Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 11.09.2014 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха проф. Христо Белоев и д-р Иван Стоянов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, искам да поздравя всички Вас с добре дошли. След лятната ваканция започва новият политически сезон с днешната сесия на Общинския съвет. И по същество навлизаме в последната, четвърта година от мандата на този Общински съвет, време през което ще направим не само равносметка, но трябва да покажем на Русе и русенските граждани, че Общинския съвет достойно работи за техните интереси. Залата е пълна, нека все пак да направим проверка на кворума, моля проверка на кворума. (коментар от зала не се чува) Ами нека ръчно да преброим, докато …, с надежда, че в това време … (коментар от зала не се чува). 44 общински съветници присъстват в момента в залата, поне по преброяването. Имаме кворум, откривам първото заседание на Общинския съвет от новия политически сезон. Уважаеми колеги, имате пред себе си проекта за дневен ред, така както е предложен от председателския съвет, провел се миналия петък. Пристъпваме към обсъждане на дневния ред. Искам веднага да заявя, че постъпи предложение за допълнителна точка от господин кмета, давам думата да направи предложението.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, на Вашето внимание предлагам извънредна точка в дневния ред, която е свързана с даване на съгласие от Общинския съвет за придобиване в собственост от Община Русе на държавен недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, представляващ част от бивше ЖП-разтоварище на авиобаза Щръклево. Предвид обществения интерес и инвестиционно намерение на фирма, която разширява мощности, необходимостта от ускоряван на процедурата за придобиване на собствеността, предлагам на Вашето внимание тая точка да бъде включена в дневния ред като извънредна.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кметът. Има ли желаещи да изкажат мнение по предложението за извънредната точка, направено предложението от г-н кмета? Няма предложение за изказване. Подлагам на гласуване включването на тази точка в дневния ред. За да гласуваме ръчно, молбата ми е по същия начин да преброим гласовете. Гласували 45 общински съветници „за“. Има ли „против“? Няма, „въздържали се“? Всички единодушно подкрепят включването на тази точка, така както винаги сме процедирали тя ще бъде в началото на следобедното заседание. Продължаваме с обсъждането на дневния ред. Има ли желаещи да направят предложение за изменение и допълнение на дневния ред? Няма желаещи. Подлагам на гласуване дневния ред, така както е обявен в проекта с извънредната точка, която току-що приехме. Моля, процедура на гласуване, който е „за“, потвърждаваме дневния ред. Също 45 души. Против? Въздържали се? Няма. Пристъпваме към точките от дневния ред.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 674 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2013 г.
2. К.Л. 673 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Инвеститорски контрол“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
3. К.Л. 664 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост с административен адрес: гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“
4. К.Л. 671 Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Под Левента“, землище на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
5. К.Л. 672 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-3232 в кв. 22 по регулационния план на град Русе
6. К.Л. 675 Продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червена вода, местност „Гьола“ на собственика на законно построена върху него сгради по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
7. К.Л. 680 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 3 5, ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен, УПИ IV-1469 в кв. 54
8. К.Л. 665 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Божанова ливада“
9. К.Л. 666 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 2“, ул. „Йосиф Цанков“№56
10. К.Л. 676 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
11. К.Л. 677 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
12. К.Л. 678 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
13. К.Л. 679 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Мартен
14. К.Л 682 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Тетово, община Русе, УПИ VIII – 1514 в кв. 21, ул. Мануш войвода“№12
15. К.Л. 685 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, ул. „Бузлуджа“№54, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
16. К.Л. 698 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, ж.к.“Дружба I“, ул. „Гео Милев“
17. К.Л. 681 Придобиване право на собственост върху сгради, частна държавна собственост, град Русе, бул. „Липник“ №121
18. К.Л. 686 Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот с идентификатор 63427.217.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Табията“
19. К.Л. 683 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 1071, прието с Протокол №40 от 17.07.2014 г. на ОбС – Русе, относно дадено съгласие за извършване на делба на общински Поземлен имот № 000084 по Картата на възстановената собственост, публична общинска собственост, землището на село Сандрово, община Русе
20. К.Л. 658 Изменение на Решение № 1064, прието с Протокол № 40 от 17.07.2014 г. на ОбС-Русе
21. К.Л. 689 Изменение на Решение №947, Прието с Протокол №36/20.03.2014 г. от Общински съвет-Русе
22. К.Л. 684 1. Отмяна на Решение № 606, прието с Протокол №30/16.07.2009 г. на ОбС-Русе и Решение №468, прието с Протокол №23/19.02.2009 г. на ОбС-Русе 2. Откриване процедура за замяна на 0,555 дка от проектен имот №060019, собственост на Община Русе, землище на град Мартен, местност „Ясаците“
23. К.Л. 699 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
24. К.Л. 687 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2014 г.
25. К.Л. 692 Корекция на бюджета на Община Русе
26. К.Л. 693 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2014 година
27. К.Л. 694 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение №17
28. К.Л. 697 Решение за даване на съгласие на Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса – Дунав“ за кандидатстване с проект по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
29. К.Л. 701 Решение за осигуряване на допълнителен финансов ресурс от бюджета на Община Русе по проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с пан Европейски транспортен коридор 9“
30. К.Л. 702 Участие в проект на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании за публичния сектор
31. К.Л. 703 Съгласие за предоставяне на част от общински имот за кризисен център по проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“
32. К.Л. 700 Промяна състава на Управителния съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
33. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2014/2015 г.
34. К.Л. 661 Одобряване на задание, разрешаване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 000094 в местност „Джевелия“, землище на с. Просена и даване ан предварително съгласие за утвърждаване на трасе
35. К.Л. 662 Одобряване на задание, разрешаване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод при ОК 111 на с. Семерджиево до ПИ 131007 в местност „Смилекин“, землище на с. Семерджиево и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
36. К.Л. 663 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и довеждащ водопровод до поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
37. К.Л. 667 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.279 по кадастрална карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
38. К.Л. 668 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 503.2428 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“
39. К.Л. 669 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.149.441 и 63427.149.442 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
40. К.Л. 670 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка за поземлен имот 000274 в местност „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
41. К.Л. 688 Даване на Разрешение за изработване на проект за подорбен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 000379 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на с. Николово, с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местността „Плужна“
42. К.Л. 695 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.874 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“
43. К.Л. 696 Одобряване на проект за Изменение на ВиК схема към ПУП – ПРЗ по плана с. Николово (вилна зона), Община Русе, одобрен със Заповед № 2131/29.11.1999 г. за ЗПР
44. К.Л. 690 Отпускане на персонална пенсия
45. К.Л. 659 Отпускане на персонална пенсия
46. К.Л. 691 Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе“ на проф. д-р Самуел Рефетов
47. К.Л. 660 Приемане на обръщение към Министерство на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура
48. К.Л. 704 Избиране на комисия, която да изготви предложение до Общински съвет-Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд-Русе за мандат 2015-2020 г.
49. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот – държавна собственост в град Русе, кв. „Образцов чифлик“
50. Изказване на Мариян Йорданов Димитров – вх.№259/14.03.2014 г.
51. Изказване на Мариян Йорданов Димитров – вх.№377/17.04.2014 г.
52. Изказване на Мариян Йорданов Димитров – вх.№436/16.05.2014 г.
53. Изказване на Мариян Йорданов Димитров – вх.№760/05.09.2014 г.
54. Питания
 

Файлове