Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 19.01.2012 г., начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветника присъстваха 50, отсъства Мария Димитрова.

Заседанието бе открито и ръководено от проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Проф. В. Пенчев: Имаме кворум, обявявам заседанието за открито. Ще дам думата на г-н Иванов, председател на ОИК за да обяви решението на комисията относно нов общински съветник на мястото на г-н Зия. Заповядайте г-н Иванов.
Г-н И. Иванов. Благодаря г-н Пенчев, Уважаеми общински съветници в общинска избирателна комисия е постъпила молба от общинският съветник Дениз Метин Зия, с което той е пожелал предсрочно да бъдат прекратени неговите пълномощия. ОИК след като констатира неговата молба е взела свое решение на основание чл.276 от изборния кодекс във връзка с чл.30, ал.6, връзка ал.4, т.3 от закона за местно самоуправление и местна администрация, и на Основание 277, ал.1 от изборния кодекс взе решение № 449 от 11.01.2012 г. с което е прекратило пълномощията на общински съветник Дениз Метин Зия. След като констатирахме, че неговите пълномощия са прекратени е избран следващият от листата на политическа партия ДПС, с което ние сме обявили за избран следващият общински съветник – Айдоан Апти Джелил. Поради което същият е приет за следващ избран от листата на ДПС. Поради което същият трябва да положи пред вас днес клетва. Моля всички общински съветници да станат. Г-н Айдоан моля след мен да повтаряте.
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.
Г-н Айдоан Апти Джелил положи клетва и подписа клетвения лист.
Пожелавам ви успешна работа.
На вниманието на всички общински съветници искам да доведа до знанието, че от дата 12.01.2012 г. с решение на върховния административен съд на Република България е оставено в сила Решение № 622, с което общинските съветници на гр. Русе, са приети за такива от изборите от 29.10.2011г. С което вече всички са легитимни и няма обжалване до настоящия момент. Успешна и плодотворна работа на всички.
Проф. В. Пенчев:Благодаря на г-н Иванов, да е честито на г-н Джелил. Нека да престъпим колеги към нашата конкретна работа за днешната сесия. Всички имате пред себе си проекта за дневен ред, които включва 21 точки. Нека да подложи на обсъждане така предложения дневен ред. Бих използвал, че съм взе думата да направя предложение за включване на една извънредна точка, което разбира се е съгласувано с председателският съвет и тази извънредна точка да бъде: Изменение на Решение № 16 на ОбС от 15.12.2011 г. с което решение, ние определихме графика на провеждане на заседанията на ОбС през първото тримесечие. Предложението, на базата на предложение на г-н кмета, е ние да променим датите за което ще говорим конкретно когато стигнем до тази точка, ако тя бъде включена като точка от дневния ред. Предлагам извънредна точка: Изменение на Решение на № 16. Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред. Невиждам. Процедура на гласуване на така предложения дневен ред с извънредната точка. Както обикновено извънредната точка ще бъде в началото на след обедното заседание, след като изслушаме изказвания и питания. Моля процедура на гласуване на извънредната точка.
КВОРУМ – 49. С 49 гласа„за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие
включването на тази точка.

Проф. В. Пенчев: Редно е сега да прегласуване дневния ред като цяло. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 49. С 49 гласа„за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012 г. – к.л. 31
Предложение: кмет
2. Определяне на класирания на второ място участник за концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт (МГТ), на територията на гр. Русе, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти – к.л. 28
Предложение: кмет
3. Приемане на Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – к.л. 29
Предложение: кмет
4. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2012 г. – к.л. 30
Предложение: кмет
5. Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища, мери – к.л. 39
Предложение: кмет
6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л. 38
Предложение: кмет
7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л. 33
Предложение: кмет
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л. 36
Предложение: кмет
9. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л. 32
Предложение: кмет
10. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л. 35
Предложение: кмет
11. Предоставяне на част от имот частна общинска собственост на СРС на КТ „ПОДКРЕПА“ – Русе – к.л. 34
Предложение: кмет
12. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СОУ „Възраждане”, СОУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Тома Кърджиев”, МГ „Баба Тонка”, ЦДГ „Слънце”, СОУ „Йордан Йовков – к.л. 37
Предложение: кмет
13. Създаване на работна група, която да подготви проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост – к.л. 27
Предложение: председател ОбС
14. Създаване на работна група, която да подготви проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
Предложение: председател ОбС
15. Промяна състава на постоянни и смесени комисии в Общински съвет – Русе
Предложение: председател ОбС
16. Опрощаване задължение на Борис Христов Петров
Предложение: председател ОбС
17. Опрощаване задължение на Христо Радев Иванов
Предложение: председател ОбС
18. Опрощаване задължение на Катя Кънчева Великова
Предложение: председател ОбС
19. Опрощаване задължение на Нели Христова Тончева
Предложение: председател ОбС
20. Промяна на решение № 16/15.12.2011 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
21. Питания

Файлове