Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 7 ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 01.03.2012 г., начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветника присъстваха 47, отсъстваха: проф. В. Пенчев, С. Павлова, В. Илиев, Р. Иванов.

Заседанието бе открито и ръководено от Мирослав Славчев, заместник- председател на ОбС – Русе.

Г-н М. Славчев: Нека преди да започнем работата си да проверим кворума. Моля, който присъства в залата да гласува с устройства. Имаме кворум, обявявам седмото заседание на ОбС за открито.Имаме заявено от сдружение „Русенче” с председател Елена Христова, да поздравят ОбС по случай празника. Заповядайте.
Раздаване на мартеници на общинските съветници.
Г-н М. Славчев: Уважаеми колеги, преди да престъпим към обсъждането на дневния ред искам да ви уведомя за писмо от г-н кмета, адресирано до председателят на ОбС, както е по нашия правилник, към което е приложена заповед № РД01/ 375 от 28.02.2012 г., той определя по времето на своето отсъствие да бъде заместван от заместник- кмета Даниела Шилкова. Започваме обсъждането на дневния ред, който съдържа 38 точки. Имате думата за становища, предложения, изказвания по дневния ред. Г-н Цветков, заповядайте.
Г-н Пл. Цветков: Честита Баба Марта на всички. Колеги, вчера след обяд в една от електронните медии в гр. Русе излезе една информация за разходваните средства от Община Русе, за снегопочистване. Тази информация за първи път излиза от Общината тази година, явно е поискана официално. Използвам тази трибуна да предложа, да включим в началото на след обедното заседание една извънредна точка, която да бъде една по подробна информация за разходваните средства. Смятам, че е редно общинските съветници и гражданите да могат по- подробно да се запознаят как са разходвани тези средства. Мисля, че ще бъде полезно. Благодаря.
Г-н М. Славчев: Благодаря на г-н Цветков. Има ли други колеги, които да имат предложения, становища по дневния ред? Общинска администрация ще вземе ли отношение? Г-н Свилен Иванов, заместник- кмет.
Г-н Св. Иванов: Г-н председателстващ, г- жо заместник- кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, честита Баба Марта на всички, да сте живи и здрави и дано тази година да си постигнем всички цели, който сме си поставили. Утре на 02.03, екипа на кмета Пламен Стоилов, организира отчет на първите сто дни управление. Казвам го във връзка с въпроса на г-н Цветков, там ще бъдат изнесени всички данни пред медиите, ако общински съветници желаят да заповядат и да си зададат въпросите. Не виждам смисъл сега да внасяме точка, извънредна. Информацията ще бъде изнесена пред обществото. Благодаря.
Г-н М. Славчев: Благодаря на г-н Иванов. Г-н Цветков устройва ли Ви? Благодаря. По дневния ред има ли други предложения? Не виждам, тогава да го гласуваме във вида, в който е внесен. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л.77 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижим имот-частна държавна собственост.
Предложение: кмет
2. К.Л.48 Продажба на земя – ЧОС на собственика на законно построената сграда върху нея по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
Предложение: кмет
3. К.Л.49 Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, ЧОС, гр. Мартен, община Русе
Предложение: кмет
4. К.Л.53 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Предложение: кмет
5. К.Л.54 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Предложение: кмет
6. К.Л.59 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
Предложение: кмет
7. К.Л.55 Учредяване допълнително право на строеж, във връзка с преработка на инвестиционен проект
Предложение: кмет
8. К.Л.56 Учредяване право на строеж за пристрояване на тераса
Предложение: кмет
9. К.Л.73 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи в ЖК “Дружба – І”, югоизточно от жил.бл.21 по плана на гр.Русе
Предложение: кмет
10. К.Л.57 Изменение на решение № 356 на ОбС-Русе, прието с протокол № 19/20.11.2008 г. относно учредяване на безвъзмездно право на управление, на Общински детски център за култура и изкуство-Русе за срок от 5 /пет/ години.
Предложение: кмет
11. К.Л.78 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – публична общинска собственост.
Предложение: кмет
12. К.Л.58 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, на детска градина намираща се територията на община Русе
Предложение: кмет
13. К.Л.60 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Предложение: кмет
14. К.Л.61 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Предложение: кмет
15. К.Л.62 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
16. К.Л.63 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет
17. К.Л.75 Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на чл.19, ал.11 и чл. 45ж, ал. 2 ППЗСПЗЗ и §27, ал. 2 т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ,бр.62/2010 г.)
Предложение: кмет
18. К.Л.76 Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на §27, ал. 2, т.3 от ПЗР на
ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.62/2010 г.), във връзка с чл. 19, ал. 11 и чл. 45ж, ал. 2 ПЗСПЗЗ
Предложение: кмет
19. К.Л.82 Даване на съгласие за предоставяне за управление и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе, Канални помпени станции 1 и 2 и прилежащите им съоръжения на ВиК – Русе
Предложение: председател ОбС
20. К.Л.69 Откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност на „Изкуство – Д. В.” ЕООД – гр. Русе
Предложение: кмет
21. К.Л.64 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет), гр.Русе, ж.к. Чародейка – Г – юг, ул. „Т. Икономов”, АОС 5520/31.07.2008 г.
Предложение: кмет
22. К.Л.65 Проектиране и реконструкция на северната част, група 12 на Централен общински пазар, гр.Русе
Предложение: кмет
23. К.Л.66 Решение за придобиване на дълготраен материален актив от „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
Предложение: кмет
24. К.Л.68 Даване съгласие „ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД да сключи договор за кредит – овърдрафт за закупуване на дигитална система
Предложение: кмет
25. К.Л.67 Прекратяване договора за контрол на „Център за Кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД
Предложение: кмет
26. К.Л.70 Приемане на стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
Предложение: кмет
27. К.Л.72 Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2012 г.
Предложение: кмет
28. К.Л.83 Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение през 2012 година съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе
Предложение: кмет
29. К.Л.71 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне и администрирането на местните такси, цени на услуги и права за територията на Община Русе
Предложение: кмет
30. К.Л.52 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
31. К.Л.51 Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
Предложение: кмет
32. К.Л.50 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Тръстеник, І-во разписание от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.
Предложение: кмет
33. К.Л.79 Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Предложение: кмет
34. К.Л.80 Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе за 2011 г.
Предложение: кмет
35. К.Л.81 Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2011 г.
Предложение: кмет
36. Допълнение към Решение №1127, Прието с протокол №56/24.02.2011г. от Общински съвет – Русе
Предложение: кмет
37. Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” в партньорство с Община Иваново и Община Борово
Предложение: кмет
38. Определяне на представители на Община Русе в Общото събрание на “Асоциация Общински гори”
Предложение: кмет

Файлове