Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 43 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 13.11.2014 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: проф. Христо Белоев, д-р Кирил Панайотов, Орлин Танов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев – Председател на ОбС – Русе.
Засл. Проф. В. Пенчев: …, което е насрочено днешното 43-то заседание на Общинския съвет настъпи. Моля, нека да направим проверка на кворума, за да можем да започнем нашата работа. Използвайте устройствата, колеги, времето тече. С устройства за заявили своето присъствие 35 общински съветници, имаме кворум, можем да започнем нашата работа. Преди да пристъпим към разглеждане на дневния ред искам да обявя, че е постъпило писмо от ОИК-Русе, подписано от нейния председател г-н Иванов, с което писмо се уведомява Общинския съвет, че г-жа Наталия Георгиева Кръстева е освободена като общински съветник тъй като е на позиция заместник-кмет назначена и на нейно място следващия от листата на ПП ГЕРБ г-н Мурад Ферадов Мурадов. Следва да бъде положена клетва от предложения нов общински съветник, давам думата на г-н Иванов за процедурата.
Г-н Ив. Иванов: Уважаеми общински съветници, ОИК със свое решение 466 от 24 ноември, октомври, извинете е констатирала, че е постъпило писмо от Наталия Кръстева Георгиева, с което съобщава, че същата е избрана за заместник-кмет. Поради това със своето решение ОИК на основание чл. 30, ал. 6 и ал. 4 във връзка с точка 4 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на г-жа Георгиева. Поради тази причина на основание чл. 30, ал. 7 във връзка ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, както и във връзка с чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс е взела свое решение 467 от 27 ноември, с което е избрала следващия кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, това е Мурад Ферадов Мурадов. Поради тази причина, моля всички да станат г-н Мурадов да положи клетва. Моля, повтаряйте след мен „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се“. Моля, да положите подпис под клетвения лист. Общинския съветник подписа клетвена декларация. Благодаря, пожелавам успешна работа на всички.
Засл. Проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Иванов. Нека да пожелаем на г-н Мурадов успешно изпълнение на неговите задължения като общински съветник. Преди да пристъпим към разглеждане на предложения дневен ред искам да съобщя, колеги, че е постъпило писмо-заявление от седемте общински съветници на групата „Реформаторски блок и ВМРО“. С това писмо те ни уведомяват, че съпредседатели на групата общински съветници „Реформаторски блок и ВМРО“ ще бъдат д-р Теодора Константинова и г-н Юлиян Гарелов. Нека сега да пристъпим към разглеждане на проекта за дневен ред, така както го имате обявен. В дневния ред са включени общо 33 точки, както надявам се го имате пред себе си. Бих искал на Вашето внимание … Колеги, много е шумно в залата. Бих искал да предложа 2 извънредни точки, които да бъдат включени в дневния ред. Тези 2 точки са продиктувани от това, че постъпиха съобщения от 2 дружества, в които участва Община Русе за провеждане на общи събрания. Едното дружество, което ще провежда общо събрание това е Българска стокова борса, бившата Русенска стокова борса АД. И датата на провеждане на общото събрание ще бъде 1 декември тази година. Това налага на това заседание да упълномощим нашия представител как да гласува на общото събрание, тъй като има точки, които съгласно Наредба 9 трябва да бъде писмено упълномощен нашия представител. Втората точка е също с подобно съдържание, но нека една по една да ги гласуваме. Подлагам на гласуване предложението за извънредна точка за упълномощаване на представителя на Общинския съвет в Общото събрание на Българска стокова борса АД. Моля, процедура на гласуване на тази точка да стане точка от дневния ред.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Точката я включваме в дневния ред и както обикновено е прието ще я разгледаме в началото на следобедното заседание. Следващото предложение за извънредна точка е аналогично, постъпило е писмо от Агропродукт АД-Русе за провеждане на общо събрание, което те предлагат да бъде проведено на 23 ноември 2014 г. По аналогичен начин в дневния ред са включени точки, по които нашия представител трябва писмено да получи съгласието и да бъде упълномощен да гласува по съответния начин. Ето защо се налага на тази сесия да вземем решение и да упълномощим нашия представител. Има ли някакъв коментар по предложението за такава точка ?Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за такава точка за упълномощаване на нашия представител в „Агропродукт“ АД-Русе. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: По аналогичен начин ще разгледаме точката в началото на следобедното заседание. Има ли други предложения за изменения и допълнения на дневния ред? Не виждам други предложения. Нека да гласуваме дневния ред с тези две извънредни точки, които току-що приехме. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 741 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – общинска собственост намиращи се на територията на Община Русе, за нуждите на Областна дирекция на МВР-Русе за срок от 5 /пет/ години
2. К.Л. 762 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Обреден дом“ ЕООД
3. Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г.
4. К.Л. 761 Прекратяване с ликвидация на „Паркстрой” ЕООД
5. К.Л. 744 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Ропотамо“№4, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
6. К.Л. 745 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физически лица върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Преспа“№3
7. К.Л. 746 Учредяване право на пристрояване на съществуващо таванско помещение прилежащо към апартамент „И“ на четвърти етаж във вход 1 на жилищен блок „Стефан Караджа“, намиращ се по бул. „Цар Освободител“№1, град Русе
8. К.Л. 748 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
9. К.Л. 740 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-156 по ул. „Филип Тотю“№6 в кв. 17 по регулационни план на село Басарбово, по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост
10. К.Л. 747 Прекратяване на съсобственост в имот в землището на град Мартен, местност „Калето“
11. К.Л. 743 Удължаване срока на действие на договори за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на ОГФ
12. К.Л. 750 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения в гр. Русе и кв. Долапите
13. К.Л. 749 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в гр. Русе
14. К.Л. 751 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
15. К.Л. 739 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015 г.
16. К.Л. 764 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
17. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2014 година
18. К.Л. 759 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение № №17 и 18.
19. К.Л. 752 Отчет за 54 МФ „Мартенски музикални дни Русе“ 2014
20. К.Л. 756 Промяна на правото на управление на част от недвижим имот, описан в акт № 6861 от 04.01.2013 г. от Дом за медико-социални грижи за деца – Русе на Община Русе за разкриване на комплекс от социални услуги
21. К.Л. 757 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип
22. К.Л. 758 Промяна на вида на социалната услуга – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“ в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, делегирана от държавата дейност.
23. К.Л. 765 Промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
24. К.Л.767 Актуализация на бюджета за 2014 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
25. К.Л.766 Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
26. К.Л. 742 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4, 5“, землище на с. Николово и на НН-САВТТ 4х16, заместващ демонстрирана въздушна мрежа
27. К.Л. 753 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти № 509.22 и 509.23 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ02796, Община Русе, находящи се в местността „Кантона“
28. К.Л. 754 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 177009 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе находящ се в местността „Пундев баир“
29. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
30. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г.
31. Промяна в състава на постоянните и смесените комисии към Общински съвет – Русе
32. Провеждане на Общо събрание на „Българска стокова борса“АД
33. Провеждане на Общо събрание на „Агропродукт“АД
34. Питане на Мариян Димитров – вх.№ 995/07.11.2014 г.
35. Питания
 

Файлове