Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 39 ОТ ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р О Т О К О Л № 39
ОТ ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
Проведено на 25, февруари, 2010 година
Начало 11:00 часа

Заседанието бе открито и ръководено от доц. В. Пенчев, Председател на ОбС – Русе, като присъстваха от общо 50 общински съветници 47. Отсъстваха М. Иванчева, С. Крушкова и Р. Вачева.
Доц. В. Пенчев: Заповядайте колеги, да заемем местата си, да започнем работа. Очевидно имаме кворум, но за да бъде всичко ясно нека да стартираме проверка на кворума. Моля процедура, моля използвайте устройствата, за да регистрираме присъствие. Гласували с устройствата 38 общински съветници, има и такива, които не са ползвали устройствата още тоест кворум със сигурност имаме. Можем да започнем работа на извънредния ОбС. Уважаеми колежки и колеги, както се условихме на редовното заседание на ОбС на 18 февруари, извънредния ОбС ще се проведе с една единствена точка. Точката, която касае приемане на методика за разпределение на средствата по програма „Спорт”. Kакто знаем това предложение е внесено от общинския съветник Свилен Иванов, към тази точка можем да разглеждаме също така и предложението на господин кмета инж. Йотов за утвърждаване на програма „Спорт 2010”, смятам да отнесем също към точката за спорта. Има ли други предложения за изменение , допълнение на дневния ред. Господин Веселинов иска думата, заповядайте.
Г-н И. Веселинов: Процедурно искам да задам въпроса към юристите, ако утвърждаването на програма „Спорт” е вследствие на предишното ни решение за промяната на методиката, имаме ли право да го правим преди да е влязла методиката в сила? Иначе нямам нищо против да се гледа.
Коментар от зала не се чува.
Г-н И. Веселинов: Е да де, ама все пак Вие знаете административния акт трябва да се публикува, да мине някакъв срок за обжалване, за да влезе в сила. Нали просто го задавам като въпрос без да целя заяждане някакво. Ако имаме възможност нямам нещо против въпроса е да не направим нещо, което няма да е законосъобразно или ще бъде атакувано в съда.
Доц. В. Пенчев : Да, благодаря на г-н Веселинов. Господин Иванов има думата, реплика.
Г-н Св. Иванов /реплика/: Г-н Председател, г-н Кмет, колеги. Дори правилника, който е има решение на съда, в което се казва че туй са си наши вътрешни нормативни актове, които нямат общ характер. Значи не е задължително, значи не се води тъй, дори правилника можем да променим днеска. Има решение на съда.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Иванов. Има ли други становища, предложения и въпроси, коментари във връзка с дневния ред, единствената точка? Не виждам, моля процедура на гласуване за приемане на дневния ред.

КВОРУМ – 42. С 41 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на методика за разпределение на средства по Програма”Спорт 2010”

Предложение: общински съветник

Файлове