Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 60 ОТ ШЕСТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 16 юни 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Марияна Иванчева, Георги Илиев, Христо Белоев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да направим проверка на кворума. Моля, процедура. Колежки и колеги, с устройства са гласували 24 общински съветници. Има ли хора, които не са ползвали устройствата? Двама до тука, трима, четирима, пет, така че имаме кворум, над 29 души са в залата и можем да пристъпим към нашата конкретна работа. Преди да започнем работа по същество, уважаеми дами и господа, искам да напомня, че днес 16 юни е обявен за ден на национален траур. Моля всички със ставане на крака и едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите от катастрофата на автомагистрала „Тракия”.
Едноминутно мълчание.
Благодаря ви. Постъпило е предложение от групата на политическа партия „Атака” за декларация. Заповядайте, г-н Славчев.
Г-н М. Славчев: Уважаеми колеги, една декларация срещу два актуални тежки проблема на град Русе. През месеците май и юни в офиса на политическа партия „Атака” зачестиха оплакванията на граждани по два важни проблема на нашия град, като общински съветници декларираме, че не можем да останем безучастни и ще вземем активна гражданска позиция, ще насочим вниманието на общината към случващото се. Първото за което искаме да ви обърнем внимание е „Атака” беше знаете първата политическа сила, която се опълчи срещу монопола на електроразпределителните дружества, наболял и актуален въпрос със социалното решение на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за повишаване цената на топлоенергията на ТЕЦ-Русе. Най-голям ръст на цената на парното от 1 юли се очаква да бъде в Русе. Според нашите юристи са нарушени някои основни норми на ценообразуването заради, които русенския данъкоплатец ще бъде принуден да даде последните си стотинки след като си плати местните данъци и електрическата енергия. Асоциацията на Топлофикационните дружества иска изравняване на цените на дневната и нощната тарифа на тока, според нейните представители гражданите ще могат да бъдат стимулирани по тоя начин да ползват парно. Това е тоталитарен мотив, не е ценова политика ориентирана към потребителите. Продължава при нас събирането на подписи и жалби срещу очакваното повишаване на цената на парното, те ще бъдат депозирани в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и ще бъде предадено желанието на русенци предложените високи цени да не се приемат. Декларираме, че се обявяваме категорично срещу драстичното повишение. Втория проблем е по отношение на ремонта, който се извършва в Централната градска градина, нашето безпокойство като общински съветници от „Атака” е по повод мръсотията съпровождаща ремонта на Централната градска част. С нас установяват постоянно контакти граждани и гости на град Русе, които масово недоволстват от начина, по който е организирано преминаването на хора през положените временни пътеки и мостчета. Изключително затруднено е пресичането в най-красивата част на Русе – Централната градска част от майки с детски колички и инвалиди и други трудноподвижни или възрастни хора. Временните пътеки представляват грубо сковани дървени палети, ходенето по които е най-малкото опасно. Оставените разкъртени пространства, безпечално известните розови плочки се превръщат в кални пързалки по време на валежи. Молим общинските служители по чистотата да си вземат мерки, трябва да се санкционират фирмите нарушители. Русенските граждани не могат да преминат без да се изкалят или изцапат, а децата ни много лесно имат достъп до захвърлените камъни, гвоздеи и телове. Всички ние като съвестни данъкоплатци се нуждаем от повече хигиена. След последните дъждове, мизерията от смесване на остатъци от строителни материали и кал е неприятна и грозна гледка, която пренасяйки се върху дрехите ни предизвиква основателно раздразнение. Не на последно място да и подложените на изпитание маневри на майки с детски колички с деца, с велосипеди, да не говорим за впечатленията от тази гледка, която остава в гостуващите групи с туристи от цял свят. Общинските съветници от „Атака” настояваме Община Русе да предприеме необходимите мерки за безопасно според българското законодателство, временните места за преминаване през строителния обект да се обезопасят, строителните материали да се организират на определени места и да се установява постоянен контрол върху чистотата. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Славчев. Също за декларация давам думата на г-н Искрен Веселинов.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, дами и господа. Измина повече от половин година откакто престана да съществува представителния отбор на ФК „Дунав Русе”, по въпроса за бъдещето на футбола в нашия град няма ясен отговор. Ежедневно съветниците от нашата група, навярно и много други имат среща с млади хора, с фенове на тази игра, на родния „Дунав”, които настояват да не бягаме от отговорност и да потърсим решение подобно на много други общини в България. Искам да напомня, че развитието на футбола като социално значим спорт, на част от приетата от нас стратегия в този ресор. Наближават избори и ще бъде голямо изкушението да се заиграва с темата, да се партизира, да се търсят палеативни решения, които могат да доведат до краткотрайни резултати с оглед харесването на електората, но не и да дадат устойчивост на процеса. Мисля, че наш дълг като отговорни представители на местното самоуправление е да предотвратим подобни импровизации и да инициираме отговорна дискусия по проблема. Предлагаме да се проведат извънредни заседания на постоянните комисии по икономическа политика и младежта и спорта, които да излязат със становище по следните въпроси:
1/ Как да се гарантира възраждането на футбола в нашия град в съответствие със стратегията, която сме приели?
2/ Възможно ли е създаването на общински футболен клуб или иницииране на включването на общината по приемлив начин, под определена форма, при ясни условия във вече съществуващ клуб, който с общите усилия на местната власт и бизнеса да върне името на „Дунав Русе” на футболната карта на България.
3/ Какви са възможните способи за финансиране или съфинансиране на такъв отбор от общинския бюджет или дружествата със собственост на общината?
4/ Да се изработи стратегия за устойчивото развитие на тази игра, така че русенския отбор трайно да присъства в професионалния футбол на България?
Считам, че нашите колеги от двете комисии имат нужната компетентност да ни предложат решения, които на своето заседание да официализираме и да приключим мандата си с достойнство, изпълнили дълга си пред оная не малка част от русенци, които считат, че обичта към родния ФК „Дунав” е част от идентичността им като русенци и е елемент на местния патриотизъм. Благодаря ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. Можем да пристъпим към разглеждане на предложения дневен ред, проекта на който е съгласуван с председателския съвет. Имате думата за предложения за промени и допълнения. Заповядайте, г-н Димитров.
Г-н Д. Димитров: Уважаеми г-н Председател, колеги. Предлагам от предложения ни дневен ред да отпадне точка 3, разглеждането на контролен лист 1122 относно концесията на спирките. Не е изминал още законния срок за обжалване, каквото и решение да вземем може да се окаже излишно и грешно. Имам информация, че две фирми ще обжалват решението на Комисията за защита на конкуренцията пред ВАС, пред Върховния Административен съд и тази процедура може да отнеме и година. Смятам, че няма смисъл да разглеждаме това решение сега.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Димитров. Други желаещи да вземат отношение по дневния ред? Заповядайте, г-н Цочев.
Г-н М. Цочев: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, дами и господа. Налага се да отложим точка 38, контролен лист 1123 за следващата сесия по следната причина, тъй като сградата, на която ще бъде поставена плочата на Йосиф Цанков е паметник на културата. За такова поставяне се изисква становище на Института на паметниците на културата от София, което арх. Тончев ще направи и на следващата сесия отново ще внеса предложението с моите колеги. Предлагам, точката да отпадне от дневния ред.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Цочев. Други желаещи да вземат отношение по дневния ред? Господин Неделчев.
Г-н Ал. Неделчев: Благодаря г-н Председател, уважаеми общински съветници. Първо точка 7 от дневния ред ще я оттеглим като вносители, тъй като и в комисията по ЗОРС стана дума, че не е необходимо нарочно решение на Общинския съвет, за да отдадем тези терени за ползване. Второ по предложението на колегата за отлагане на точка 3 за концесията на спирките от градския транспорт – аз искам да изразя категорично противно мнение, в никакъв случай не бива да отлагаме вземането на решение. Имаме проведена процедура, тя е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от 3 фирми, едната жалба изобщо не е допусната за разглеждане, а другите две жалби са отхвърлени като неоснователни с ясни мотиви. Вярно е, че фирмите имат право да се обърнат и към Върховния Административен съд, срока за това е 2 месеца, което означава, че някъде до август месец тече срока им да обжалват, това обаче не е повод да спрем процедурата си. Ние сме длъжни да докладваме резултатите от процедурата на Общинския съвет, Общинския съвет е в правото си да се произнесе за избор на концесионер, резултатите от концесията, процедурата за отдаване са недвусмислени в полза на спечелилия и двата пакета кандидат. Оттам нататък просто ще се изчака със сключването на договора, за да може да изтече срока за обжалване или ако бъде подадена жалба да се види какъв е нейния резултат, но няма никаква пречка вие днес да вземете това решение и затова предлагам да не го отлагаме.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Неделчев. Заповядайте, г-н Димитров.
Г-н Д. Димитров: Уважаеми г-н Неделчев не мога да разбера защо е това бързане, а защо не изчакаме законните срокове за вземане на решение. Друго в текстовата част на решението, което сте ни дали никъде не пише, че има жалване от фирми. Ако не бях повдигнал този въпрос дали щяхте да ни дадете тази информация? Добре 3 фирми, на 3 фирми са отхвърлени жалбите, но още други ще обжалват. Има си законен срок за жалбите да изчакаме да отмине и тогава да вземаме решение.
Доц. В. Пенчев: Благодаря. Реплика за г-н Неделчев.
Г-н Ал. Неделчев /реплика/: Извинявам се, че пак вземам думата. Господин Димитров, нещо или не сте били на комисиите, или не сте го разбрали. Аз на няколко от постоянните комисии, които разглеждаха точката, а те са общо 5 мисля, че даже на всички казах, че е имало жалби и че тези жалби за наша радост са отхвърлени. Нямам никакви причини да го крия, след като ние сме си свършили работата по процедурата добре. КЗК е първата инстанция пред, която може да се жали, ако някой не е жалил пред него няма вече за кога да жали пред ВАС, това е второто, което искам да ви кажа. И третото няма никакво бързане от никого, вървим си по процедурата, която е предвидена по Закона за концесиите.
Доц. В. Пенчев: Има ли други желаещи да вземат отношение по предложения дневен ред? Не виждам, постъпили са две предложения за оттегляне точките 7 и 38 ще бъдат оттеглени, номерациите обаче на съседните точки ще се запазят, за да не се получава объркване. Постъпило е предложение за отпадане на точка 3, което ще подложа на гласуване, предложението на г-н Димитров. Моля, процедура на гласуване дали да отпадне точка 3, гласуването „за” означава, че съответния общински съветник предлага тя да отпадне и обратно.
КВОРУМ – 37. С 13 гласа „за”, 13 „против” и 11 „въздържали се” не се прие предложението.
Доц. В. Пенчев: Можем да пристъпим към изпълнението на така вече уточнения дневен ред. По първа точка Отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет, заповядайте, г-н Венков.
Г-н В. Венков: Уважаеми дами и господа общински съветници.
Доц. В. Пенчев: Съжалявам, пропуска е мой колеги, с така направените уточннеия трябва да гласуваме вече дневния ред като цяло. Дневния ред ще бъде с отпаднали точка 7 точка 38. Моля, процедура на гласуване да утвърдим дневния ред като цяло.
Ръчно гласували:
Г-н М. Славчев – „за”
КВОРУМ – 38. С 37 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – К.Л. 1128
Предложение: кмет
2. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2011 г. и решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда (супермаркет) гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг”, ул. „Тодор Икономов”, АОС № 5520/31.07.2008 г. К.Л. 1118
Предложение: кмет
3. Определяне на концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт /МГТ/ на територията на гр. Русе с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти К.Л. 1122
Предложение: кмет
4. Решение за постигане на спогодба за извършване на реална делба или за изплащане равностойността на дяловете на съсобствениците на магазин „Детмаг” и вх. № 577/03.06.2011 г. К.Л. 1121
Предложение: кмет
5. Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда в съсобствен имот, намиращ се по ул. „Лозенград”№ 6, град Русе К.Л. 1116
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи котли, намиращи се в сградата на бившето ПУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Русе К.Л. 1117
Предложение: кмет
7. Продължаване на договорни отношения К.Л. 1124
Предложение: кмет
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ К.Л. 1125
Предложение: кмет
9. Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка К.Л. 1130
Предложение: кмет
10. Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка К.Л. 1131
Предложение: кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, кв. Средна кула, представляващ с идентификатор 63427.10.151 К.Л. 1142
Предложение: кмет
12. Отмяна на решение № 1118/2011 г. за съгласие за откриване процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба в гр. Мартен К.Л. 1129
Предложение: кмет
13. Представяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с. Тетово за временно о възмездно ползване за срок до 31.12.2011 г. от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат К.Л. 1120
Предложение: кмет
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада” К.Л. 1110
Предложение: кмет
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада” К.Л. 1111
Предложение: кмет
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Буйна Яна” К.Л. 1112
Предложение: кмет
17. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Нови Халваджи” К.Л. 1113
Предложение: кмет
18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик” К.Л. 1114
Предложение: кмет
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Божанова ливада” К.Л. 1115
Предложение: кмет
20. Вземане на решение за даване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя с предназначение – пасище и мера в друга територия в с. Червена вода, във връзка със ситуиране на нов гробищен парк К.Л. 1139
Предложение: кмет
21. Вземане на решение за изготвяне на ПУП за ситуиране на нов гробищен парк върху имоти – общинска собственост и собственост на физически лица в землището на с. Сандрово К.Л. 1141
Предложение: кмет
22. Изграждане на стена за урни /колумбарийна стена/ в гробищен парк „Чародейка” К.Л. 1134
Предложение: кмет
23. Утвърждаване Управител на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 1126
Предложение: кмет
24. Утвърждаване Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе”ЕООД К.Л. 1127
Предложение: кмет
25. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ К.Л. 1109
Предложение: кмет
26. Решение за определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидна на територията на Община Русе К.Л. 1135
Предложение: кмет
27. Приемане на механизъм за предоставяне на предвидената в централния бюджет субсидия за вътрешноградски пътнически превоз между операторите К.Л. 1136
Предложение: кмет
28. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на живот в кварталите Средна кула и Долапите К.Л. 1137
Предложение: кмет
29. Питания

30. Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция /обновяване и оборудване на Комплексен Онкологичен център – Русе/ КОЦ – Русе по Оп „Регионално развитие 2007-2013 г. К.Л. 1138
Предложение: кмет
31. Произнасяне по жалба – обръщение от Милен Антонов Антонов, представляващ „Електра” ООД, гр. Русе
Предложение: председател ОбС
32. Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на три броя Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в гр. Русе” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г. К.Л. 1140
Предложение: кмет
33. Решение за участие като партньор в международен проект „LIMES”
Предложение: кмет
34. Довършване на корпуси „Е”, „Ж” и „И” на Театрален комплекс „Русе” К.Л. 1108
Предложение: общински съветници
35. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе за 2011 г. К.Л. 1143
Предложение: кмет
36. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г. К.Л. 1133
Предложение: кмет
37. Удостояване на актьора Андрей Г. Медникаров с наградата „Почетен гражданин на гр. Русе” К.Л. 1132
Предложение: кмет
38. Упълномощаване на представител на Община Русе за участие в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе.
Предложение: председател ОбС

Файлове