Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 39 ОТ ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 19.06.2014 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Иван Стоянов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Моля, да заемем местата си. Залата е пълна, но нека все пак да проверим кворума, моля проверка. 42 общински съветници са регистрирали своето присъствие, използвайки устройствата. Имаме кворум, Общинският съвет може да пристъпи към работа. Както знаете колеги бяха проведени частични местни избори в село Червена вода, следва новоизбрания кмет г-н Русев да положи клетва. Давам думата на г-н Иванов за изпълняване на процедурата.
Г-н Ив. Иванов: Уважаеми общински съветници, ОИК на основание 246 от Изборния кодекс във връзка с Протокол 1830, 731 и Решение от 08.06.2014 г. след провеждане на частични избори в кметство Червена вода обяви за кмет г-н Румен Тодоров Русев. Същият е избран с 433 срещу 105 гласа от следващия кандидат. Поради това същия следва да положи клетва пред вас, за което моля всички общински съветници да станат. Моля повтаряйте след мен „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.” Моля, да положите подпис на клетвения лист. Общинският съветник подписа удостоверение и клетвена декларация. Пожелавам на новоизбрания кмет и на всички общински съветници ползотворна работа.
Засл. проф. В. Пенчев: Разрешете ми, уважаеми колеги, да поздравя г-н Русев с полагането на клетвата. От този момент той встъпва в своите правомощия като кмет на село Червена вода, да му пожелаем успешна работа. А сега нека да пристъпим към обсъждане на предложения дневен ред. Всички имате пред себе си проекта за дневен ред, така както той е предложен от председателския съвет. Искам предварително да спомена, че е постъпило предложение за извънредна точка, която касае изменение на наше решение № 1034 от 22.05.2014 г. Това беше решението свързано със замяната на частна общинска собственост гори с държавна общинска собственост. Там са допуснати някои технически пропуски, които следва да отстраним. Има ли желаещи да вземат отношение по предложението за такава извънредна точка? Предлагам, ако приемем тази точка тя да бъде първа, с нея да започнем, тъй като трябва спешно да уредим по-нататъшното предвижване на този въпрос. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за извънредна точка свързана с изменение на решение 1034. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Постъпили са също предложения от граждани за изказвания на сесията днес. Първото предложение е заявление на г-н Мариян Димитров, който желае да направи питане или алтернативно изказване във връзка с косенето на тревните площи. Въпросът беше разгледан на председателския съвет, председателския съвет отхвърли предложението за изказване на г-н Димитров. Независимо от това, както винаги съм процедирал аз внасям тази точка за гласуване, но преди това искам да попитам имаме ли желаещи да вземат отношение по предложението? Господин Веселинов, заповядайте.
Г-н Искр. Веселинов: Уважаеми колеги, искам да направя едно уточнение, председателският съвет действително не подкрепи внасянето на тези точки в дневния ред, изказвам се и за двете точки. Мотивите обаче бяха чисто субективни, а не свързани с това дали тези питания са от обществена значимост. Реално погледнато председателския съвет има задача единствено да установи по обществена значимост ли е това питане и от компетенциите на органите на местната власт ли е. Категорично и двете питания на граждани, двете заявки за изказвания са …, отговарят на тия условия. Надявам се за пореден път да не отхвърлим по чисто субективни критерии желанието на нашите съграждани да …, така да се включат в работата на Общинския съвет и изобщо в работата на местната власт. Още повече, че това са въпроси, които е хубаво да бъдат разяснявани, доколкото разбрах от администрацията тя няма причина да бяга от отговорите на тия въпроси. Тоест абсолютно нелепо е да отхвърляме непрекъснато заявки за изказвания само защото са направени от този или от онзи. Моят апел към вас е да спазим закона и да дадем възможност на гражданите да се изкажат. И двата въпроса са от обществена значимост и двата въпроса са от компетентност, както косенето на тревите, така и ремонта на тази част от главната улица, която … който в момента тече. Това е благодаря.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. Има също изказване от проф. Михайлов. Заповядайте, г-н Михайлов.
Проф. Н. Михайлов: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председателю на Общинския съвет, уважаеми колеги общински съветници. От името на групата на социалистите изразявам мнение, че това което вече няколко пъти правим с отхвърлянето на подобен род искане е неоснователно. Вече стана ясно, че това, което се поставя в неговите въпроси е обществено-значимо за града и не мисля, че ще постъпим правилно, ако този път действаме по начина, по който досега сме го правили. Освен това стана ясно, че в съда, не знам точния термин, казахме че са паднали тези наши съображения, има ли смисъл да се изплаща такса на съответните адвокати, след това да се насочва … тези неща, когато бихме могли да го изслушаме и да преценим това, което той казва е добро или лошо. Така, че моят апел към вас е също да подкрепим идеята за изслушване на изказванията на г-н Мариян Димитров. Благодаря ви.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Михайлов. Други желаещи да вземат отношение по въпроса? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за питане или алтернативно изказване на г-н Мариян Димитров. Моля, процедура.
Ръчно гласували:
Д-р Ерв. Чакърян – „против“;
Г-жа Н. Кръстева – „против“.
КВОРУМ – 47. С 22 гласа „за”, 3 „против” и 22 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Преминавам към следващото заявление за изразяване на становище от г-н Георги Манев относно инфраструктурата по ул. „Александровска“ от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“. Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение за извънредна точка? Господин Веселинов, имате думата, заповядайте.
Г-н Искр. Веселинов: Колеги, очевидно анонимното отхвърляне на всякакъв род предложения е много удобно, защото всеки се крие зад колективната отговорност. Аз възнамерявам обаче, понеже предполагам пак ще отхвърлите и това желание за изказване, възнамерявам да внеса поправка в правилника и тези, които довеждат до щети, защото сега ще има пак съдебни дела, пак ще имаме да плащаме на адвокати хонорари нека от техните възнаграждения да се удържа това, което след това Общинския съвет ще трябва да плати за всяко едно дело. Общо взето това са 600-700 лв. на дело, до момента до колкото знам имаме 6 дела с възможност да станат и двойно повече. Така, че нали очевидно всеки има право на мнение, но нека тези, които водят до вреди Общинския съвет да си плащат тия вреди.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. Искам само да коригирам, че нямаме точка, по която да се е гласувало и то да е анонимно. Знаете, че всички гласувания се регистрират. Така, има ли други желаещи да вземат отношение? Архитект Илиев, заповядайте. След това арх. Алексиева.
Арх. В. Илиев: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми дами и господа, аз също се присъединявам към становището на изказване на изказващите се преди мене и считам ,че въпросите, които са повдигнати са от съществена значимост. Предполагам, че г-н Манев, който често пъти прави изказвания от тази трибуна има да каже важни неща. Тези неща може ида не са верни, обаче нали това трябва да се има предвид. Но така или иначе това е мнение на един гражданин, който винаги е имал и то много сериозни, сериозно отношение към важни и съществени неща. Инфраструктурата на града е от изключителна важност за …, не само за града, въобще. Така, че нищо лошо няма в това да го чуем и да видим какво мисли той по въпроса.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Алексиев, Илиев, понеже мисля, че трябва да дам думата на арх. Алексиева. Заповядайте, арх. Алексиева. Искам да обърна внимание колеги, че допускам отклонение от изискванията на правилника, точката е процедурна, имаме право на изказване на едно противно мнение, нека да са три, за да се чуят наистина становищата на нашите колеги.
Арх. С. Алексиева: Благодаря г-н Председател, аз съм в по-благоприятната среда да му мисли колегата след като ще носи моята фамилия, но това в кръга на шегата. Уважаеми колеги, аз взимам думата, защото вече наистина прави впечатление тенденциозност в отхвърлянето на питания на граждани по изключително интересни, важни, значими проблеми, които засягат града ни. И най-вече не мога да си обясня, няма да цитирам предходно взеха думата, след като ние се гордеем с един проект, който работим и правим за нещо добро, хубаво в централната градска част, защо се притесняваме да чуем въпроси може би или мнение, становища, на които аз съм сигурна, че администрацията има какво да отговори. И по този начин русенци ще бъдат информирани в по-големи подробности по тия теми и въпроси, които безспорно хората минават, виждат, интересуват се, питат се какво става, какво ще стане. Така, че много моля, уважаеми г-н Кмете, нека да не бягаме от такива въпроси и питания, които са полезни и необходими за разясняване на русенци. Затова, приканвам … (коментар от зала не се чува) Значи, г-н кметът ще дава отговорите, а решението …, аз първо към него, да може да информира подробно. А, приканвам колегите наистина тези въпроси да не се отхвърлят, защото това вече говори за политика на приемане избирателност във въпросите на гражданите, нещо което за русенци и за русенската община, а за Общински съвет-Русе е изключително и неполезно, и вредно, и най-вече ние не говорим за демокрация в нашия общински съвет.
Засл. проф. В. Пенчев: Изказване от името на група иска първо д-р Константинова, след това г-н Пехливанян.
Д-р Т. Константинова: Уважаеми колеги, винаги съм гласувала за изказването на граждани, независимо каква политическа принадлежност или какъв въпрос биха обсъдили с нас общинските съветници. Смятам, че това е нещо, което се налага от демокрацията, обратното ми напомня едни други години преди 10 ноември 89 година, когато трябваше да мълчим като риби и трябваше да слушаме само една партия, едната майката партия и сега трябва да се възползваме от възможностите, които ни предоставя демокрацията. Ако някой се отегчава от изказванията на гражданите мястото му не е тук. И много бих се надявала, че от следващите заседания на Общинския съвет тази лоша практика на отхвърляне на изказванията на гражданите ще бъде прекратена, и апелирам за това.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на д-р Константинова. Господин Пехливанян, заповядайте.
Г-н Б. Пехливанян: Господин Председател, г-н Кмет, колеги, ще взема отношение от името на група по отношение на предната точка, нямах намерение да се изказвам. Тук в лявата си ръка държа десетте изказвания на г-н Мариян Димитров, предложения, от които са допуснати 5, ето това са. Значи, просто съжалявам, че нямате представители в, не могат да видят хората какви са въпросите, по-голямата им част и хората от председателския съвет ще потвърдят за какви теми става дума. За осмомартенски ралита, някакви неща, които всеки човек може да ги прочете във вестника и на другия ден да дойде тука и да иска трибуна. За концерта на ансамбъл „Българе“, за търлата и т.н., о‘кей, добре. Искам просто да ви кажа,м че от тези предложения, когато председателския съвет е преценил, че наистина те са обществено-значими винаги сме ги допускали. Това исках да взема отношение.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря ви. От името на група? (коментар от зала не се чува) Да, заповядайте, г-н Славчев има думата.
Г-н М. Славчев: Уважаеми колеги, едно изречение само. Мисля, че говорим за нероден Петко, нека да гласуваме предложението и тогава да са тези изказвания. Благодаря.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря. Колеги, смятам че всичко каквото можеше да се каже вече казано. Има ли все пак някой желаещ да вземе отношение? Не виждам, подлагам на гласуване предложението да изслушаме изказването на инженер Георги Манев. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 47. С 40 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: С това има ли други желаещи да вземат отношение по дневния ред за изменение, допълнение на така направеното предложение? Не виждам други желаещи. Подлагам на гласуване окончателния дневен ред с първата точка извънредната във връзка с изменението и заявлението за становище на г-н Георги Манев, допълнение към сегашния дневен ред. Моля, процедура на гласуване на дневния ред.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на Решение №1034, прието с Протокол №38/22.05.2014 г. на общински съвет-Русе, поради допуснати фактически грешки на основание чл. 62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс
2. К.Л. 611 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за закриване на дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда“ гр. Русе
3. К.Л. 612 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Дневен център за младежи с увреждания
4. К.Л. 613 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица в общността в риск.
5. К.Л. 604 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе“ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
6. К.Л. 600 Увеличаване на капитала на: Комплексен онкологичен център – Русе“ /КОЦ-Русе/ ЕООД, чрез непарична вноска с активи придобити по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
7. К.Л. 608 Промяна предназначението на съществуващи помещения, отредени за лекарски кабинети, находящи се в сградата на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, сутеренен етаж, корпус 5 в такива за осъществяване на болнична дейност – Патолого-анатомично отделение и Болнична аптека за собствени нужди, необходима за дейността на „МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ЕООД
8. К.Л. 609 Упълномощаване на Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе в качеството и на член на Съвета на директорите на „Сплендид“ АД да гласува за вземане на банкови кредити от дружеството
9. К.Л. 602 Безвъзмездно приемане на активи, изградени по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе“, на подобект III „Главен профил II – Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2“, от Възложителя – Министерство на регионалното развитие (МРР) на Бенефициента – Община Русе
10. К.Л 595 Обявяване на общински имот – публична общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на управление върху имота, намиращ се в гр. Русе, ул. „Генерал Гурко“№1, бл. „Строител“
11. К.Л. 597 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Астарджийка“, землище на град Русе
12. К.Л. 599 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в Западна промишлена зона на град Русе, на ул. „Росица
13. К.Л. 591 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Басарбово
14. К.Л. 596 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“
15. К.Л. 603 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС № 3944/28.10.2002 г.
16. К.Л. 598 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в с. Тетово
17. К.Л. 594 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения в гр. Русе и гр. Мартен
18. К.Л. 592 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
19. К.Л. 593 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
20. К.Л. 605 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
21. К.Л. 606 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17
22. К.Л. 607 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
23. К.Л. 601 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на част от имот 000203, местност „Батмиш“, землище на с. Червена вода по КВС с ЕКАТТЕ 80460 и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята
24. К.Л. 610 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.33 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
25. К.Л. 614 Удостояване на проф. д-р Ваньо Митев с почетно звание „Почетен гражданин на град Русе“
26. Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – вокалния педагог и музикант Вили Икономов Шишков
27. Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – офицерски кандидат Валентин Николаев Донев
28. Промяна в състава на постоянните комисии към ОбС – Русе
29. Питание – Никола Михайлов
30. Изказване на Георги Манев

Файлове