Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 40 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 17.07.2014 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства проф. Христо Белоев. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Предстоят ни 51 точки колеги, последна сесия преди ваканцията, нека да се мобилизираме. И така, уважаеми дами и господа залата е пълна, но независимо от това нека да направим проверка на кворума. Моля, използвайте устройствата, за да потвърдите вашето присъствие в залата. 45 души са заявили своето присъствие, имаме кворум, можем да започнем работа. Колеги, имате пред себе си проекта за дневен ред, така както е обсъден и приет от председателския съвет. Пристъпваме към обсъждане на дневния ред. Аз имам две предложения, едното е за извънредна точка. В срок предвиден от правилника е постъпило предложение от общинска администрация за участие в проект като партньор общината да бъде при разработването на проект по европейска програма за заетост и социални иновации. Съвместно, всъщност проекта ще се води от Агенцията за социално подпомагане. Имате материала пред себе си, предлагам това да бъде извънредна точка по чл. 63, ал. 2, т. 2, срокове, които ни пристискат тъй като до края на август, до 28-ми мисля, че беше трябва да се заяви нашето участие, а до тогава няма да има друга сесия. Има ли притивни мнения на това процедурно предложение? Не виждам. Моля, процедура на гласуване на извънредна точка, която разбира се ще слушаме в началото на следобедното заседание. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Други предложения, които са постъпили и са разгледани на председателски съвет това е за изказване на граждани. Имаме 5 заявки за изказвания, председателския съвет одобри, излезе с положително становище за изказването на петте граждани, които желаят това. По реда на постъпването първо е постъпило искане от г-н Милко Даскалов от село Червена вода за изказване по обществено-значим въпрос, въпроса свързан с проблемите от трафика на тежки автомобили, високи скорости, бързи скорости и т.н. Подлагам на гласуване включването на това изказване в дневния ред. (коментар от зала не се чува) Тъй като все пак … (коментар от зала не се чува) Да, приемам предложението да не ги гласуваме, тъй като те са включени в дневния ред. Това, което бих искал да ви предложа колеги е трите изказвания свързани с велоалеите да минат към точката свързана с веломрежата, тъй като не е логично да ги слушаме по време различно от разглеждането на тази точка. Също по този повод искам да предложа тази точка, която записана под номер 34 да я изтеглим напред, за да не заставяме гражданите, които са свързани с тази точка да стоят до 34 точка. Предлагам точка 34 свързана с веломрежите да бъде точка 3, трета точка от дневния ред, тоест изменение на реда. Има ли други предложения? Не виждам. Моля, гласуваме точка 34-та да бъде точка 3-та. Моля, процедура.
КВОРУМ – 45. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред? Заповядайте, г-н Рашев.
Г-н Пл. Рашев: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н Председател, моето предложение пак е за една промяна на мястото на точка от дневния ред. Става дума за точка 20, която разглежда стопанисване и управление на поземлени имоти с предназначение земеделски земи собственост на Община Русе да мине напред. При гласуваното вече място на точка 3, аз предлагам преди точка 8, всъщност да бъде преди съществуващата в момента в дневния ред 615 контролен лист дето става дума за първо място за продажба на земи. Да разгледаме преди тази точка тази, която предлагам стратегия за стопанисване и управление на поземлени имоти. Имам предвид, че тя дава въпроси, на които трябва да отговорим предварително, защото след това дневния ред имаме и за параграфски земи, и за земи, които общинския поземлен фонд, касаещи конкретни решения, така че да имаме по-добра информираност. И в тая връзка да вземем по-правилните решения. Благодаря за вниманието.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря за процедурното предложение. Има ли желаещи за противно мнение? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на г-н Рашев, точка 20 да стане точка 8. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 43. С 15 гласа „за”, 4 „против” и 24 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменение и допълнение в дневния ред? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло с така приетите изменения. Моля, процедура.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
3. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
4. К.Л.652 Решение за продажба чрез публичен търг на дела от общинското участие в капитала, представляващ сто на сто от вписания капитал на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 – Русе – ЕООД
5. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”
6. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
7. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
8. К.Л. 615 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
9. К.Л. 616 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Мартен
10. К.Л.645 Съгласие за извършване на делба на общински Поземлен имот №000084 по Картата на възстановената собственост, публична общинска собственост, землището на село Сандрово, община Русе
11. К.Л. 624 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в съсобствени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в село Басарбово на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
12. К.Л. 625 Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XX-277 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово
13. К.Л. 622 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“ в землището на село Басарбово
14. К.Л. 626 Съгласие за продажба на общински терен от 16,17 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-885 в кв. 103 по регулационния план на село Николово
15. К.Л. 620 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в землището на с. Николово
16. К.Л. 618 Приемане на Решение за откриване на процедура за продажба на земеделски имот № 185023, находящ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе, местността „Над село“, описан в Акт за частна общинска собственост 03476/06.12.2000 г., чрез публичен търг с явно наддаване
17. К.Л. 617 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
18. К.Л. 623 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина, намираща се в гр. Русе, безвъзмездно управление
19. К.Л.635 Решение за разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, с площ от 10,933 дка, находящ се в местност „Слатина”, землище Русе, предмет на АОС № 6031 от 15.07.2009 г.
20. К.Л.644 Изменение на Решение № 535, прието с протокол № 24 от 24.04.2013 г. за придобиване право на собственост върху имоти, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап
21. К.Л.634 Стратегия за стопанисване и управление на поземлени имоти, с предназначение – земеделски земи, собственост на Община Русе
22. Питания
23. Изказване на Милко Иванов Даскалов
24. Изказване на Мариян Йорданов Димитров
25. Участие на Община Русе като партньор в проектно предложение на Агенцията за социално подпомагане в проект по Европейската програма за заетост и социални иновации „Изи“ 2014-2020 г.
26. К.Л. 621 Учредяване безвъзмездно право на управление, върху общински имот Сграда – Пантеон на възрожденците на Регионален исторически музей – Русе
27. К.Л.647 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на част от общински недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.351.1, със застроена площ 128 кв.м., находящ се в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“ № 45
28. К.Л.636 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот, на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил философ“-Русе.
29. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
30. К.Л. 629 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за монтиране на автомат за топли напитки
31. К.Л. 630 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
32. К.Л. 631 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
33. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
34. К.Л.649 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014г. – Приложение № 17
35. К.Л. 627 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2014-2015 година
36. К.643 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище
37. К.Л.638 Решение за даване на съгласие на Сдружение “Спортен клуб по фехтовка – ФК Русе”, за кандидатстване с проект, по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта.
38. К.Л.646 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ чрез издаване на нова такава.
39. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
40. К.Л.632 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164 в землището на гр. Русе, местност „Караач“.
41. К.Л.633 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с номера №№503.740 и 503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с. Николово, Община Русе.
42. К.Л.639 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение
43. К.Л.640 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за ПИ 218014, местност „Плужна“, землище на с. Николово, Община Русе
44. К.Л.641 Даване на предварително съгласие за трасе на външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село”, землище на с. Николово
45. К.Л.642 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за ПИ 027051 по КВС на с. Сандрово, Община Русе
46. К.Л.648 Съгласие за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на част от училищен имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе.
47. К.Л.653 Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка до ПИ 63427.183.22 в местност „Над линията”, землище на град Русе
48. Поставяне на паметна плоча на проф. Марко Тодоров
49. Приемане план на заседанията на ОбС – Русе за месец септември и четвъртото тримесечие на 2014 г.
 

Файлове