Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 7-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 28 февруари 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49. Отсъстваха Христо Белоев и Ренета Рашкова.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, откривам седмото заседание на ОбС – Русе. То е посветено на стратегически документи, важни както за целия мандат, така и конкретно за тази година. Имате предварително раздаден дневния ред и имате възможност да направите предложения за промени, ако има нужда от такива по него. Има ли предложения? Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.”

КВОРУМ – 46. с 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на приоритети за работата на Общински съвет – Русе през мандат 2007 -2011 г.
Вносител: И.Веселинов – председател ОбС
2. Представяне на Програма за управление на Община Русе за мандат 2007-2011 г.
Вносител: Б.Йотов – кмет
3. Годишен доклад за изпълнение на общинския план за развитие на Община Русе 2007-2013 г., през 2007 г.
Вносител: Б.Йотов – кмет
4. Одобряване общата численост и структура на общинска администрация
Вносител: Б.Йотов – кмет
5. Одобряване на план сметка за разходите по дейностите които ще се финансират от приходите от такса битови отпадъци
Вносител: Б.Йотов – кмет
6. Приемане на Наредба 20 «За определяне размера на местнита данъци и такси на територията на Община Русе»
Вносител: Б.Йотов – кмет
7. Решение за определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга – превоз на пътници по вътрешно градски линии «16» и «10» от Общинската транспортна схема
Вносител: Б.Йотов – кмет
8. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2007 г.
Вносител: Б.Йотов – кмет
9. Отчет за изпълнение на годишен план за приватизация през 2007 г. и годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2008 г.
Вносител: Б.Йотов – кмет
10. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2008 г.
Вносител: Б.Йотов – кмет

Файлове