Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 46 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 18 юни 2010 г., начало 11:30 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 31, отсъстваха Анатоли Станев, Бедрос Пехливанян, Георги Пейчев, Даяна Коева, Дениз Зия, Добромир Димитров, Евгени Игнатов, Елка Симеонова, Иван Стоянов, Илиян Илиев, Мариана Данева-Иванчева, Орлин Танов, Пламен Цветков, Росица Вачева, Ростислав Златарски, Теодор Оджаков, Теодора Константинова-Гайдова, Тодор Бонев, Христо Белоев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Проверката с устройства показа, че в залата с устройства са гласували 38 общински съветници, имаме кворум. Разрешете ми да открия днешното извънредно заседание на Общинския съвет. Както вчера обявихме повод за това извънредно заседание с единствена точка е да вземем решение с което да подкрепим всъщност осъществяването на проекта за увеличаване на енергийната ефективност на 7 училища на територията на Община Русе. Нека да я гласуваме единствената точка. Има ли други предложения за дневния ред? Няма. Който подкрепя предложената точка в дневния ред моля да гласува.

КВОРУМ – 29. С 29 гласа „за”,0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Решение Община Русе да кандидатства с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, „Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Регионално развитие”

Предложение: кмет

Точка 1
Решение Община Русе да кандидатства с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, „Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Регионално развитие”

Доц. В. Пенчев: Давам думата на г-н кмета да докладва по точката.
Инж. Б. Йотов: Благодаря Ви г-н Председател. Уважаеми дами и господа общински съветници много моля да бъда извинен. Наистина по вина на общинска администрация да направим тази извънредна сесия, благодаря Ви от сърце, че се отзовахте на поканата за тази извънредна сесия. Откровено чувствам се направо развълнуван, не очаквах, че ще се съберем толкова екстремно и бързо. Действително не бяхме вчера готови само с една единствена цифра общата количествено-стойностна сметка. И се оказа, че следващата сесия е след като срока в който трябва да бъдат подадени документите затова Ви благодаря. На Вашето внимание предлагаме решение относно Община Русе да кандидатства с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, „Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Регионално развитие”. Това предлагаме на Вашето внимание и моля да ни подкрепите. А пък както се казва, който бърка си носи отговорността, затова аз моля след сесията да направим една почерпка.
Доц. В. Пенчев: По тази точка давам думата на г-н Веселинов.
Г-н И. Веселинов: Аз се радвам, че господин кмета признава грешките, когато ги прави. Важното следствие ще бъда ако поправи механизма така, че да не се стига до тях. И му го пожелавам да го направи, защото наистина не може да си позволим да губим пари по евро проекти. Имам само един кратък въпрос по въпроса на легитимността на днешния форум към присъстващите юристи, които като изключим колегата Иванов май ги няма другите. Но с оглед на непубликуването на поканата и прочие дали няма да има някакви въпросително относно законосъобразността на днешната сбирка? Знаете в правилника е заложено 3 дена по-рано, че трябва да се публикува в местната преса и прочие. Има ли някакво съмнение в тая част? Защото на практика както се събрахме днеска, може да се съберем чисто формално и в събота, защото доколкото разбирам неделя е крайния срок за подаването. (коментар от зала не се чува) Добре де понеделник е крайния срок за подаване на документи. Но това ми е въпроса да няма някакъв нюанс на незаконосъобразност на нашето решение?
Доц. В. Пенчев: Господин Иванов заповядайте. (коментар от зала не се чува) Заповядайте г-н Цочев, имате думата. (коментар от зала не се чува) Сесията е извънредна.
Г-н М. Цочев: Уважаеми г-н Кмете, г-н Председател, дами и господа. Имам един кратък въпрос, в списъка на тези 7 училища не виждам училище „Христо Ботев”. Това е училище с най-старата сграда, сградата е на 112 години и има нужда наистина от много остър ремонт, много от нещата операции строителни, които са записани можеха да се направят и е длъжно, трябва да се направят в „Христо Ботев”. И затова ме интересува по какви критерии са избрани училищата? Аз съм сигурен, че те имат нужда, но „Христо Ботев” не влиза в тези изброени училища.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Цочев. Други желаещи? Господин Иванов по въпроса, който постави Искрен Веселинов.
Г-н Св. Иванов: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми дами и господа, колеги. Сега ако някой чувства, че е незаконосъобразна сесията може да не идва, ако някой иска да не гласуваме проектите също да не идва, както виждам не сме всичките в залата. Имаме си възможност в правилника да свикваме извънредни сесии и внимателно трябва да се гледа, дали е до 3 дена така, че според мене по законосъобразност няма да има проблем. Освен ако г-н Веселинов не го обжалва в съда, за да проверим. По целесъобразност искам да кажа и аз в това отношение ще подкрепя г-н Веселинов, защото ние сме тука 50 човека, всеки си има някаква работа и за 1 ден да не може да се подготвят документите, да ни мине сесията и на другия ден пак да се събираме не е правилно. Явно има някакъв проблем в администрацията и ще помоля кмета да ги отстрани. Значи досега спрени проект, няма пари и незнам какво, там най-различни оправдания. Не се пускат, не се движат документи, сега се работи в министерството много сериозно, денонощно, както разбрах вчера сме се обаждали, само и само да може да се усвояват парите по евро проектите. И ако ние не си свършим работата, после какво ще казваме? То министерството ни забави. Ще ни забави сега като подаваме в последния момент документите, то няма време и за корекции. Изтървахме детските ясли, сега да изтървем и училищата, че ние кога ще вземе проект. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Иванов. Заповядайте г-н Маринов.
Г-н В. Маринов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги. Аз съм развълнуван от това което се случва днеска и е много хубаво да се случи и да бъде реалност. Въпроса ми щеше да бъде, но г-н Цочев ме изпревари какъв е критерия, повтарям още веднъж и дано кмета да ни отговори за избора на тези учебни заведения? И втория ми въпрос е да не забравяме защо не са включени училищата в малките населени места? Някой може да ме обвини в пристрастие, но трябва да Ви кажа, че училището в Мартен не е сигурно догодина дали ще издържи покрива му в зимата. Понеже мисля, че никой не е ходил да го види нито от администрацията, никой от нас, но аз съм присъствал много пъти в това училище и там покрива е в страшно окаяно състояние. Дано кмета да намери начин да ми отговори. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Маринов. Има ли други желаещи да вземат отношение по точката? Не виждам. Кмета е редно да отговори на поставените въпроси.
Инж. Б. Йотов: Благодаря Ви г-н Председател. Уважаеми дами и господа общински съветници. Благодаря за въпросите смятам, че забележката беше абсолютно правилна и коректна отправена от г-н Веселинов. Общинска администрация в мое лице оттук нататък ще има абсолютно обеца на ухото и това няма да се повтори. Една единствена цифра вчера не ни стигна тъй като се наложи да преработим общата стойност и това стана тази нощ, за голямо съжаление. Колкото до невключването на гимназията „Христо Ботев”, г-н Цочев първо тази гимназия е санирана веднъж , подменяна е дограма, второ тя е паметник на културата и съвсем по друг начин става кандидатстването, тъй като е Паметник на културата, не сме имали нищо предвид да отпадне. Тези училища които сме включили в този проект седемте са значими, големи училища, по които не е правено нищо досега. Второ специално последното училище, което включихме „Никола Обретенов” мисля, че заедно вземахме решение за оздравяване на това училище, за да го направим приветливо, да може то наистина да изпълнява функциите в този квартал „Чародейка”, който е населените квартали на гарда Русе мисля, че по-добро от това няма. Следващото което сме включили е училище „Братя Миладинови” мисля, че това е училище на идеално място, едно от елитните наши училища, тъй като досега се наложи прехвърляне на различни ученици от други училища. Това е предизвикало определен отлив в училището не е извършван ремонт и тука не става дума за ремонт на покриви, отговарям и на следващия въпрос за малките населени места, там ще бъде по друг начин извършен ремонта, те не са толкова много, но не в този вид, в който е по тази програма за която кандидатстваме. Така че няма да ги забравим тях, но те са по-малко училища и по-малко са средствата които могат да бъдат предоставени за тях. Благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Да смятам ли че няма други желаещи да вземат отношение? Нека да пристъпим към процедура на гласуване. Напомням решението, което ще вземе всъщност ще декларира съгласието на Общинския съвет да осигури необходимото съфинансиране и от друга страна в продължение на 5 години да не се променя предназначението на съответните сгради. Моля процедура на гласуване.

Кворум – 31. С 31 гласа „за”,0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие

РЕШЕНИЕ № 922
Прието с Протокол № 46/18.06.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе”, по който ще бъде осигурен собствен принос в размер на 624 357,48 лв., равняваща се на 15% от общата стойност на проекта и декларира, че предназначението на обекта на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.

Доц. В. Пенчев: Искам дами и господа общински съветници първо да се извиня за това, че се наложи да свикаме това извънредно заседание на Общинския съвет. Второ най-сърдечно да Ви благодаря, че се отзовахте и да изразя, чисто емоционално своето задоволство, че по този начин ние надявам се правим една прекрасна крачка за подобряване на състоянието на материалната база на нашата образователна система. Благодаря Ви, закривам заседанието.

ИЗГОТВИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ:
П. Денчева-Лукова Доц. Васил Пенчев

Файлове