Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 26 ОТ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 04 юни 2013г., начало 10:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 44, отсъстваха: д-р Т. Константинова, М. Милчев, Ив. Стоянов, А. Данаилов, Б.Българинов, М. Димитрова, Пл. Станев, проф. Хр. Белоев
Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. В. Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Искам преди всичко да благодаря на всички присъстващи, за това, че се отзовахте така експедитивно на поканата за извънредна сесия. Преди да започнем нашата работа следва да проверим кворума. Моля, проверка на кворума. С устройства са гласували 39 общински съветници, което означава, че имаме кворум и можем да започнем нашата работа. Както беше обявено свикваме днешната извънредна сесия на ОбС във връзка с кончината на д-р Граматиков с една единствена точка в дневния ред – Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД. Има думата за процедурно предложение по дневния ред очевидно г-н Гарелов.
Г-н Ю. Гарелов: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги. Предлагам с едноминутно мълчание преди работата на ОбС да почетем паметта на тоя прекрасен човек д-р Граматиков. Благодаря.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря за уместното предложение на г-н Граматиков. Прекратявам обсъждането за момент на дневния ред и без да го гласуваме предложението приканвам всички с едноминутно мълчание да почетем паметта на д-р Граматиков.
Всички присъстващи в залата почетоха със ставане на крака паметта на д-р Граматиков.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря ви. И така уважаеми дами и господа общински съветници, преминаваме към обсъждане на предложения дневен ред. Има ли някакви предложения за изменение и допълнение на предложения на единствената точка в дневния ред? Няма предложения. Нека да гласуваме дневния ред. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
Предложение: Председател на ОбС

Точка 1
Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД

Засл. проф. В. Пенчев: По тази точка вносител е председателя на ОбС, така че разрешете ми да дам думата на заместник-председателя г-н Кънчев да води заседанието.
Г-н Д. Кънчев: Да, заповядайте, г-н Председател да докладвате точката.
Засл. проф. В. Пенчев: Както вече споменахме предложението е продиктувано от необходимостта да осигурим нормално функциониране на Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания. Необходимостта, както знаете възникна от ненавременната кончина на д-р Граматиков на 27 май тази година. От там хронологично постъпиха още два документа, единия от самия диспансер, както обикновено го назоваваме, от Тубдиспансера, подписано от изпълняващия длъжността с вътрешна заповед на д-р Граматиков д-р Метев. Този документ постъпи на 30 май с предложени за, да не се нарушава нормалния ритъм на работа на самото дружество, взаимоотношенията с външни организации, в частност със Здравната каса да бъде определен до избора, провеждането на конкурс за избор на управител да бъде определен от ОбС кой да бъде управител на дружеството. Едновременно с това постъпи и писмо от Здравната каса, в което се обосноваваше необходимостта от това спешно бих казал вземане на решение. На тази база след като обсъдихме въпроса в председателския съвет предложихме провеждането на днешната извънредна сесия. Непосредствено преди провеждане на сесията от 9 часа тази сутрин работиха двете комисии, които имат пряко отношение, поне основните от тях, това е комисията по здравеопазване и социална политика и комисията ЗОРС. На обсъжданията, които бяха направени на тези две комисии се формираха някои предложения за корекции на предложението за решение, които вносителя приема. И затова ще ви прочета, така както предлагам последната формулировка на предложението за решение, те бяха на масата, предполагам че всеки от вас вече ги има. Независимо от това ще ги прочета дословно – 1. Избира д-р Светослав Дачев Дачев за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД, до провеждане на конкурс и вписване в Търговския регистър на спечелилия конкурса участник; 2. Определя месечно възнаграждение на управителя на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението; 3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания управител. Благодаря за вниманието.
Г-н Д. Къчнев: И аз благодаря. Колеги имате думата за изказвания. Заповядайте г-н Георгиев.
Г-н А. Георгиев: Господин Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги. Поставих въпроса на комисията, в която участвах. Дружеството има 3 органа. Единия от тях е факултативен, това е контрольора. До тоя момент не сме чули мнението на контрольора по поставения за обсъждане въпрос. Моето предложение е да гласуваме изслушването на контрольора по поставения за обсъждане и приемане на решение днеска въпрос.
Г-н Д. Кънчев: Контрольора е тука. Така, че подлагам на гласуване това процедурно предложение да дадем думата на контрольора. Моля, процедура на гласуване. Който предложението на Анастас Георгиев да гласува.
КВОРУМ – 41. С 35 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържали се” се прие
Г-н Д. Кънчев: Даваме думата на контрольора. Моля, заповядайте. Само да спомена и тука, че в договора на контрольора на общинско търговско дружество, то няма такива задължения вменени да присъства, но след като го гласувахме и общинските съветници смятат, че е полезно даваме думата.
Г-жа Св. Симеонова: Уважаеми дами и господа общински съветници, Светлана Симеонова съм контрольор на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания. Дружеството, което контролирам е в добро финансово състояние. Това показва и отчета, който представям в ОбС за 2012 г. Към 2013 година първо и второ тримесечие дружеството се движи с …, завършва на печалба. Нещата вървят на добре. Самото дружество е с голямо социално значение за областта, тъй като е специализирано в лечението на туберкулозата. Предлагам д-р Дачев да бъде избран за временно изпълняващ длъжността управител, докато се назначи конкурс и се проведе …, се проведе конкурс. Доктор Дачев е лекар с дългогодишен опит, познава дейността на дружеството в детайли. Смятам, че ще може да се справи с тази задача.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря ви. Други колеги желаещи за изказвания? Господин Неделчев, заповядайте.
Г-н Ал. Неделчев: Благодаря г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги. А ще подкрепя кандидатурата на д-р Дачев. Имам обаче едно конкретно предложение по редакцията на точка 1 от проекта за решение. И то е свързано с това, че процедурата за избор на управител на едно търговско дружество съгласно нашите наредби приключва не с провеждането на конкурса, както знаем, а с избора на спечелилия конкурса участник от ОбС. В тази връзка, за да бъде прецизно решението, юридически издържано и да не бъде евентуално подложено на някакво оспорване, да не създаде проблеми ви предлагам редакцията в края на 1 точка да бъде следната: „ … до провеждане на конкурс и вписване в Търговския регистър на избрания от Общински съвет – Русе управител”. Знаете, че ОбС е в ролята си на принципал на търговското дружество или на Общото събрание и нашите наредби предвиждат процедурата за определяне на управителя да приключи с избора, а не с резултатите от конкурса. Конкурсната комисия докладва резултатите на кмета, кмета внася предложение в ОбС за избор на спечелилия конкурса. Това е процедурата и затова ви предлагам тази корекция. Мисля, че юристите биха я подкрепили.
Г-н Д. Кънчев: Само имате ли ги писмено за протокола? Други … Давам думата на вносителя.
Засл. проф. В. Пенчев: Аз благодаря на г-н Неделчев. Смятам, че предложението е уместно и приемам предложението, така че предлагам да го гласуваме именно с … Вместо на спечелилия конкурса участник да бъде записано на избрания от Общинския съвет управител. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Други изказвания? Заповядайте г-жа Кръстева.
Г-жа Н. Кръстева: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги. Моето изказване ще е малко по-емоционално. Може би няма човек, който не познаваше д-р Граматиков, рано приключи своя житейски път. Аз по-скоро искам да се изкажа не като общински съветник, а като гражданин на нашия град. Може би много от нас са посещавали Диспансера по белодробни заболявания по различни причини, дали лично, дали за своите деца. Лично аз познавам, виждам тук, че е д-р Колев, д-р Дачев, аз лично съм им била пациентка, моите деца също са били техни пациенти, както и д-р Метев, който днес не виждам тук. За мене всички, всеки един от тях е достоен да заеме поста временно изпълняващ управител, тъй като освен, че са страхотни специалисти преди всичко са и много добри хора. И въпреки всичко, тъй като пред нас стои материал, в който ни е предложен д-р Дачев, от името на нашата група без да съм сондирала мнения, но предполагам ,че ще ме подкрепят ние ще подкрепим издигнатата кандидатура. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря ви. Други желаещи? Няма. В такъв случай ще подложа точката на гласуване. А, извинявайте г-н Цветков. Заповядайте.
Г-н Пл. Цветков: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет. Искам да направим една малка редакционна корекция, ако разбира се колегите се съгласят и вносителя. Където е записано 400% ми се струва доста дразнещо, да го направим в малко по-мек вид и да напишем четирикратен размер. (коментар от зала не се чува) Ами на практика едно и също е, но … (коментар от зала не се чува) В наредбата ли е това? (коментар от зала не се чува) Добре, оттеглям си предложението.
Г-н Д. Кънчев: Други желаещи има ли за изказвания? Няма. Подлагам точката на гласуване така … с така направеното предложение за изменение от г-н Неделчев. Там, където в 1 точка, в края на 1 точка спечелилия конкурса участник се заменя с избрания от ОбС-Русе управител. Нали така, г-н Неделчев? (коментар от зала не се чува) Вносителят го прие, така че гласуваме с така направеното предложение за изменение в края на 1 точка. Процедура на гласуване, моля.
КВОРУМ – 43. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 630
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.147 от Търговския закон, чл. 63 ал. 1, чл. 64, ал. 1, т.3 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба № 9 на ОбС – Русе от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Избира д-р Светослав Дачев Дачев за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД, до провеждане на конкурс и вписване в Търговския регистър на избрания от Общински съвет – Русе управител.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания управител.
Г-н Д. Кънчев: Честито на г-н Дачев. Давам думата на г-н председателя за закриване на заседанието
Засл. проф. В. Пенчев: Аз искам искрено да благодаря на всички присъстващи общински съветници за това, че по един напълно отговорен, оперативен и в същото време конструктивен начин ние проведохме днешното извънредно заседание на ОбС. Закривам заседанието, благодаря за участието

ИЗГОТВИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П. Денчева-Лукова/ /засл. проф. В. Пенчев/
 

Файлове