Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ №41 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 25 март 2010 година Начало 10:00 часа

Заседанието бе открито и ръководено от доц. В. Пенчев, Председател на ОбС – Русе, като присъстваха от общо 50 общински съветници 41. Отсъстваха В. Калчев, Д. Коева, Д. Димитров, И. Илиев, М. Славчев, М. Кастерлиев, М. Иванчева, С. Крушкова и Т. Кънева.

Доц. В. Пенчев: Моля да заемем местата си, за да притъпим към проверка на кворума. Моля процедура за проверка на кворума. Тридесет и трима са гласували с устройствата. Моля да вдигнат ръце тези, чиито устройства не работят. Веднъж на Свилен Иванов, втори път на Бучаков, също така имаме и на Ростислав, станаха трима, четири, пет, на Орлин Танов, на г-н Илиев, Цвети Русинов, Искрен Веселинов. Имаме кворум. Преди да открия заседанието на извънредната сесия по молба на г-н Велковски само за едно кратко съобщение давам думата.
Г-н Евг. Велковски: Здравейте колеги, искам само да Ви кажа във връзка с мероприятието в неделя, за което сте уведомени, ако някой е възпрепятстван и няма да може да присъства просто да се свърже с Петя или сега да и каже. Защото все пак да имам някаква представа, ще Ви помоля това нещо. Това имах да Ви кажа, ще се видим с останалите в неделя.
Коментар от зала не се чува.
Г-н Евг. Велковски: А това забравих, идвам от там те довечера работят вече. Оттам идвам все пак, много бързо се справиха.
Доц. В. Пенчев: Да, благодаря на г-н Велковски. Така колежки и колеги, както беше обявено събираме се на това извънредно заседание с една единствена точка свързана с МБАЛ-Русе, участието в проект. Запознати сте със съдържанието на точката, както е по нашия Правилник, предлагам както е записано на всяко заседание да се внасят и постъпилите питания на общински съветници. Така че всъщност задължителната да я нарека или дежурната точка за питания на съветници предлагам също да я гласуваме освен, ако ОбС не реши друго, както е записано в Правилника. И така едната точка е във връзка с болницата, втора точка питания на общински съветници. Има ли желаещи да вземат отношение по дневния ред, предложението за дневен ред? Няма желаещи. Моля процедура на гласуване за утвърждаване на дневния ред. Нещо нито едно от устройствата сякаш не работи. Така работят устройствата, моля да гласуваме.
Бучаков, д-р Оджаков, Искрен Веселинов, Георги Илиев, Ростислав Златарски, Свилен Иванов и арх. Русинов. Всички, които вдигнах ръка потвърждават дневния ред, така ли? Значи всички са „за”. Гласували 33 с устройства плюс имената, които споменах, 1 се „въздържа”

КВОРУМ – 41. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” – се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Участие на „МБАЛ-Русе” АД в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
Предложение: Кмет
Доц. В. Пенчев: По първа точка давам думата на г-н кмета.
Г-н Б. Йотов :Благодаря Ви Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. На Вашето внимание предлагаме докладна записка относно участие на Многопрофилната болница за активно лечение Русе АД по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Потвърждавам така направеното предложение с допълнение към точка 1, която гласи „ дава съгласие сградния фонд описан в актове за общинска собственост № акт са споменати с изключение добавката на приземния етаж – операционна зала и 9 етаж – хирургически блок и 3163, 1825 АОС от 13.09.1999 г. Всичко друго остава същото. Господин Председател ще го дам в писмен вид да го имате. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Имате думата Уважаеми общински съветници за становища, мнение, въпроси и изказвания. Смятам че е основателно да се съберем извънредно, става въпрос за едно съществено модернизиране на болницата. Доктор Константинова искаше … ( коментар от зала не се разбира). Да понеже не е на микрофона аз ще съобщя това, което д-р Константинова предлага. Заповядайте за разяснение след това ще кажа какво предлага като процедура д-р Константинова.
Д-р Т. Оджаков: Господин Кмете, г-н Председател, колеги. Това което каза г-н кмета като допълнение към точка 1 в решението едно пояснение да дам, те се изключват, тъй като са включени в актива на Онкодиспансера.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на д-р Оджаков. Доктор Константинова предложи, съобщавам го понеже не беше на микрофона процедура да дадем думата на д-р Вичев да даде кратки пояснения относно какво се включва и предвижда в проекта за който сме се събрали. Има ли някакви други виждания по процедурата, която предлага доктор Константинова? Не виждам. Следва общинските съветници да гласуват това е предложение дали да дадем думата на доктор Вичев, моля процедура на гласуване.
С устройства са гласували 32 общински съветници, 30 са „за”, двама се въздържат. Някои не им работят устройствата. Само че като вдигате ръка молбата ми е да казвате д-р Оджаков „за”, г-н Павлов „за”, г-н Бучаков „за”, г-н Илиев „за”, г-н Маринов също „за”, също и Мария Димитрова „за”, тоест 36 са „за” и 2 „въздържали се”.

КВОРУМ – 38. С 36 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” – се прие следния

Доц. В. Пенчев: Доктор Вичев има думата.
Д-р Вичев: Добър ден на всички. Искам първо да Ви се извиня, че така спешно се налага да присъствате на тази сесия и да Ви благодаря за това, защото като чуете обясненията ще разберете, че малко безсмислена е цялата история, но важното е че трябва да я свършим. Става въпрос за един проект, който ние сме подали в края на юли миналата година. В края на тази година се сформира нова работна група, която разгледа проектите, започна една обиколка на комисия по болниците, имаше предложения за корекции, такива не бяха направени съществени, при което ние пуснахме проекта в петък във вида, в който трябваше да бъде. От петък миналата седмица започнах искания за нови и нови корекции, нови документи и се стигна до това искане да има решение на ОбС, с което да се посочи, че Общината няма намерение в рамките на 5 години от реализацията на проекта да променя предназначението на сградния фонд, за който е предназначен този проект. Всеки който е наясно, че болницата е с 52 % държавно участие може да разбере, че всъщност такова решение е безпредметно, но отговорът, който получих на моите възражения в понеделник беше, че това е вписано в правилата и изискванията на МРРБ и трябва да бъде налично иначе проектът няма да бъде допуснат. Така че моля още веднъж за това, че в такъв спешен порядък се налага да се вземе такова решение и считам че Вашето мнение ще бъде позитивно, за да можем да придвижим документите. Мисля че г-н Йотов каза, че проектът е за безвъзмездна помощ и това не касае по никакъв начин съучастие на общината. Основния получател на средствата е МРРБ, а бенефициентът е Министерство на здравеопазването. Всички процедури тръжни ще бъдат провеждани там, така че болницата е краен получател на средства и апаратура, които са предвидени. Най-общо за Ваша информация няма да Ви отнемам повече време, проекта има 3 основни направления. Първото е отопление и климатизация с възобновяеми източници, термопомпи. Знаете че Хирургичния блок по начало няма климатизация откакто е пуснат и това е много сериозен проблем през летните месеци, а зимните месеци, когато отоплението е изцяло на Топлофикация са от порядъка на 50-70 до 100 000 лева. Така че надяваме се да реализираме икономия, както ида подобрим комфорта на болницата. Второто направление централна стерилизационна, която е абсолютно амортизирана, проекта е да бъде разположена на машинния етаж, на ниското тяло, на операционния блок, където да има комуникация между операционните, двата операционни етажа, интензивните отделения и да бъде достъпна за пренос на материали с два външни асансьора. И третото направление е доставка на апаратура, където сме акцентирали основно в допълнително и преоборудване на операционни и интензивни сектори. Нещо което за нас е важно, тъй като апаратурата е скъпа и ние неможем да си разрешим с нашите средства да я закупим. Общата стойност на проекта е малко под 10 000 000, каквито бяха и изискванията на Министерство на здравеопазването. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: И аз благодаря на д-р Вичев. Има ли други желаещи? Заповядайте г-н Бонев.
Г-н Т. Бонев: Уважаеми госпожи и господа, преди малко се запознах с извадката от Интернет на процедурната бланка, формуляр за тоя проект, където е записано, кое ми направи впечатление, всички действия по преустройство на помещение на МБАЛ-Русе АД се осъществява в лечебно заведение публична държавна собственост и собствеността се гарантира и след завършване, след приключване на проекта всичко това оставало държавна собственост. Може би тука има някакво смесване, незнам това така ли е не е ли така, аз ли не го разбирам правилно. Тъй или иначе това са обекти общинска собственост. Аз за себе си задавам въпроса, лично ще го подкрепя предложението разбира се, нямам никакви съмнения. Задавам си въпроса след 5 години незнам какъв ОбС ще бъде, какъв ще му бъде състава и какво ще се случи, ако следващия ОбС реши да отмени нашето решение и да промени …
Коментар от зала не се чува.
Г-н Т. Бонев: Незнам какво пречи и в тая връзка предлагам, за да се смени характера, тоест за да бъде променена предназначението на собствеността първо трябва да се смени нейния характер. Ние виждаме че всички сгради са публична общинска собственост, аз предлагам само едно допълнение в точка 2 от проекта за решение, че общината, ОбС няма да променя характера и предназначението. Просто характера, който гарантира публичността на тия сгради.
Доц. В. Пенчев :Благодаря на г-н Бонев. Има ли желаещи други да вземат отношение по тази точка? Не виждам други желаещи. Предлагам да пристъпим към процедура на гласуване. Моля процедура.
Коментар от зала не се чува.
Доц. В. Пенчев: Да имаше добавка ще формулирате ли?
Коментар от зла не се чува.
Доц. В. Пенчев: Така г-н Бонев оттегля предложението си. Пристъпваме към гласуване на предложението за решение, така както го прочете г-н кмета, първата точка, втората точка остава същата. Моля процедура на гласуване. С устройства гласували 33 общински съветници, всички „за”. Чиито устройства не работят веднъж на г-н Велковски „за”, арх. Русинов предполагам също „за”, г-н Павлов, поименно ги споменавам за протокола, г-н Ангелов, също г-н Илиев, д-р Оджаков, г-н Бучаков, всички „за”. Единодушно се приема това решение.

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие

РЕШЕНИЕ № 836
Прието с Протокол № 41/25.03.2010 г.

На основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие сградният фонд, описан в Актове за общинска собственост №№ 2084/1825 от 03.08.1998 г. /с изключение на приземния етаж – операционна зала и девети етаж от Хирургически комплекс/ и 3163/1825 от 13.09.1999 г. да се използва за реализирането на проектно предложение „Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ – Русе АД” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
2. Предназначението на сградния фонд по точка 1 няма да се променя за срок от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Точка 2
Питания

Доц. В. Пенчев: Минаваме към втора точка. Имаше питания. Първото питане е от г-н Димитър Кънчев. Заповядайте г-н Кънчев.
Г-н Д. Кънчев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, колеги. Значи аз ще направя едно питане, във връзка с едно по-старо мое питане през миналата година, през септември месец. В което питане ставаше на въпрос през септември месец за на сесията, от името на гражданите от кв. „Чародейка” беше постъпило едно такова питане дали е възможно създаването, изграждането на светофарна уредба на кръстовището на улиците: „В. Левски”, „Филип Станиславов” и „Т. Икономов”. И съответно ул. „Филип Станиславов” да бъде разширена с до четири ленти в този си участък от това кръстовище до ул. „Зорница”, която се намира в „Чародейка-север”. Тогава отговора беше, че е възможно поставянето на тази светофарна уредба, но за разширението на тази улица не е възможно. Ще се разшири там в подхода към светофарната уредба и във връзка с това питане, отново питам кога ще бъде поставен този светофар? Защото гражданите постоянно съответно ме търсят и ме питат какво стана по този въпрос? И да не бъда така голословен нося една подписка от живущите в квартал „Чародейка”, която е от 869 човека подписана. Ще я връча на г-н кмета, заповядайте. Да се надяваме, че техния проблем ще се разреши и още един въпрос имам – на улица „Муткурова” в близост до пресечката с ул. „П.Д.Петков”, дали там ще продължава това нерегламентирано паркиране от дясната страна на улицата, от таксиметрови коли? Изобщо там има ли такава таксиметрова стоянка или не? Защото в момента няма табела обозначителна да предвижда, че има такава стоянка. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кънчев. Господин Лазаров от името на кмета ще вземе отношение.
Г-н О. Лазаров: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Кънчев. По повод на Вашето питане трябва да Ви отговорим, че изграждането на светофарна уредба на ул. „В. Левски”, ул. „Филип Станиславов” , ул. „Т. Икономов и оширението на ул. „Филип Станиславов” е възможно съгласно приетия уличнорегулационен план за кварталите: „Чародейка” и „Чародейка-юг”, и „Чародейка-север”. Да, ние имаме решение на комисията по организация на движението още от миналата година за реализация на такава светофарна уредба, но би трябвало да се изгради и улицата, която е в източна посока. Така че имаме цялостен проект на кръстовището, но това разбира се е свързано с доста финансови средства. По предварителни изчисления това би възлязло на 450 000 лева. Вие преди по-малко от месец присъствахте на приемането на бюджета на Община Русе и видяхте, че такива бюджетни средства за такова мероприятие не са отделени. Затова се учудвам, че ме запитвате за един такъв голям обект, след като той не е предвиден в бюджета. За жалост тежка е годината и мисля, че на всички би трябвало да е ясно, че след като не е предвидено в бюджета няма средства това да се реализира тази година. Знаем проблема, много е тежко натоварването особен о в пиковите часове, вечер, сутрин, но към момента неможем да го реализираме. По втория Ви въпрос за ул. „Муткурова” , в този участък ул. „Муткурова” е еднопосочна, регулирана е със знаци, навсякъде е обозначена. Таксиметровите стоянки се определят с решение на ОбС, така че ако бяхте погледнали решението щяхте да видите, че там няма регламентирана таксиметрова стоянка. Така че колите, престоя на таксиметровите коли е нерегламентиран там и те би трябвал ода носят наказание съгласно Закона за движение по пътищата от контролните органи. Знаете това е Пътна полиция-сектор КАТ. Това е което мога да Ви отговоря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Лазаров. Господин Кънчев за реплика.
Г-н Д. Кънчев /реплика/: Благодаря за отговора г-н Лазаров, но все пак аз незнам какво, трябва да се случат някакви страшни катастрофи и такива случаи като други булеварди и така насетне, че да … Хубаво няма улица отсреща не е изградена, нека да се постави тая светофарна уредба за трите улици. Да не чакаме изграждането на четвъртата и после защо не е предвидено в бюджета, след като има проект за такова изграждане?
Коментар от зала не се чува.
Доц. В. Пенчев: Също питане от г-н Владислав Атанасов, заповядайте.
Г-н Вл. Атанасов: Уважаеми г-н Йотов, уважаеми г-н Председател, колеги. Питането мие свързано с улица „Генчо Карамаждраков” отново в „Чародейка”. Това е улицата, в която зимата падна ако се сещате една кола в прословутите изкопи свързани с ремонтните дейности. Към днешна дата между поставеното питане и днес, най- после и последния изкоп беше затворен. Затова ще преформулирам питането сив следното, когато при условие, че за разлика от останалите случаи, които са непредвидими това са последиците от зимата и т.н и тук естествено неможе да има някаква голяма прогноза по отношение на уличната настилка. В този случай когато всичко е планирано – кога най-после тази улица ще бъде приведена в необходимия вид, защото и в сегашния си вид изкопите са заринати, но същевременно тези камари, които стоят отгоре са не по-малко опасни и представляват затруднение за движението по тази улица. Всъщност аз искам да науча кой месец този проект ще бъде приключен и улицата ще бъде обезопасена.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Атанасов. Господин Лазаров от името на кмета.
Г-н О. Лазаров: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Атанасов. Във връзка с Вашето питане отправено към общинска администрация, основно извършваните ремонтни дейности по улица „Генчо Карамаждраков” , кв. „Чародейка” и тяхното възстановяване Ви уведомяваме следното: по ул. „Генчо Карамаждраков” се извършва подновяване на уличния водопровод от строително-предприемачески холдинг със средства от ЕС по програма ИСПА, което се управлява от МРРБ. Както знаете по този проект и изпълнителя е избран от Министерството и бенефициента на цялостния проект е ВиК-Русе, не е общината. Получихме уверение въпреки всичко от техническия ръководител на проекта г-н Михнев, че до 26 март изкопите ще бъдат възстановени с трошено каменна настилка до ниво асфалт и при подходящи атмосферни условия и асфалтирани върху трошенокаменната настилка. Както разбирате това е проект, който се ръководи, се наблюдава пряко от Министерството, Община Русе имаме само функции да натискаме да ускорят тези възстановявания. Ние също много пъти поставяхме въпроса, защото Вие всички разбирате, че оставяне отворени изкопите те увреждат допълнително основата на останалата настилка и се получават пропадания и така нататък. Имаме уверение, че в най-скоро време ще завърши, настояваме за това многократно, ежемесечно провеждаме срещи с изпълнителите, така че това е което мога да Ви кажа към момента.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Лазаров. Третото питане е от д-р Оджаков и г-н Бучаков. Кой ще постави питането? Господин Бучаков има думата.
Г-н Ст. Бучаков: Това е въпросното питане, което не беше дадено в срок и трябваше да се поумува дълго време как да се отговори. Уважаеми г-н Кмет, на заседание на ОбС, на което беше дискутирано провеждането на местен референдум за оптимизиране числеността на общинска администрация и намаляване броя на заместник-кметовете, Вие декларирахте от трибуната на ОбС, че тези които искат нова структура цитирам „чукат на отворена врата”. Всички очаквахме да последва внасяне на нова структура, което не се случи до този момент, близо 2 месеца, те вече станаха май и повече. Във връзка с това питаме: Работи ли се по този въпрос и ако е така кога ще бъде внесена за гласуване в ОбС новата структура?
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Бучаков. Господин кмета има думата.
Г-н Б. Йотов: Благодаря Ви г-н Председател, уважаеми г-н Бучаков, не смятам че мога да отговоря на този е въпрос. По простата причина, че ако трябва да се изразя нагледно някои тази врата, която им беше отворена я затвориха и се опасявам да не вляза в противоречие с решението на съда, тъй като има подадена жалба, ако сега отговоря по някакъв начин на въпроса. Ще изчакаме решението на съда и тогава ще бъде изпълнено. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на господин кмета. Доктор Оджаков иска думата.
Д-р Т. Оджаков: Уважаеми г-н Кмете няма как да бъдем доволни от отговора, тъй като това, което Вас ви спира да внесете нова структура е именно решението на съда по жалба, касае референдум и туй не Ви спира по „отворената врата:, която заявихте преди 2 месеца. Оттам да внесете, да изнесете по скоро една нова структура на общината.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на д-р Оджаков. Господин Кмета за отговор.
Г-н Б. Йотов: Аз Ви благодаря д-р Оджаков. Не мисля сега да го правя на полемика между нас. Смятам че това което трябва да се направи ще се направи, но пак казвам и подчертавам пред всички не под натиск от някого. Затова искам да излезе решението на съда, тъй като има подадена жалба.
Доц. В. Пенчев: Благодаря, арх. Русинов иска думата. Предполагам от името на група понеже
Арх. Цв. Русинов: Господин Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги общински съветници. Обръщам се към г-н кмета, в питане от януари месец беше поставен въпроса за решаване на някои проблеми по Закона за обезщетяване на притежателите на стари жилища от спестовни влогове. Съгласно този закон, наименованието е много по дълго на самия закон, съгласно този закон ежегодно общините изготвят списъци за обезщетяване на такива притежатели на стари жилищно-спестовни влогове. Към настоящия момент въпроса беше отложен и се страхувам, че по други две предишни питания няма да получа отговор. Лично мене тоя въпрос не ме интересува, не съм засегнат от тоя закон, но наши симпатизанти настояват да се получи отговор и моля г-н Кмета да не ме излага пред нашите поддръжници и пред гражданите на Русе. Така че настояваме най-късно на следващата сесия да получиме сериозен отговор. Значи в този отговор може за тази година да не се предвижда нито едно жилище за подобно обезщетяване, но ние трябва да знаеме какво правиме и най-важното да изпълниме закона. Щото закона е ясен и точен. Благодаря за вниманието.
Доц. В. Пенчев: И аз благодаря на арх. Русинов. Смятам, че с това ние изчерпахме нашия дневен ред, но само за момент г-н Веселинов иска да направи едно съобщение, смятам че е важно за града и гражданите.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми колеги на 27 март 2010 г. се навършват 117 години от смъртта на великата българка и русенка Баба Тонка Обретенова. В тая връзка искам да поканя всички Вас от 11 часа пред паметника, от където със шествие ще стигнем до мястото на родната и къща, да поднесем венци, да отдадем почит на Баба Тонка. И да започнем да говорим за ангажимента си към паметта на тези велики русенци, който пренебрегваме през годините. Знаете Къщата-Музей си стои като една руина, мисля че това е добър момент всички да покажем съпричастността си към историята на Русе. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: И аз благодаря на г-н Веселинов смятам, че призива е много основателен. Вярвам че всички, които имат възможност от нашите общински съветници ще вземат участие. С това закривам заседанието на ОбС, което беше извънредно. Благодаря Ви за участието, действително по един отговорен и сериозен начин се отнесохте всички. Благодаря Ви.

ИЗГОТВИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П. Денчева-Лукова Доц. Васил Пенчев

Файлове