Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 4-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-РУСЕ, Проведено на 15 януари 2008 г. Начало 14.00 ч.

От общо 51 съветника присъстваха 49. Отсъстваха – В.Епщайн и Хр.Белоев.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Имаме необходимият кворум, колеги. Можем да започнем работата по обявения дневен ред. Точката, която е внесена с искане на 18 общински съветника не можем да я подлагаме на гласуване, разбира се, тъй като това е причината да се съберем днес. Има ли някакви други предложения по дневния ред?”

Г-н Петър Даскалов: „Уважаеми господин Председател, колеги, като дневен ред освен точката „Питания” групата на ГЕРБ предлага още три точки. „Дебат за кризисната обстановка в Община Русе за периода 2-9 януари”, „Формиране на временна комисия по кризисната обстановка на територията на Община Русе и обявеното бедствено положение”, като внасяме проект за решение и „Изказвания по проблема с кризисната обстановка в Община Русе на граждани”, като искам предварително да кажа, че тази точка е поради пропуск в правилника – исканията за изказванията не са подадени в изискуемия се срок така, както е в правилника към момента. Но тъй като за извънредни сесии няма записан текст и смятам, че имаме възможност, ако болшинството гласува да включим и тази точка, въпреки, че в правилника има друг запис.”

Г-н Искрен Веселинов”: „Специално за изказванията на граждани ние го коментирахме, процедурно те не са допустими при действащата нормативна база. Това, което мога да уведомя съветниците е, че помолихме всички граждани, които имаха заявени изказвания, да направят писмено предложение към съвета. Двама от шестте подали заявление са се възползвали от тази възможност и аз ще ги прочета тези неща, като форма да разчупим правилника.”
Г-н Тодор Бонев: „Уважаеми дами и господа, във връзка с направеното предложение, нашия колега г-н Даскалов сам отбеляза, че е в нарушение на нашия правилник, така че аз ще изразя противно становище да бъдат включени тези точки в дневния ред, но правя процедурно предложение, г-н Председател, да дадете 10 мин. почивка, в която комисията по ЗОРС да вземе едно становище доколко са законосъобразни направените предложения за включване в дневния ред на допълнителни точки извън тези, които са посочени като основание за свикване на днешното заседания на ОбС и доколко е законосъобразно предложението да се допусне изказване на граждани в предвид становището, което беше направено на Председателския съвет, че то е в нарушение на нашия правилник.”

Г-н Искрен Веселинов: „10 мин. почивка. Комисията по ЗОРС да заповяда при мен да направим консултации.”

10 мин. почивка

Г-н Искрен Веселинов: „С оглед на факта, че тепърва започваме съвместна работа и някои пропуски в процедурите са допустими, решихме да постъпим по следния начин:
„Отговор на питания” е точка, която не подлежи на гласуване, тъй като заради нея свикваме днешното заседание. След отговора на питанията всяка от групите ще има възможност да направи изказване по темата в хипотезата на вземане на думата извън точката от дневния ред, което правилника допуска – Председателя на групата или упълномощено от него лице да направи изказване до 3 мин. Това е по едно изказване на група.
Междувременно гражданите, които присъстват и тези шестима граждани, които са заявили изказване, двама от тях ми дадоха писмено предложенията и въпросите, които искат да зададат, аз ще ги прочета. Ако присъстват в залата граждани, които не са ми предали писмено тези въпроси, ще помоля да го направят и аз ще прочета тези въпроси, за да станат достояние и част от дебата.
Втора точка е допустима – временна комисия по повод кризисната обстановка и обявяване на бедствено положение. Тази втора точка ще бъде подложена на гласуване дали да бъде включена в дневния ред. Приемаме, че можем да направим компромис с правилника и да я подложим на гласуване. Нещо неясно по дневния ред и по процедурата има ли?
В момента гласуваме включване на точка в дневния ред – сформиране на временна комисия по кризисната обстановка на територията на Община Русе и обявеното бедствено положение в периода 3-8 януари 2008 г. Който е съгласен да се включи такава точка в дневния ред, моля да упражни правото си на вот. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 44. С 25 гласа „за”, 7 „против” и 12 „въздържали се” предложението се прие.

Така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници
2. Сформиране на временна комисия по кризисната обстановка на територията на Община Русе и обявеното бедствено положение в периода 3-8 януари 2008 г.
Вносител: П.Даскалов – общински съветник

Файлове