: кмет
25. Допълване на решение № 620, прието с Протокол № 30/2009 г. – к.л.546
Предложение: кмет
26. Приемане на краен ликвидационен баланс на „Чистота – Русе” ЕООД – к.л.544
Предложение: кмет
27. Приемане на начален баланс при ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД – к.л.545
Предложение: кмет
28. Освобождаване от длъжност управителя на „Общински пазари” ЕООД – вх.№615/09
Предложение: кмет
29. Освобождаване от длъжност управителя на „Изкуство – ДВ” ЕООД – вх.№614/09
Предложение: кмет
30. Освобождаване от длъжност контрольора на „Паркстрой” ЕООД – вх.№654/09
Предложение: председател ОбС
31. Опрощаване на държавно вземане на Цветанка Димитрова Кръстева
Предложение: председател ОбС
32. Опрощаване на държавно вземане на Ангел Петков Петков
Предложение: председател ОбС
33. Опрощаване на държавно вземане на Ахмед Мехмедов Юмеров
Предложение: председател ОбС
34. Приемане план за заседанията на общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2009 г.
Предложение: председател ОбС
35. Изказвания на граждани
36. Питания

Файлове