Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 8 октомври 2009 година Начало: 9.00 часа

От общо 50 общински съветника присъстваха 43. Отсъстваха Тодор Тодоров, Николай Станчев, Ростислав Златарски, Данко Павлов, Георги Пейчев, Цвети Русинов, Христо Белоев.
Заседанието бе открито от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, проверка на кворума. Имаме нужният кворум и можем да открием днешното, 32-ро заседание на ОбС – Русе.
Дневният ред ви е раздаден предварително. По едно техническо недоразумение от него при изписването е отпаднал к.л. № 577, това е търг за отдаване под наем на части от терени ПОС. Предлагам да го включим като т. 16, защото там тематично му е мястото.
Имате думата за предложения, свързани с дневния ред.

Г-н Св. Иванов: Господин Председател, господа зам.-кметове, уважаеми дами и господа, колеги, аз естествено, както всеки път съм малко смутен. Обикновено при откриване на заседание има по 5-6 допълнителни точки, днес нямаме такива освен върнатите решения. Да ви запозная с проекто-решение, което е внесено от група общински съветници. На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 т. 3 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 67 ал. 1 т. 1 предложение 3 от същия Правилник, с което депозираме искане за освобождаване на Председателя на ОбС – Русе поради… причините по-надолу.
По това основание, във връзка с чл. 67 и във връзка с чл. 71 ал. 2, ще го зачета: „Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието по реда на този Правилник.” Нашето проекто-решение е по нашия Правилник, следователно ОбС решава дали то ще бъде включено в дневния ред или не.

Г-н Искрен Веселинов: Само ще ви помоля да зачетете мотивите за спешност, да запознаете колегите с причините за спешност. Не основанието, а причините.

Г-н Св. Иванов: Били сме свидетели на много такива допълнителни точки, както казах в предните заседания. Ако Председателят на ОбС не е обществено значим проблем, не знам кое в общината е обществено значим проблем. Мотиви имаме много, ще бъдат изложени подробно. И ако сега беше размножено нашето проекто-решение всички щяхте да се запознаете. Само да допълня, чух че се споменава чл. 96, в чл. 96 ал. 1, накрая пише „с изключение чл. 67”, да не става заблуда тук за някакви 16 дена и такива работи. Благодаря ви.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, има ли други предложения по дневния ред?

/от залата – не се чува/

Г-н Искрен Веселинов: Г-н Бонев, става въпрос за депозирано, между другото пратено на e-mail-лите на всички общински съветници, за депозирано искане за прекратяване на пълномощията на Председателя на ОбС по спешност. Има ли други изказвания? Г-н Неделчев по дневния ред.

Г-н Ал. Неделчев: Уважаеми общински съветници, оттегляме внесените предложения под точки № 10 и 18 в дневния ред.

Г-н Искрен Веселинов: Г-н Бучаков има думата.

Г-н Ст. Бучаков: Господин Председател, искам да изразя мнение по точката. Мисля, че групата ГЕРБ не е момента точно сега да дават примера как се нарушават процедурите и не виждам какво точно е спешното в момента. Дали сега ще се смени Председседателя или на следващата сесия… Освен това, ако имат някакви съмнения с 1/3 от гласовете се свиква извънредно събрание. Това, че общинска администрация от време на време внася такива материали в последния момент, тя се аргументира поради какво е спешността или с какви срокове. Тук не чух никаква аргументация, затова призовавам колегите да отхвърлят точката и на следващото заседание групата ГЕРБ да си внесат материала както трябва по каналния ред.

Г-н Искрен Веселинов: Уважаеми колеги, поисках експертно юридическо становище по казуса и то е следното:
Предложението за прекратяване предсрочно правата на Председателя на ОбС Русе, искането да бъде включено по чл. 67 ал. 1 т. 1 предложение 3 от Правилника за организация на дейността на ОбС – Русе, прилагането на това правило изисква настъпване на непреодолими обстоятелства. В конкретния случай – обществени проблеми, които изискват спешно вземането на решение. В мотивите на предложението за решение се сочи, че освобождаването на Председателя е необходимо решение и наложително действие съобразно с конкретната обстановка в общината и в цялата страна предвид дълбоката икономическа криза. Икономическата криза към настоящия момент не може да бъде определена като непредвидимо обстоятелство. Трябва да се отбележи и фактът, че посоченото основание за включване на точката като допълнителна, освен непредвидимост на обстоятелството предполага и обществен проблем за изискване спешно вземане на решение, което да бъде насочено към неговото преодоляване. В конкретният случай се предлага спешно да бъде сменен Председателя на ОбС като с това решение съвета ще вземе мерки за преодоляване и решаване на икономическата криза.
На второ място като повод за вземане на решението са посочени незаконосъобразни действия и неспазване на Правилника. Не са посочени конкретни такива. Председателят на ОбС има преди всичко представителни и организационни функции в ОбС, които се отразяват на работата на съвета, но не могат да попречат на вземането на решения, нито да доведат до вредни за обществото решения. Дори и неправилното изпълнение на тези задължения да съществува едва ли това ще обособи спешност за вземане на такова решение.
Тъй като ще бъде против моите принципи да подлагам на гласуване нещо, което не би трябвало да подлагам, ще помоля г-н Маринов да води заседанието и той да поеме отговорността евентуално за нарушаването на правилника.

Г-н В. Маринов: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Вносителят има ли да направи някакво допълнение относно изказването на Председателя?

/от залата – не се чува/

Г-н В. Маринов: Добре, някой друг желае ли да вземе отношение по тази тема, която в момента водим? Ако няма кой да вземе отношение предлагам за гласуване предложението на г-н Бучаков за отлагане на тази точка, за предложението да не влиза в дневния ред това предложение.

/от залата –не се чува/

Г-н В. Маринов: Добре тогава, извинявайте, нямам много голям опит, да преминем към гласуване за включване на тази точка в дневния ред.

КВОРУМ – 40. С 30 гласа „за”, 5 „против” и 5 „въздържали се” предложението за включване на точката в дневния ред се прие.

Г-н Искрен Веселинов: т. 1 ли предлагате да бъде в дневния ред? Мисля, че това е консенсусно.
Трябва да гласуваме и другото предложение, макар и формално, за нова т. 16, която е пропуснатата точка. Режим на гласуване.
КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Процедура на гласуване за целия дневен ред с посочената му подредба.
КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Освобождаване на председателя на общинския съвет Искрен Веселинов
2. Обявяване на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери за публична общинска собственост – к.л.585
Предложение: кмет
3. Учредяване допълнително безвъзмездно право на строеж
Предложение: кмет
4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот с ид.63427.2.2220.7.19 на гр.Русе по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС – к.л.582
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в местност „Сръбчето”, имот с идентификатор 63427.81.28 – к.л.572
Предложение: кмет
6. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – УПИ ХVІ-27 от кв.5 по плана на с.Долно Абланово – к.л.568
Предложение: кмет
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л.570
Предложение: кмет
8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – ЧОС, находящи се в гр.Русе, кв.Средна кула – к.л.583
Предложение: кмет
9. Продажба на идеална част от дворно място, ЧОС, върху която законно е изградена жилищна сграда в гр.Русе, ул.Васил Друмев № 10а – к.л.584
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ж.к.”Възраждане” – к.л.571
Предложение: кмет
11. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкони – к.л.581
Предложение: кмет
12. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкони – к.л.569
Предложение: кмет
13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.586
Предложение: кмет
14. Отдаване под наем на част от имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.578
Предложение: кмет
15. Обявяване на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост – к.л.573
Предложение: кмет
16. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.575
Предложение: кмет
17. Отмяна на част от решение № 611/2009 г. на ОбС – Русе – к.л.566
Предложение: кмет
18. Продължаване на договорни отношения – к.л.576
Предложение: кмет
19. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци – к.л.567
Предложение: кмет
20. Изказвания на граждани
21. Питания
22. Промяна на Наредба № 16 на ОбС – Русе – к.л.579
Предложение: председател ОбС
23. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – к.л.574
Предложение: кмет
24. Промяна на учредителния акт на „Общински пазари” ЕООД
Предложение: кмет
25. Допълнение на решение № 620/2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: кмет
26. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г.
Предложение: кмет
27. Избиране на комисия, която да изготви предложения за лицата, които ще се предложат за съдебни заседатели за мандата 2010-2015 г.
Предложение: председател ОбС
28. Връщане за ново обсъждане на решение № 630/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
29. Връщане за ново обсъждане на решение № 631/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
30. Връщане за ново обсъждане на решение № 632/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
31. Връщане за ново обсъждане на решение № 635/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
32. Връщане за ново обсъждане на решение № 646/10.09.2009 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
33. Даване съгласие за издаване на банкова гаранция на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар” ЕООД
Предложение: председател ОбС
34. Избор на контрольор на „Паркстрой” ЕООД
Предложение: председател ОбС

Файлове