Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 36 ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 14 декември 2009 г. Начало: 14.30 ч.

От общо 50 общински съветници присъстваха 43 . Отсъстваха В. Калчев, В. Маринов, Д. Зия, Евгени Игнатов, Евгени Велковски, Пламен Цветков и Р. Златарски. .
Заседанието бе открито и ръководено от доц. В. Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Доц. В. Пенчев: Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимият кворум и можем да започнем извънредното заседание на ОбС – Русе. Така както беше насрочено, основната точка е свързана с одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2010 г.
Освен това има постъпило питане от общински съветник, съгласно нашия правилник накрая ще разгледаме питането. Току-що беше заявена декларация, така че ще започнем с нея.
Това ще бъде днешния дневен ред. Има ли предложения за изменения и допълнения към него? Не виждам. Процедура на гласуване.

КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2010 г.
Предложение: кмет
2. Питания

Д-р Т. Оджаков: Господин Кмете, господин Председател, уважаеми общински съветници, на проведеното заседание на ОбС на 10 декември 2009 г. без решение остана въпроса за оптимизиране структурата на общината и намаляване броя на зам.-кметовете, предвид влошаващата се икономическа обстановка в Русе. Основният мотив за въздържане от подкрепа на това предложение се оказа съмнението за това дали подобен акт е в сферата на компетенцията на ОбС. Апелите към разума и съвестта на управляващите се оказаха напразни, те не пожелаха да дадат знак на обществото, че са готови както повечето русенци да намалят комфорта си. Те се стремят да докажат на нас като съветници и на русенската общественост като цяло, че кризата и липсата на финанси е нещо, което се случва другиму и по никакъв начин не е повод да си промени стила и присъщите разходи за управление.
Водени от искрената си загриженост от това поведение, от факта, че общината не предприема никакви адекватни мерки за изход от кризата, ние решихме да се обърнем към гражданите на нашата община, които имат право лично да вземат отношение по въпроса. Законът за допитване до народа казва, чл. 20 ал. 1 „Местен референдум се провежда само по въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите на местното самоуправление и за които това изрично е предвидено по закон”. И тъй като определянето на числеността и структурата на общината и броя на зам.-кметовете в частност без съмнение е от компетентността на органите на местното самоуправление, предлагаме да бъде проведен референдум за него. Водейки се от резултатите от допитване в интернет, в популярен русенски новинарски сайт, където само за седмица своя глас дадоха над 1000 русенци, ние предлага броя на зам.-кметовете да бъде намален на двама. Над 70 % от гласувалите са подкрепили структура с един или двама зам.-кмета. Като вярваме в общата воля да бъде чут народния глас, предлагаме на ОбС – Русе да вземе следното решение:
На основание чл. 22 ал. 2 и чл. 23 ал. 1 от Закона за допитване до народа и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА ОбС – Русе насрочва местен референдум за 22 февруари 2010 г. формулира въпроса, на който трябва да отговарят гражданите по следния начин: „Предвид икономическата криза да бъде ли намалена числеността на общинската администрация и да бъде ли намален броя на зам.-кметовете на Община Русе от 5 на 2?” Разяснителната кампания следва да протече при равнопоставено представяне на двете тези в средствата за масово осведомяване. Сумата, за която ще бъде определен бюджета на референдума, ще бъде съобщена на следващото заседание.
Поканваме желаещите да подкрепят подписката, да се подпишат като общински съветници. Благодаря.

Доц. В. Пенчев: И аз благодаря на д-р Оджаков.

Файлове