Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 33 ОТ ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 13 октомври 2009 г. Начало: 9.00 часа

От общо 50 общински съветника присъстваха 47. Отсъстваха Искрен Веселинов, Тодор Тодоров и Николай Станчев.
Заседанието бе открито от и.д. Председател на ОбС г-н Мирослав Славчев.

Г-н М. Славчев: Колеги, проверка на кворума. Регистрирали са се 43 общински съветника, имаме кворум и можем да започнем заседанието. Дневният ред е обявен, имате го всички. Има ли предложения за допълнителни или извънредни точки? Ако няма подлагам дневния ред на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на председател на Общински съвет – Русе
2. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци – к.л.567
Предложение: кмет

ТОЧКА 1
Избор на Председател на ОбС

Г-н М. Славчев: Съгласно ЗМСМА и правилника трябва да изберем комисия по избора. Моля за кандидатури за избор на комисия.

/предложения от зала/

Г-н М. Славчев: Предложения за председател на комисията? М. Савов. Други предложения? Няма. В такъв случай подлагам на гласуване избора на комисия в състав: Е. Видинлиева, В. Маринов, М. Манолов, Т. Константинова, О. Танов, Евг. Игнатов, М. Савов, с председател М. Савов, който е съгласен, моля да гласува.

КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н М. Славчев: Моля председателя на комисията по избора да заповяда.
Първо по точката. Имате думата за дебати, изказвания или предложения.

Г-н Б. Пехливанян: По точката за избор и предложение за Председател на ОбС, групата съветници от ПП ГЕРБ предлага за председател на ОбС една уважавана и авторитетна личност не само в нашия град – доц. В. Пенчев. Роден 1944 г. с висше електро-инженерно образование, завършил Московския агро-инженерен университет, по настоящем доцент в РУ „Ангел Кънчев”, председател на комисията по образование и наука към ОбС. От заеманите от него ръководни функции – зам. декан на факултета „Електротехника и автоматика”, директор на научно-изследователския център, от 1994 г. декан на „Бизнес и мениджмънт” към Русенския университет. Учен с много специализации и участия на международни изложения, публикации, патенти, изобретения – около 90. Носител на награда „21 век” за постижения в областта на мениджмънта в Кеймбридж, Англия и званието „Почетен изобретател на Р България”. Убедени сме, че доц. Пенчев е диалогичния, интелигентен и според нас, преди всичко честен кандидат за Председател на ОбС. Благодаря ви.

Г-н М. Славчев: Благодаря. Други предложения за Председател на ОбС? След като няма други предложения, комисията по избора може да стартира своята работа.

10 мин. почивка

Г-н М. Савов: Уважаеми колеги, комисията се събра и определихме следните правила при избора на Председател на ОбС. Това е бюлетината, избор на В. Пенчев за Председател на ОбС, опциите са три, срещу всяка опция – „за”, „против” и „въздържал се” има по едно квадратче, всеки който гласува трябва да внимава да не излиза от квадратчето, защото тогава бюлетината ще се счита за невалидна. Всякакви други знаци също ще декласират бюлетината, не бива да има прегъвания по краищата, прегъва се точно на две, пуска се в плика, след което се подписвате на списъка и като се прекрати гласуването комисията ще се събере и ще отчете резултата. Приехме да се отбелязва със знака „х”.

Общинските съветници упражниха правото си на глас срещу полагане на подпис.

10 мин. почивка

Г-н М. Савов: Позволете ми да прочета протокола, съставен от комисията след гласуването.
Протокол от тайното гласуване за избор на Председател на ОбС – Русе. Днес, 13 октомври 2009 г. комисия в състав: М. Савов – председател и членове: Т. Константинова, Е. Видинлиева, В. Маринов, М. Манолов, Евг. Игнатов, О. Танов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 3 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, избрана от ОбС извърши тайно гласуване за избор на Председател на ОбС – Русе. От общо 46 общински съветника , пръсъстващи на 33-то заседание на ОбС Русе упражниха правото си на глас срещу подпис 46 общински съветника по направеното предложение. След извършването на избора комисията установи следното:
– брой на гласувалите – 46 общински съветника
– брой на пликовете – 46 бр.
– брой на празните пликове – 1 бр.
– брой на недействителните бюлетини – 2 бр.
От действителните бюлетини:
– 36 бр. „за”
– 2 бр. „против”
– 5 бр. „въздържал се”
Въз основа на броя на участвалите в избора общински съветници и полученото от гласуването мнозинство комисията удостоверява, че избора е законен и избира г-н В. Пенчев за Председател на ОбС гр. Русе. Така се прие

РЕШЕНИЕ № 687

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.4, чл.10, чл.12 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии общинският съвет реши:
1. Избира временна комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на председател на Общински съвет – Русе в следния състав:
Председател: Мариан Савов и членове: Веско Маринов, Мирослав Манолов, Емел Видинлиева, Евгени Игнатов, Орлин Танов и Теодора Константинова.
2. Избира Васил Бонев Пенчев за председател на Общински съвет – Русе.

Г-н М. Славчев: Благодаря г-н председател, г-н Пенчев заповядайте на трибуната.

Доц. В. Пенчев: Уважаеми господин Кмете, уважаеми господа зам.-председатели на ОбС, скъпи колеги общински съветници, позволете ми в този вълнуващ за мен момент преди всичко да изразя своята дълбока благодарност за доверието, което ми гласувате като ме избирате за Председател на ОбС на Русенска община. Веднага искам да заявя, че си давам пълна сметка за голямата отговорност, с която ме задължава този пост. Искам също така още в самото начало да декларирам, че по време на моята работа като председател на ОбС ще се ръководя единствено и само от върховенството на закона. Убеден съм, че това е първото необходимо условие, на второ място аз много бих се радвал и се надявам, че това ще бъде така, ние да можем съвместно, всички заедно – ОбС, г-н кмета, общинска администрация там, където е необходимо със съдействието на областна администрация, ако е необходимо и със съдействието на националното правителство, ние успешно да разрешаваме проблемите на русенските граждани. Ние трябва да работим за да оправдаем очакванията на нашите съграждани за един по-добър, един по-подреден живот. Искам също да декларирам пред вас, скъпи колежки и колеги, че именно работейки в един впряг всички заедно ние ще можем и трябва да превърнем Русенска община в един достоен, бих казал равностоен партньор на нашите европейски колеги и аз съм убеден, че можем и трябва да го постигнем.
В заключение, позволете ми да спомена четири основни принципа, които ще бъдат ръководно начало по времето на моята работа, с които надявам се няма да изненадам никого, тъй като това са основните принципи, които е възприела и на които се подчинява политическата сила, която представлявам: откритост, прозрачност, персонална отговорност и строга отчетност. Нека си пожелаем попътен вятър, благодаря ви за вниманието и за доверието още веднъж.

Г-н М. Славчев: Аз искам на свой ред като изпълняващ длъжността Председател досега първо да ви поздравя с избора и второ да ви поканя да заемете своето място и да влезете във своята длъжност.

ТОЧКА 2
Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от ТБО

Г-н О. Лазаров: Уважаеми общински съветници, това е отложената точка от миналото заседание. Поддържаме направеното предложение, огледани са от всякъде нещата, дискутирахме ги много. Предложението, което постъпи от г-н зам.-председателя също го бяхме дискутирали и предварително, но то може да се реализира след един по-дълъг период от време, защото за целта, за претоварните площадки става дума, трябва да има промяна предназначение на земеделски земи, което отнема около 8 месеца, проектиране, съгласуване РИОС и съответното министерство и едва тогава изпълнение, а това би отнело още 1 година, докато проблемът с растителните отпадъци в нашите населени места от общината стои днес и мисля, че не можем с лека ръка да им кажем на хората – дръжте си ги от есента, пролетта, от следващата есен и тогава ще ви решим проблема. Затова това за нас е единственият законен вариант, всичко друго, което беше предложено от типа анексиране на договори по обществена поръчка, от типа нова обществена поръчка, противоречи на законите за обществените поръчки на действащия договор към момента. Съответно поддържаме и втората част на направеното предложение, защото тези отпадъци постъпвайки на депото трябва да бъдат обработени.
За третата част на предложението, понеже имаше някакви съмнения се постарахме да извадим справка за две съседни години – миналата и тази, имаме ги и по месеци, ако трябва ще прочета, но само две цифри – миналата година средномесечното количество е било 39 695 кг, близо 40 тона, докато тази година средномесечното количество извозвано от кв. „Селеметя” е 62 140 кг. Тези документи са подплатени с кантарните бележки на електронната везна, която се намира на регионалното депо. Затова ви призовавам да гласувате и за т. 3, защото в другия случай рискуваме да възникне някоя епидемия и да стане много по-тежко за нашите съграждани.

Г-н В. Маринов: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми колеги, този материал го дебатираме вече за трети път, наистина е много сериозен. Аз от тази трибуна искам да изразя моето виждане и начин за събиране на тези отпадъци след като беше воден разговор и с Астон сервиз отново и с общинска администрация. Мисля, че може да се постигне едно по-добро решение на въпроса. Затова ние бихме подкрепили тази корекция в план-сметката единствено при условие, че общинска администрация отново проведе разговори с фирмата Астон сервиз и намерят едно още по-добро решение за събиране на тази смет. Мисля, че това може да стане. Благодаря. В противен случай на следващата сесия ще търсим отговорност.

Доц. В. Пенчев: Има ли други желаещи да вземат отношение по точката? Не виждам. Да пристъпим към гласуване.

КВОРУМ – 44. С 34 гласа „за”, 1 „против” и 9 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 688
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе , Общинският съвет реши:
1. Приема промяна на План-сметката за разходване на ТБО за 2009 година, приета с Решение № 446/29.01.2009 г., променена с Решение № 521/31.03.2009 г. на ОбС – Русе, отразена в приложените Приложение 1 и Приложение 2.

Доц. В. Пенчев: Поради изчерпване на дневния ред обявявам заседанието за закрито.

ПРОТОКОЛЧИК: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д. Иванова / /доц. В. Пенчев/

Файлове