Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 48 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 12 август 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 42, отсъстваха Данко Павлов, Евгени Велковски, Иван Иванов, Мария Димитрова, Марияна Иванчева, Мирослав Славчев, Орлин Танов, Ростислав Златарски.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте, заемете местата си и да направим проверка на кворума. Моля процедура за проверка на кворума.
Гласували с устройства 32 общински съветници, видях няколко души, които влязоха, но не успяха да гласуват, което означава, че даже сме повече в залата. Имаме кворум и можем да започнем нашата работа, откривам заседанието на извънредната 48 сесия на Общинския съвет.
Преди всичко разрешете ми дами и господа да изкажа искрена благодарност на всички Вас, затова че в тези горещи дни всички вие се отзовахте и много от хората прекъснаха своите отпуски завърнаха се от по-близки и по-далечни места именно в изпълнение на нашия поет ангажимент и дълг.
Нека да пристъпим към обсъждане на предложения дневен ред. Официално обявения дневен ред за извънредното 48 заседание на Общинския съвет включва 3 точки: едната от тях е за Сдружение за управление на отпадъците, втората е информация за изпълнение на бюджета за първото полугодие и третата актуализиране на сборния бюджет за 2010 г. Наред с така обявените 3 основни точки практически веднага след обявяване на дневния ред постъпи предложение, предизвикано от изменение на закона за здравеопазването, предложение за 4 допълнителни точки, които са еднотипни, касаещи четирите диспансера в нашия град. Става въпрос за тяхното преименуване и промяна на предмета на дейност. Така, че след обсъждане в Председателския съвет правя предложение тези 4 точки, касаещи четирите диспансера да бъдат съответно включени също в дневния ред. Необходимо ли е да ги чета по отделно още повече макар, че ги обявяваме като извънредни вие знаете, че всички те бяха своевременно внесени, разгледани на всички комисии, включително със съответните контролни листи и т.н. Аз смятам, че всички са запознати за какво става въпрос, предлагам към предварително обявените 3 точки да добавим тези 4 точки за лечебните заведения. И последната 8 точка, която бих предложил на Вашето внимание, това е да включим питане на общински съветници. Има постъпило такова питане.
Има ли други предложения за изменения и допълнения на дневния ред? Господин Веселинов иска думата, заповядайте.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми колеги, днес сме се събрали, тъй като един текст от Закона ни повелява в някакъв срок да приемем конкретни изменения, свързани с промени на държавния бюджет. Очевидно е, че състава е камерен, още по-камерен беше той по комисиите, примерно нашата група в момента е на 50% присъствие. Затова моят апел е да се ограничим и да търсим наистина това, което ни задължава закона или някакви законови срокове. В тоя дух е предложението ми да изключим от дневния ред приемането на отчета за предишния период и да го оставим за септември, както всъщност пише и в нашата наредба за бюджета, за да имаме възможност за по-сериозен анализ, за по-нормално запознаване и в края на краищата тия 20 колеги близо, които не присъстват да имат възможност да се запознаят и също да участват в гледането на този проект. Искам да благодаря на общинска администрация – бях поискал 2 справки, дадени са ми и съм удовлетворен от това.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. Вносителят на тази точка, която г-н Веселинов предлага е г-н кмета, моля за становище.
Инж. Б. Йотов: Благодаря Ви г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Веселинов. Аз смятам, че двете точки, в които предлагаме тази информация е неразривна част и са свързани с това, което имаме като ангажимент основно за актуализацията на бюджета така, че нека да видим и тази информация мисля, че по комисиите е гледана. Просто ви моля да я погледнете , да я видите сега.
Доц. В. Пенчев: Други становища относно дневния ред? Не виждам. Пристъпвам към подлагане на гласуване на допълнително направените предложения отзад напред. Г-н Веселинов предлага втора точка от първоначално обявения дневен ред, а именно информация за изпълнението на бюджета през първото шестмесечие на 2010 г. да отпадне, който подкрепя предложението да отпадне ще гласува „за”. Моля процедура на гласуване, за да изясним въпроса с тази точка.

КВОРУМ – 40. С 14 гласа „за”,8 „против” и 18 „въздържали се” – не се прие

Доц. В. Пенчев: Обяснение на отрицателен вот, но всъщност аз мисля, че когато разглеждаме точката ще имате възможност да си изкажете становището. Нека да не се разсейваме. Следващо предложение, което направих след като въпроса беше разгледан и обсъден в Председателския съвет е да се включат четирите точки за лечебните заведения. Как смятате колеги, тъй като те са еднотипни можем ли да подложим гласуването за включването в дневния ред на тези 4 точки анблок или една по една да гласуваме за всеки един от диспансерите? ( коментар от зала не се чува) Смятам, че има логика да ги гласуваме и 4-те точки дали да или да не влязат в дневния ред. Предлагам четирите точки касаещи 4 лечебни заведения да влязат в дневния ред. Моля процедура на гласуване.

КВОРУМ – 37. С 37 гласа „за”,0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие

Доц. В. Пенчев: И последното предложение, което бях направил за допълнително включване в дневния ред, това е питане на общински съветници. Моля процедура на гласуване за тази точка. Вярно е, че обикновено към всяка наша сесия имаме такава точка и понеже това е извънредна сесия нека все пак да го гласуваме.

КВОРУМ – 40. С 34 гласа „за”,3 „против” и 3 „въздържали се” – се прие

Доц. В. Пенчев: Подлагам на гласуване вече анблок целия дневен ред с така направените допълнения. Моля процедура.

КВОРУМ – 39. С 37 гласа „за”,0 „против” и 2 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Участие в регионално сдружение за управление на отпадъците – К.Л. 846
Предложение: кмет
2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2010 г – К.Л. 847
Предложение: кмет
3. Актуализиране на сборния бюджет на Община Русе за 2010 година, приет с решение № 802/18.02.2010 г. на Общински съвет – Русе – К.Л. 848
Предложение: кмет
4. Продължаване дейността на „ОДКВЗС-Русе” ЕООД, като „Център за кожно-венерически заболявания „д-р Вл. Горанов-Русе” ЕООД с нов предмет на дейност – К.Л. 849
Предложение: кмет
5. Продължаване дейността на „ОДПФЗС-Русе” ЕООД, като „ Медицински Център за пневмо – фтизиатричнизаболявания Русе” ЕООД със същия предмет на дейност – К.Л. 850
Предложение: кмет
6. Продължаване дейността на „ОДПЗС-Русе” ЕООД, като „Център за психично здраве – Русе” ЕООД с нов предмет на дейност – К.Л. 851
Предложение: кмет
7. Продължаване дейността на „МДОЗС-Русе” ЕООД, като „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД с нов предмет на дейност – К.Л. 852
Предложение: кмет
8. Питания

Файлове