Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 34 ОТ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 12 ноември 2009 г., начало: 9.00 ч.

От общо 50 общински съветника присъстваха 48. Отсъстваха Елка Симеонова и Георги Пейчев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц. Васил Пенчев, Председател на Общински съвет – Русе.

Доц. В. Пенчев: Колеги, проверка на кворума. 34 присъстващи има към момента. Имаме кворум. Преди да пристъпим към същинската работа ще ми позволите дами и господа да направя едно предварително обръщение преди всичко към РУ „Ангел Кънчев” и като се възползвам от факта, че неговия ректор, проф. Белоев е сред нас, лично да изкажа от името на всички общински съветници нашите най-добри благопожелания по случай 64-годишнината от създаването на Русенския университет. Това е действително едно, бих казал, знаково учреждение, организация в нашия град, организация, без която Русе не би бил Русе. Действително в рамките на своите 64 г. съществуване РУ се утвърди като едно водещо, престижно висше училище в страната, с международна известност, то е дало и продължава да дава и ще дава кадри за българската икономика, за русенската икономика, за целия регион. Бих искал да пожелая на цялата академична общност все така успешно да развива нашия университет в името и за благото на Русе и страната.
Честито, г-н Белоев!
Колежки и колеги, преди началото на заседанието, съгл. чл. 30 ал. 7 от ЗМСМА следва да направим уведомление, че с решение на ОИК са обявени двама избрани нови общински съветници, които трябва да положат клетва. За провеждане на тази процедура по полагане клетвата, давам думата на г-жа Дивчева, представител на ОИК.

Г-жа Дивчева: Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници, представители на общинска администрация, на 16 октомври 2009 г. в ОИК постъпи писмо от Председателя на ОбС – Русе с искане за предсрочно прекратяване пълномощията на общинските съветници Тодор Тодоров и Николай Станчев поради отсъствие от 3 поредни заседания на ОбС, без за това да са уведомили и да са посочили уважителни причини. ОИК Русе, следвайки разпоредбите на чл. 30 ал. 6 от ЗМСМА е уведомила двамата общински съветници за постъпилото искане. В законоустановения тридневен срок от тяхното уведомяване те не са подали възражение. Предвид гореизложеното ОИК Русе прекрати предсрочно пълномощията и на двамата общински съветници с със свое решение № 425 и № 426 от 10 ноември 2009 г. обяви за избрани съответно г-жа Светла Иванова от ПП Атака и г-н Георги Илиев от НЗП „Н. Петков”. Моля г-жа Иванова и г-н Илиев да заповядат за полагане на клетва.

Новоизбраните общински съветници положиха клетва и подписаха клетвените декларации.

Доц. В. Пенчев: Разрешете ми да поздравя двамата нови общински съветници, да им пожелая действително успешна и ползотворна работа в името и за благото на русенската общественост. Да ви е честито.
Смятам, че вече можем да пристъпим към обсъждане на проекта за дневен ред, който всички сте получили. Има постъпили предложения за извънредни точки към дневния ред така че към това, което сте получили има предложение за 3 извънредни точки. Едната е предложение от г-н Искрен Веселинов, която както разбирам, ще бъде с характер на декларация, която предлагам да бъде в началото, преди другите точки, обявени като проект за дневен ред. Останалите две извънредни точки, едната е свързана с предложение на Кмета за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към общественообслужваща сграда, това е съгласно решение на Председателски съвет, и третата извънредна точка – промяна в състава на ПК и временните към ОбС – Русе, което е нормално следствие от приемането на току-що заклели се съветници.
Втората и третата точка предлагам да останат в края на дневния ред. Има ли мнения и становище относно така предложените три извънредни точки?

Г-н Искрен Веселинов: Уважаеми колеги, моето предложение беше свързано с декларация относно проекто-закона за държавния бюджет и отнемането на възможността на майки-студентки да получават майчински и съответно помощта за децата близнаци. Оказа се, както чухме вчера по различните електронни медии, че това било някаква грешка. Доколко е грешка не мога да съдя или беше пробване на социалните рефлекси на българина от новото правителство, във всеки случай безпредметно е с този текст декларация да се приема, така че аз я оттеглям. Ще си запазя правото да я преработя в посока на това, че държавата има нужда от политика, свързана с раждаемостта и в подкрепа на раждаемостта като цяло и ще го внеса на следващото заседание. Благодаря.

Доц. В. Пенчев: И аз благодаря на г-н Веселинов. Остават за сега предложения за две извънредни точки, може би г-н Неделчев от името на Кмета ще ни каже няколко думи.

Г-н Ал. Неделчев: Благодаря г-н Председател. Само да докладвам на ОбС, че внасяме допълнителна точка за право на строеж за пристрояване и надстрояване във връзка с това, което беше уточнено и на председателски съвет, да се провери дали по наказателното постановление, дадено от Кмета е внесена наказателната санкция от 2000 лв., това е направено, приложено е копие от вносната бележка. Смятам, че може да се разгледа точката, още повече, че тя е обсъждана на постоянните комисии преди предходното заседание на ОбС.
Имаме още едно допълнение към дневния ред, оттеглям т. 16 от проекта за дневен ред – „Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се по ул. „Витиня” № 1”. Има допълнително неща, които чисто в правен аспект следва да се уточнят, и документи за собственост допълнително бяха намерени по отношение на тази собственост, която има кандидата за закупуване, има някои спорни от правна гледна точка въпроси, по-добре да бъдат изчистени, изяснени и тогава вече ще го внесем. Благодаря.

Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Неделчев. Всъщност отново имаме 3 предложения за промени в дневния ред. Двете остават, едното, което г-н Неделчев спомена, за учредяване право на строеж, другото за промяна състава на постоянните и временните комисии, а третото предложение е отпадане на т. 16 от така обявения дневен ред. Направих предложения извънредните точки да бъдат в края на обявения дневен ред. Има ли други мнения? Не виждам. Който е съгласен тези две извънредни точки да влязат в дневния ред на днешното заседание моля да гласува. /от залата – не се чува/. Да ги гласуваме точка по точка? Не възразявам. Предложението е да гласуваме като т. 42 извънредната „Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване” това, което г-н зам.-кмета обяви. Моля, процедура на гласуване.

Кворум – 45. С 29 гласа „за”, 5 „против” и 11 „въздържали се” предложението се прие.

Доц. В. Пенчев: Нека гласуваме и предложението за извънредна точка за промяна състава на постоянните и временни комисии на ОбС Русе. Моля, процедура на гласуване.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Доц. В. Пенчев: Разрешете ми да подложа на гласуване целия дневен ред вече с така приетите две извънредни точки. Процедура на гласуване.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет – к.л.617
Предложение: кмет
2. Приемане на общинска програма „Синди” – „Здрави деца в здрави семейства” за промоция и профилактика на здравето – к.л.619
Предложение: кмет
3. Определяне на председател, секретар и членове на Областен съвет по наркотичните вещества – к.л.606
Предложение: кмет
4. Отчет за 49-ти Международен фестивал „Мартенски музикални дни” Русе – 2009 – к.л.597
Предложение: кмет
5. Увеличаване числеността на Дейност 759 „Други дейности по културата” с 1 щатна бройка на длъжност „Библиотекар австрийска библиотека”, считано от 1.01.2010 г. – к.л.598
Предложение: кмет
6. Кандидатстване на Община Русе в Програмата на проект «Красива България» през 2010 г. – к.л.589
Предложение: кмет
7. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.613
Предложение: кмет
8. Допълване и промяна на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2009 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 488 от 05.03.2009 г.- Приложение № 19 – к.л.611
Предложение: кмет
9. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 г., утвърден с Решение на Об.С. № 488 от 05.03.2009 г. – к.л.612
Предложение: кмет
10. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” за 2009 година – к.610
Предложение: кмет
11. Даване на съгласие за сключване на договор между Община Русе и ТБ „Инвестбанк” АД за издаване на банкова гаранция – к.л.615
Предложение: кмет
12. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по проект BG161PO001/1.4-03/2- 8/006 „Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” – Русе – к.л.616
Предложение: кмет
13. Създаване на временна комисия със задача изработване на предложение за мерки във връзка с икономическата криза
Предложение: общински съветник
14. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост, във връзка с разпореждане – к.л.609
Предложение: кмет
15. Прекратяване на съсобственост в имот в местността „САДЖАКА”, землището на село Басарбово, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 за общинската собственост – к.л.607
Предложение: кмет
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на пет броя гаражни клетки, ситуирани в кв.604, до гаражна група Г-1, югозападно от жил.бл.103 и североизточно от бул.”България”, ЖК „Чародейка – Г – юг” по плана на гр.Русе – к.л.603
Предложение: кмет
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж, ситуиран в кв.752, ЖК „Родина І”, северно от жил.бл.”Българка” по плана на гр.Русе – к.л.604
Предложение: кмет
18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражни клетки, ситуирани в кв.760, УПИ ІІІ – за полуподземни гаражи, ЖК „Родина ІІ”, южно от ул.”Згориград” и жил.бл.”Боримечка” по плана на гр.Русе – к.л.605
Предложение: кмет
19. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към търговски обект – к.л.599
Предложение: кмет
20. Учредяване право на строеж за пристройка в гр.Мартен – к.л.600
Предложение: кмет
21. УПС за пристрояване към търговски обекти – к.л.601
Предложение: кмет
22. УПС за пристройка към съществуващ автодиагностичен пункт, намиращ се на ул. „Гео Милев”, ж.к. „Дружба 1”, гр.Русе – к.л.602
Предложение: кмет
23. Предоставяне безвъзмездно за управление на НОИ, Районно управление „Социално осигуряване” – к.л.608
Предложение: кмет
24. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.591
Предложение: кмет
25. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.596
Предложение: кмет
26. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж. к. «Чародейка – Г – юг», ул. «Тодор Икономов» – к.л.588
Предложение: кмет
27. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – к.л.592
Предложение: кмет
28. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен обект – публична общинска собственост – к.л.614
Предложение: кмет
29. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.590
Предложение: кмет
30. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.595
Предложение: кмет
31. Приемане на парцеларен план за техническа инфраструктура на обект „Доизграждане на колектор-Чародейка и отливен канал до река Дунав” – к.л.593
Предложение: кмет
32. Изказвания на граждани
33. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с присъединяване на село Бъзън към Община Русе
Предложение: кмет
34. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе – к.л.620
Предложение: кмет
35. Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе – к.л.621
Предложение: кмет
36. Решение за утвърждаване на вътрешноградска общинска транспортна схема, приемане на маршрутни разписания и обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите – участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – к.л.594
Предложение: кмет
37. Определяне на представител на общината в сдружения на местни власти, в които същата е член – к.л.597
Предложение: председател ОбС

38. Избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе
Предложение: общински съветник
39. Връщане за ново обсъждане на решение № 661/08.10.2009 г.
Предложение: председател ОбС
40. Питания

Файлове