Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Протокол 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 юни 2018 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Мирослав Славчев, Веселин Велчев, Нина Крушева и Иван Станев. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Откривам сесията на общинския съвет. Обсъждане на дневния ред, по така постъпилите точки оттеглям точка 27-ма за Общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“. Не е постъпило писмо от Министерството на здравеопазването за промени в устава и няма какво да вземем като лечение тук, оттегля се точката, то така беше и казано по комисиите 27-ма, контролен лист 858. Предлагаме 3 извънредни точки, електронните пощи бяха разпратени. Първата извънредна точка е за Приемане на проверения и заверен консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността за 2017 г. на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, ще докладва г-жа Шилкова. Следваща допълнителна, извънредна точка е за изменени и допълнение на Решение №644 от 19.09.2017 г., във връзка с процедура по подписване на Договор за финансиране на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN по Програма „INTERREG Румъния-България“. Необходимо е в спешен порядък да вземем съответните решения, за да може по проекта да не се стопират дейностите. И още една извънредна точка по същият въпрос за Изменение и допълнение на Решение 643 от 19.09.2017 г. във връзка с процедура по подписване на договор за финансиране на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ по Програма „INTERREG“. По двете точки, свързани с проектите ще докладва заместник-кмета Карапчански. По извънредните точки, имате ли някакви предложения или възражения? Не виждам. Друго по дневния ред? Предлагам да ги включим след 26-та точка трите извънредни, преди питанията на общински съветници и да гласуваме тяхното включване. Първо за извънредната точка за Приемане на проверения и заверен консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общински транспорт Русе“ гласуваме включване в дневния ред.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Следваща точка извънредна Изменение и допълнение на Решение №644 гласуваме за включване в дневния ред.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: И третата извънредна точка Изменение и допълнение на Решение №643 гласуваме за включване в дневния ред.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Като цяло гласуваме дневния ред с трите извънредни точки.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 848 Одобряване решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
2. К.Л. 850 Допълване на Годишния план за работа по приватизацията за 2018 г. и откриване на процедура за приватизация на поземлен имот с идентификатор 63427.178.80 и построената в него сграда с идентификатор 63427.178.80.12, с адрес гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на АОС №8204/27.06.2017 г.
3. К.Л. 851 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.19.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ магазин със застроена площ от 138,42 кв.м., заедно с 2,639% идеални части от общите части на сградата, в ж.б. „Първа пролет“, ул. „Плиска“№5, гр. Русе, предмет на АОС №6889/21.02.2013 г.
4. К.Л. 852 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлени имоти, находящ се в с. Басарбово, Община Русе
5. К.Л. 853 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, представляващ УПИ II в квартал 1 с площ 1 644 кв.м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
6. К.Л. 854 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-1043 в кв. 46 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
7. К.Л. 855 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, ул. „Юндола“
8. К.Л. 856 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 23 кв.м., приобщен към УПИ III – 105 в кв. 675 по регулационния план на гр. Русе
9. К.Л. 859 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
10. К.Л. 860 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
11. Вх.№ 473/13.06.2018 г. Отдаване под наем на обособена част от сграда – публична общинска собственост, предоставена за управление на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №1
12. К.Л. 861 Отдаване под наем на сгради – частна общинска собственост за клубове на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
13. Вх. №468/08.06.2018 г. Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
14. К.Л. 862 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
15. К.Л. 840 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
16. К.Л. 841 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
17. К.Л. 843 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, като делегирана държавна дейност
18. К.Л. 844 Промяна вида на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, считано от 01.01.2019 г.
19. К.Л. 845 Изпълнение на проект ROBG 290 „Писмените съкровища на долен Дунав“ от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
20. К.Л. 863 Участие на Община Русе в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма
21. К.Л. 839 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.186.12 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Гъстите круши“
22. К.Л. 846 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.154.26 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Хайдук дере“
23. К.Л. 847 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.150.490, 150.519, 150.520, 150.521, 150.522 и 150.523 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караманлийка“
24. К.Л. 849 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/, изменение на план за улична регулация /ИПУР/, план за регулация /ПР/ и изменение на план за регулация /ИПР/ на селищно образувание „ДЗС“, Община Русе
25. К.Л. 842 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2018 година
26. К.Л. 857 Общо събрание на акционерите на „Обединена Българска Банка“ АД
27. Приемане на проверения и заверен консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността за 2017 г. на „Общински транспорт Русе 1“ЕАД
28. Изменение и допълнение на Решение №644, прието с Протокол №25/19.09.2017 г. на Общински съвет – Русе, във връзка с процедура по подписване на Договор за финансиране на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
29. Изменение и допълнение на Решение №643, прието с Протокол №25/19.09.2017 г. на Общински съвет – Русе, във връзка с процедура по подписване на Договор за финансиране на проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
30. Питания на общински съветници
31. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 382/10.05.2018 г.
32. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 383/10.05.2018 г.
33. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 481/15.06.2018 г.
 

Файлове